Saturday, August 27, 2011

Appliqué 3/Applikationer 3


Då ska vi färdigställa cirkel applikationen vi började med i mitt förra blogg inlägg.

We will now complete the circle appliqué, we began to digitize in my last blog post.


Sicksacka kanterna – här ska vi nu göra en första försegling av kanterna. Personligen tycker jag att jag får en snyggare satin söm och att applikationen håller bättre om jag har använder mig av en sicksack söm innan satin sömmen. Sicksack sömmen gör jag lite smalare än själva satin sömmen. Här har jag gjort den 3.8 mm bred. Du kan skapa en sick sack söm genom att justera densiteten på satin sömmen, så att det blir större mellanrum mellan stygnen och på så sätt skapas en sicksack söm. Prova i ditt Embroidery Software vilken ”inställning” som blir bäst. Som du ser har jag en lite tätare sick sack än man kanske normalt tänker på när man säger sick sack söm men det är en smaksak.

Zigzag the edges - this will now make a first sealing of the edges. Personally, I think I get a nicer satin stitch if I use a zigzag stitch before the satin stitch. I make the zigzag stitch a bit narrower than the satin stitch. Here I have made it 3.8 millimeters wide. You can create a zigzag stitch by adjusting the density of a satin stitch, so that there will be larger gaps between the stitches and thus creates a zigzag stitch. Try it in your Embroidery Software and see what setting is best. As you can see I have a bit denser zigzag than one might normally think of when referring to zigzag, but that is of course a personal preference.Satin söm – till sist ska vi försegla kanterna med en satin söm som då följaktligen är lite bredare än sicksack sömmen, här har jag valt att göra den 4 mm bred.

Satin stitch - finally, we will seal the edges with a satin stitch, which consequently will be slightly wider than the zigzag stitch, here I have chosen to do it 4 millimeters wide.

 
Decorative stitch instead of satin stitch seam and Blanket stitch seam

Så enkelt var det alltså att skapa en applikation. Men man kan ju använda andra dekorativa sömmar till att försegla kanterna med. Lek lite med olika sömmar och prova dig fram.  En annan vanlig söm man förknippar med applikation är ju langett sömmen. Nedan ska jag visa hur jag gör när jag syr langettsöm på brodérmaskinen. Dessutom går jag lite annorlunda tillväga med applikationstyget. Själva stygnsättningen i Embroidery Software är nästan likadan som i det exempel vi tittat på i denna och förra bloggen men med några undantag. ”Ditt” Embroidery Software måste också ha möjlighet att göra dekorativa sömmar som i detta fall en langettsöm. I detta fall använder jag mig även av Vliesofix för att applikation ska hållas på plats.

That is how easy it was to create an appliqué. But you can use other decorative stitches to seal the edges with. Experiment with different stitches in “your” Embroidery Software. Another common stitch associated with appliqué is the blanket stitch. Below I will show you how I do when I sew the blanket stitch seam on the embroidery machine. In addition, I handle the appliqué fabric a bit different from the first method I have described. The way I digitize the appliqué design in the Embroidery Software is almost the same as in the example we looked at in this and the previous blog post, with some exceptions. “Your” Embroidery Software also needs to be able to add decorative stitches like a blanket stitch. Also for this appliqué I work with fusible web to keep the appliqué piece in place.

These are the steps for the blanket stitch appliqué

Börja med en mall/motiv för applikationen.

Stygnsätt en "Running Stitch" (raksömslinje) efter konturen på motivet för att markera placering.

Hoppa över den "Running Stitch" linje som fäster applikationstyget på bottentyget.

Stygnsätt sedan en ”linje” av langett stygn i exakt samma linje som placerings linjen. I 5 D Embroidery Software (som jag använder) har jag möjlighet att välja på många dekorativa sömmar samt att jag enkelt kan omvandla en söm till en annan. Väldigt enkelt och praktiskt.

Skriv sedan ut en ”template” (pappersmall) ur Embroidery Software.
Här är det en stor fördel om du vid utskrift av pappersmallen kan spegelvända ditt ”motiv”. I detta fall arbetar jag nämligen med Vliesofix och har du någon gång gjort applikationer med Vliesofix vet du att motivet annars blir spegelvänt.

We start with a template/motif for the appliqué.

Digitize a "Running Stitch" to outline the area where the appliqué fabric will be placed.

Skip the "Running Stitch" line that attaches the appliqué fabric to the background fabric.

Digitize a line of blanket stitches in the exact same line as the placement line.  In the Embroidery Software I use, 5D Embroidery Software, I can just convert a running stitch to another decorative stitch. Very easy and convenient.
 
Print a paper template of the design from the Embroidery Software.

If your printer can mirror the motif when printing the template it is perfect because if you have ever done “Fusible Appliqué” you know that the motifs on the fabric will be mirrored if you just take the motif as it is.Börja med att förbereda tyget till applikationen. Lägg tyget för applikationen med baksidan upp på ett underlag som du inte behöver bry dig om det kommer Vliesofix på. Jag har använt ett bakplåtspapper av teflon. Lägg Vliesofix på tyget med papperssidan upp. Dutta på lite limstift på baksidan av pappersmallen som du klippt ut med lite marginal på papperssidan av Vliesofixet. Stryk fast allt på tyget. Klipp sen ut mallen längs ”den första Running Stitch linjen” på pappersmallen. På så sätt har du nu fått en exakt mall av området du ska klistra in tyget på.

Start by preparing the fabric for the appliqué. Place the fabric for the appliqué right side down on a surface that you do not need to worry if it will get some fusible web on. I have used a Teflon baking sheet. Add fusible web to the back of the fabric - paper side up. Dab a little glue stick on the back of the paper template that you have cut out with a little margin on the paper side of fusible web. Press with an iron to fasten the fusible web. Cut out the template and fabric along “the first Running Stitch line” on the paper template. That way, you now have an exact template of the area you are going to paste the fabric in.Papperet på baksidan tas bort likt vanligt Vliesofix.
Notera: Om du inte lyckats få ut en spegelvänd mall av din applikation får du helt enkelt klippa ut den exakt efter linjen och klistra fast den med framsidan mot Vliesofix pappret. Sen klipper du ut tyget efter mallens yttre linje.

The paper on the back is removed like ordinary fusible web.
Please note: If your printer cannot mirror when printing you must cut out the template exactly on the cutting line and then fasten it right side down on the paper of the fusible web. Then you will cut out the shape and fabric exactly along the outer edges of the template.


   
Vi börjar med att spänna fast bottentyg och mellanlägg i broderbågen och syr den första placeringslinjen.

Start by hooping background fabric and stabilizer. Embroider the first placement line.

 
Passa in tygbiten exakt inom/på den sydda linjen på tyget. Har du ett mini strykjärn kan du pressa lite på applikationstyget så att Vlieofixet fäster mot tyget – ta bort bågen från maskinen först. Annars kan du sätta några små duttar av limstift så att tyget för applikationen hålls på plats.


Fit the appliqué piece of fabric precisely inside/on the stitched line on the fabric. If you have a mini-iron, you can press a little on the appliqué fabric so that fusible web attaches the appliqué fabric to the background fabric – remove the hoop from the machine first. Otherwise you can put some small dabs of glue stick so it stays in place.


Sen syr man helt enkelt langettsömmen och så har vi då en applikation med ett annat utseende. Man får vara noga att tyget inte förflyttar sig om man inte strukit fast det innan. När allt är klart pressar man med strykjärnet på applikationen så att den sitter på plats.

The blanket stitch is sewn and all of a sudden our circle appliqué has a new look. Doing this kind of stitch is difficult without the fabric being “secured” to the background fabric so fastening with a fusible web is a good choice. When finished – remove the hoop and take out the fabric and press with an iron.


Att använda Vliesofix eller inte är ju en smaksak, som jag sa har jag börjat använda det mer och mer på sådana saker som används ofta och behöver tvättas även om jag använder en satin söm. Vill man klippa ut bitarna innan de sys fast även om man använder en satin söm och inte vill använda Vliesofix, kan man ju fästa dem temporärt med ett vattenlösligt limstift. Prova gärna att det limstift du använder inte lämnar några märken. Stryk sen fast det. I det fallet kan man ju klippa ut mallen med någon millimeters marginal eftersom satinsömmen ofta går utanför själva placeringslinjen. Enklast är att titta på designen i sitt Embroidery Software. Dessutom brukar jag även här ta bort den andra ”running Stitches” och låta zigzagen ”fästa” applikationstyget mot bakgrundstyget.
 
The use of fusible web or not is of course a matter of taste, but as I said before I have started to use it more frequently on items that are used frequently and therefore also washed frequently, even if I use a satin stitch edge. If you want to use “cut-out” pieces instead of adding fabric and then cutting along the sewn line, even if you are using a satin stitch, you can fasten them temporarily with a water-soluble glue stick. Try the glue stick and make sure it doesn’t leave any marks when washed out. Iron to “dry the glue” with a mini iron. In that case, one can cut out the template with a millimeter margin since satin stitches often goes beyond the placement line. The easiest way to determine that is to look at design in the Embroidery Software. In this case I also omit the second “Running Stitches” line and let the zigzag stitch fasten the appliqué piece to the background fabric.

Wednesday, August 24, 2011

Appliqué 2 / Applikationer 2

För att göra en vanlig applikation i Embroidery Software är det några steg vi måste tänka på. 

– Bild/Motiv som grund
– Placering av applikationen på bakgrundstyget
– Hålla applikationstyget på plats
– Klippa tyg runt sydda kanter
– Sicksacka kanterna
– Satinsöm över sicksack sömmen  

To make an appliqué in the Embroidery Software there are some steps to consider. 

- Shape / Motif as a template
- Placement of the appliqué fabric on the background fabric
- Keep the appliqué fabric in place
- Cut fabric sewn around the edges
- Zigzag edges
- Satin stitch over zigzag stitch


I Embroidery Software/In the Embroidery Software

Shape/template made in graphics software


Bild/Motiv - du kan göra på olika sätt;

Rita det motiv du vill ha på ett papper och skanna in det – sen spara bilden i ett format ”ditt” Embroidery Software kan läsa. 

Göra motivet i ett ”ritprogram” eller i ”ditt” Embroidery Software om den funktionen finns – sen spara bilden i ett format ”ditt” Embroidery Software kan läsa. 

Tips: Tänk på vilken storlek du vill ha på det motiv du använder som underlag. Annars kan du förmodligen förminska/förstora den ”stygnsättningsfil” du skapar i stygnsättningsdelen av ”ditt” Embroidery Software.

Shape / Motif as a template - you can do it in a couple of different ways;

Draw the shape/motif you want on a piece of paper and scan it - then save the image in a format “your” Embroidery Software can handle.

Create the shape/motif in a graphics program or in “your” Embroidery Software if that part is available - then save the image in a format “your” Embroidery Software can handle.

A piece of advice: Think about what size you want on the shape you are using as a template. Otherwise, you can probably reduce / enlarge the "digitizing file" you have created in the Digitizing part of “your” Embroidery Software.Placering – för att veta var tyget för applikationen ska placeras på tyget i brodérbågen samt att tygbiten är tillräckligt stor måste man markera området för applikationen. Det är ju svårt att rita ut detta område med en penna så för att ”rita” med brodérmaskinen måste vi ”rita med stygn”. Detta gör vi enklast genom att göra en linje av ”Running Stitches” (raksömsstygn). Använd det motiv du skapat i steg 1 som en bakgrundsmall. Här kan du välja om du vill använda en automatiskt genererad linje av ”Running Stitches” (om ”ditt” Embroidery Software har den funktionen) eller om du gör det manuellt. I detta läge behöver vi inga fäst stygn.  

Placement - in order to know where the fabric for the appliqué is to be placed and that the piece of fabric is big enough for the area - you have to outline the area for the appliqué. It is not possible to draw that area with a pen so to “draw” with the embroidery machine; we must "draw with stitches." This is done with a "Running Stitch" (straight stitch seam). Use the shape you created in step 1 as a background template. Here you can choose whether to use an automatically generated "Running Stitch" line (if "your" Embroidery Software has the function) or do it manually. In this step, we need no tie off stitches.


Ovanpå det sydda området lägger vi sen tyget till applikationen.

On top of that outline, we will then place the fabric for the appliqué.Hålla på plats – för att tyget ska ligga still och hållas på plats när vi sen ska klippa behövs en söm som fäster tyget för applikationen på bottentyget. Enklast är att bara göra ytterligare ett varv med ”Running Stitches” på samma ställe som placeringen. Här kan vara lämpligt att avsluta med fäst stygn.

Keep in place - to make the fabric lie still and stay in place when we embroider we need to make a seam that attaches the fabric for the appliqué to the background fabric. The easiest way to do this is to digitize another outline with “Running Stitches” on top of the previous one. For this step it may be wise to finish off with a “tie off stitch”.Klippa tyg runt sydda kanter – för att vi ska få rena snygga kanter måste vi klippa bort överflödigt tyg så nära den sydda linjen vi kan. Lämpligast tar man bort bågen från maskinen, men ta inte ur tyget ur bågen. Använd gärna en sax avsedd för detta ändamål. 

Cut the fabric sewn around the edges of the stitched “outline” - to get a “clean edge”, we need to trim away excess fabric as close to the stitched line as we can. You can remove the hoop from the machine but do not remove the fabric. Use a pair of scissors designed for this purpose.

Back of appliqué fabric with fusible web

Tips: På senare tid har jag börjat att ”preparera” baksidan av tyget för applikationerna med Vliesofix innan jag syr fast dem på bakgrundstyget. Det gör att när det är klart och man stryker på det så kommer applikationen att hållas på plats och se snyggare ut. Detta är också praktiskt ur en annan aspekt som jag ska visa i mitt nästa blogg inlägg. Nästa gång ska vi skapa olika avslutningskanter till den applikations cirkel vi börjat med här.

A piece of advice: Recently, I have begun to "prepare" the back of the fabric for appliqué with fusible web before I place them on the background fabric. This means that when the appliqué is finished and pressed it will be held in place and have a flatter look. This is also practical from a different aspect that I'm going to show you in my next blog post. Next time we will create different edges to the appliqué circle we started with here.

Saturday, August 20, 2011

Appliqué 1 / Applikationer 1I mitt förra blogg inlägg så visade jag en form av applikation som gjordes som en s.k. ”Raw Edge Appliqué” design. En annan form av ”Raw Edge Appliqué” design är den siffra jag sydde på en T-shirt där la jag två lager tyg på varandra.  Bilden ovan visar några ”Kaffemuggsunderlägg” som jag stygnsatt i 5 D Embroidery Software. Men vad har detta med en applikation att göra? Är detta verkligen en applikation? Ja, skulle jag vilja säga – en vidareutveckling av en applikation som dessutom är ”fristående”.

In my last blog post, I showed you a form of appliqué design that was made as a so-called "Raw Edge Appliqué". Another form of "Raw Edge Appliqué" is the design in shape of a number I sewed on a T-shirt where I put two layers of fabric on top of each other. The picture above shows some "Coffee Coasters". But what does this have to do with appliqué? Is this really appliqué? Yes, I would say - a “further development” of an appliqué that is “freestanding”.
Det är väl så här vi förknippar en applikation. Oavsett om man syr den på vanlig symaskin eller på en brodérmaskin så  sys en bit tyg på ett annat tyg och så förseglas kanterna  med en söm. Applikationerna får olika utseende beroende på vad man väljer - eller inte väljer - att överkasta kanterna med. Här kan man välja en zigzag av olika täthet, satinsöm (vilket egentligen är ”en form av tät zigzag”), en raksöm eller langettsöm. Men man kan ju även använda andra dekorativa sömmar för att försegla kantern. Man kan till och med sy applikationer med ett handsytt utseende på maskin så att det nästan ser ut som om man vikt in kanterna och sytt för hand. Broderiet ovan är från en av mina favoritkollektioner från Husqvarna Viking – nr 162 Blooming Flowers – with pop-up embroideries. En fantastisk kollektion av applikationer både fristående och ”lager på lager stil” som sys med hjälp av en brodérmaskin.

This is how we usually associate an appliqué design. Whether it is sewn on a regular sewing machine or embroidered on an embroidery machine one piece of fabric is sewn on another piece of fabric and then the edges are sealed with stitches. Appliqué designs may look different depending on what you choose - or not choose - to finish the edges with. Here you can choose a zigzag of different density, a satin stitch (which is basically "a form of dense zigzag"), a straight stitch seam or a blanket stitch.  But of course you could use other decorative stitches to seal the edges. You can even sew appliqué designs with a hand stitched look on your machine so that it almost looks as if the edges were fold in and sewn by hand. The embroidery above is from one of my favorite collections from Husqvarna Viking - No. 162 Blooming Flowers - with pop-up embroideries. An amazing collection of appliqué designs - free standing and "layered" styles which are sewn on an embroidery machine.

Applikationer är väldigt användbart och kan utvecklas till mer än bara sy en tygbit på en annan. Exempel på detta är märken/laglappar som man kan stryka eller sy på ett klädesplagg, exempelvis för att laga ett hål på ett klädesplagg. I det fallet så är applikationen ”freestanding” d.v.s. man syr den med fördel på ett vattenlösligt mellanlägg och när mellanlägget sköljts bort har man perfekta kanter. Detta märke/laglapp är väldigt enkel att göra – det är bara en cirkel som jag lagt runt ett broderi från ”Der Stickbär”. Kaffemuggsunderläggen ovan är gjorda på ett liknande sätt som laglappen/märket ovan; den enda skillnaden är att man då arbetar med flera lager av tyg i de olika momenten. En annan fördel med en design som är en applikation är att man minskar rejält på antalet stygn och därmed tiden att sy ut ett broderi jämfört med om hela ytan skulle varit fylld med stygn. Som sagt - det finns många sätt att göra applikationer på och vad man tycker är snyggt eller inte är ju en smaksak. Eftersom jag gärna syr på maskin så tänkte jag i några kommande bloggar jag visa hur man gör dessa kaffemuggsunderlägg samt även några andra varianter av applikationer man kan göra i sitt Embroidery Software.

Appliqué designs are very useful and can be developed into more than just a piece of fabric on another. Examples of this are “patches/badges” - that you can iron or sew on a garment or use to mend a hole in a garment. In that case, the appliqué is "free standing", which means you sew it on water soluble stabilizer, which when it is rinsed away give you perfect edges. This patch is very simple to do - I have just added a circle around an embroidery design from “Der Stickbär”. The above Coffee Coasters are made in a similar way to the patch above; the only difference is that you work with multiple layers of fabric in the various stages. Another advantage of an appliqué design is that it significantly reduces the number of stitches and hence the time to sew an embroidery design filled with stitches over the entire surface. That said - there are many ways of doing appliqué and what you think is nice or not is of course a matter of taste. In some upcoming blogs, I will show you how to make these “Coffee Coasters”, and also some other versions of appliqué you can do in the Embroidery Software.Sunday, August 14, 2011

What do you see when you look at a design? / Vad ser du när du tittar på en design?Har du tänkt på hur du ser på en design? Ta exempelvis denna redwork design till vänster. Det är en redwork design, ja visst, men titta lite till. Är det samma design till höger?

Have you thought about how you look at a design? Take for example this redwork design to the left. It is a redwork design, yes, but look a little more. Is it the same design to the right?


Om man lägger lite tyg på det tyg man avser att brodera på innan man syr redwork designen så blir det en applikationsdesign, en s.k. ”raw edge appliqué”. Vad jag gjort är att stryka Vliesofix på baksidan av tyget. Sen lät jag själva redwork designen sy fast det på tyget. Efter att broderiet var klart så klippte jag runt kanterna och strök fast tyget. På så sätt får man två helt olika utseenden på samma design. Vliesofix gör också att applikations designen håller bättre efter tvätt.

If you add some fabric on top of the fabric you will embroider on before embroidering the redwork design it will be an appliqué design, a so-called "Raw Edge Appliqué". What I have done is to iron on some fusible web on the back of the fabric. Then I let the redwork design sew it onto the fabric. After the embroidery was finished, I cut around the edges and ironed so that the fusible web would stick to the fabric. That way you get two completely different looks with the same design. The fusible web also makes the appliqué design look better after washing.
Jag tycker att handdukarna jag köpte på IKEA blev jättefina med både redwork och applikation på. Designen är från "Der Stickbär", se länk nedan.

I think the towels I bought at IKEA turned out really nice with both redwork and appliqué. The design is from "Der Stickbär", see link below.
 


 
Design Facts (copy and paste address into browser)
http://www.stickbaer.de/product_info.php?products_id=628

Thursday, August 11, 2011

Servettask / Napkin box
Här är den servettask jag gjort efter Annikas mönster på hennes blog ”Quiltar och Silver”. Det är en jättetrevlig ”gå bort present” istället för blommor eller choklad eller till sig själv, inte att förglömma.

Here is the tissue-box I made ​​after Annika’s pattern in her blog ”Quiltar och Silver”. It is a really nice idea as a ”gift” instead of a flower or chocolate or for yourself as well.


Känner ni igen det block som är på ovan sidan? Visst ser det ut som vikta servetter? Fast egentligen är det ju ”Flying Geese” in-the-hoop i en Crazy Patchwork teknik. Själva Crazy Patchwork blocket är från en kollektion av Stickbär.

Do you recognize the block that is on top of the lid? It sure looks like folded napkins, doesn’t it? Actually it's "Flying Geese" in-the-hoop in a Crazy Patchwork technique. The block is from a collection from Stickbär.

 

När servetterna är slut så finns en liten överraskning i form av en text som säger : ”Allt har ett slut – även Servetter”. Så då blir man påmind om att köpa nya servetter. Texten har jag stygnsatt i 5 D Cross Stitcher.

When the napkins are out - there is a little surprise in the form of a text that says: "Everything has an end - even napkins". So then you get a reminder to buy new napkins. I made the text in 5 D Cross Stitcher.

Tuesday, August 9, 2011

Towel Hangers part 5

Tutorial on how to make a decorative Towel hanger
from two “ribbons” 


Här ska jag visa en liten bildserie på hur man gör en handdukshängare genom att sy samman två band. Du behöver ett bomullsband som är ungefär lika brett som det andra bandet, jag valde ett vitt bomullsband samt ett dekorativt satinband. Dessutom behöver du ett vattenlösligt limstift och ett litet strykjärn (för att ”stryktorka limmet”).

Here I will show a small photo series on how to make a towel hanger by sewing two ribbons together. You need a cotton ribbon which is about as wide as the other ribbon. I chose a white cotton ribbon and a decorative satin ribbon. You will also need a water soluble glue stick and a small iron (to “dry the glue”).


Klipp till en bit band av vardera sort. Sätt limstift på undersidan av satinbandet och lägg det med klister sidan på bomullsbandet. Ett tips - lägg bandet på en bit smörpapper eller bakplåtspapper när du stryker på limmet. Stryk på svag värme så limmet torkar. Detta gör att du kan sy utan att banden hamnar snett. Sy en raksöm längs kanterna på satinbandet. Jag har använt en stygnlängd av nästan 3 mm för att bandet fortfarande ska vara formbart.

Cut a piece of each ribbon. Put glue stick to the underside of the satin ribbon and lay the sticky side on the cotton ribbon. A piece of advice - put the satin ribbon on a piece of waxed paper or baking sheet paper when applying the glue stick. Iron/press on low heat to "dry the glue". This allows you to sew without the ribbon will move out of position. Sew a straight stitch seam along the edges of the satin ribbon. I have used a stitch length of nearly 3 millimetres to make the ribbons more soft and manageable.


Forma hängaren som på bilden till vänster så att det bildas en liten spets på framsidan och en triangel på baksidan (bilden till höger). Pressa så den behåller formen.

Shape the hanger like in the photo to the left so that there is a small tip on the front and a triangle on the back (photo right). Press it so that it retains the shape.


Bilden ovan visar baksidan av handduken. Ta limstift och klistra fast handdukshängaren som på bilden. "Stryktorka" limmet på svag värme.
Vill man kan man nu vika upp hängaren och pressa så att den kommer att ha den form den slutligen ska ha.

The photo above shows the back of the towel. Fasten the towel hanger on the back of the towel with some glue stick as shown in the photo above. Iron/press on low heat to "dry the glue". You can now fold the hanger up and press so it will have the final shape.


För att sy den första sömmen - vik ner hängaren och sy i nederkant (bilden till vänster). Vik upp hängaren (bilden till höger) som den var när du pressade den innan du började sy. Sy nästa söm i överkanten. Så var det klart.

To sew the first seam - fold down the hanger and sew the first seam (photo left). Fold the hanger up like when you pressed it before sewing (photo right). Sew the next seam along the top. That's it.

Saturday, August 6, 2011

Towel Hangers part 4

 
Exchanging a plain towel hanger for a new one
and what ribbons to chooseEn sak jag ofta tycker är tråkigt med färdigköpta handdukar är att hängaren är så oansenlig och ofta ”ingenting” jämfört med handduken i övrigt. Ni känner kanske igen handduken med korsstygn från Stickbär? Det är ett sätt att dekorera en handduk men man kan ju piffa upp dem ytterligare med en färgglad hängare. Visst blev den ytterligare ett snäpp bättre när man bytte ut hängaren?

One thing I often find boring with store-bought towels is that the hanger is so plain and very often it is “nothing” compared to the rest of the towel. You may recognize the towel with cross-stitch from Stickbär? Embroidery is one way to decorate a towel but you can spice them up further with a colourful hanger. I think it looks even better with the new hanger.
  

Hängaren har jag gjort genom att sy samman ett bomullsband med ett satinband för att förstärka det och hålla stabiliteten på bandet. Det är dock inte den hängaren som visas på bilden ovan utan den är till en annan handduk.

The hanger is made by sewing together a cotton ribbon with a satin ribbon to reinforce and maintain stability of the satin ribbon. It is not the hanger shown above, but it is for another towel.

 


Det allra bästa är dock att hålla sig till rena bomullsband. Här ser ni ett litet urval av band som jag brukar använda som ”nya hängare” på handdukar för att matcha ett broderi. Som ni ser har jag både rena bommullsband så väl som satinband och Zig-zag band. Satinband förstärker jag med tunna bomullsband. Zig-zag bandet brukar jag sy i mitten av ett bomullsband, annars blir det ju för smalt. Ett annat sätt man kan göra hängare på är att sy ”tuber”, vända dem och pressa. Vill man kan man ju förstärka kanterna med en raksöm. Här ska man kanske hålla sig till tunnare bomullstyger. Men att bara ta ett bredare enfärgat bomullsband och sy en dekorativ maskinsöm i mitten med en kontrasterande trådfärg är minst lika dekorativt. Egentligen är det väl bara fantasin som sätter gränser.

It is probably best to stick to cotton ribbons. Here is a small selection of ribbons that I use as a "new hangers" on the towels to match an embroidery. As you can see, I have cotton ribbons as well as satin ribbons and Rick rack. I reinforce the satin ribbon with a cotton ribbon. The Rick rack is sewn as an embellishment in the middle of a cotton ribbon; otherwise it would be too thin. Another way you can do hangers is to sew "tubes" of thin cotton fabric, turn them inside out and press. You might want to reinforce the edges with a straight stitch. But just to use a wider plain cotton ribbon and sew a decorative stitch with your sewing machine with a contrasting thread colour in the middle is just as decorative. Actually it's probably just your imagination that sets the limits to what you can do.
 


I mitt nästa blog inlägg om handdukshängare så kommer en bildserie hur man gör bandet på handduken med korsstygn och det jag visade med prickar på ovan. Vad man behöver är ett bomullsband som är ungefär lika brett som det kontrasterande bandet, jag valde vitt bomullsband samt ett dekorativt satinband. Eller så tar du enbart ett lite bredare bomullsband.

In my next blog-post on the towel hangers there will be a series of pictures how to make the towel hanger on the towel with cross stitch and the ribbon with dots as shown in the photo above. What you need is cotton ribbon (not too thick) about as wide as the contrasting satin ribbon, I chose white cotton ribbon and a decorative satin ribbon. Or you can use a wider cotton ribbon only.

Thursday, August 4, 2011

More Pencil cases / Fler Pennfodral


Efter att ha gjort två av dessa fiffiga pennfodral från Stickbär beslutade jag mig för att sy ytterligare två i andra storlekar. Ett mini fodral som sys i samma broderbåge som det andra lilla jag gjorde, men som är sytt på andra ledden. Det kvadratiska fodralet sys i 20x20 cm broderbågen.

After making two of these practical pencil cases from Stickbär I decided to sew two more in other sizes. A mini pencil case which sews in the 130x180 millimetres hoop (same hoop as the other small one I did), but here the pockets are placed on the longer side. Then a perfect size – a pencil case sewn in the 200x200 millimetres hoop.


Pennfodralet som sys i 20x20 cm broderbågen rymmer 10 pennor och är så perfekt i storlek. När man stänger det så rullar man bara ihop det och knyter ihop med snöret.


The Pencil case sewn in the 200x200 millimetres hoop holds 10 pencils, and is so perfect in size. To close it, you just roll it up and tie it with the cord.


Det lilla var bara så perfekt att ha mina små sysaker i som sax, sprättare och pincett. Hos mig har små saxar en tendens att försvinna. Jag förstår inte var de tar vägen.....

The smaller one was just so perfect for my small sewing ”stuff” like scissors, seam ripper and tweezers. At my place the small scissors have a tendency to disappear. I do not understand where they go…….


Dessa fodral är jättesnabba att sy. Jag tror inte att jag överdriver om jag säger att man kan göra ett på cirka 10-15 minuter. De blir perfekta presenter fyllda med pennor eller tunnare kritor. Snart börjar ju skolorna……

These pencil cases are very quick to sew. I do not think I exaggerate if I say that you can make one in about 10-15 minutes. They are the perfect gifts filled with pencils or thinner crayons. Soon the school starts…….


Design Facts (copy and paste address into browser)

http://www.stickbaer.de/product_info.php?products_id=627 http://www.stickbaer.de/product_info.php?products_id=626