Sunday, January 8, 2012

Sew a skirt part 4 / Sy en kjol del 4
Nu ville jag göra något mer med kjolen – skapa något intressant. Därför beslutade jag mig för att brodera på fållen. Broderierna skulle därmed vara sömmen som håller fållen uppe.

I wanted to add something “interesting” to the skirt and decided I should embroider on the hem. This way the embroideries would be the seam that held the hem.


Jag bestämde mig för att text skulle vara roligt och eftersom jag har ett stort antal fonter i 5 D Embroidery Software så var det inte så svårt. Jag bestämde att det skulle vara 1 centimeters avstånd mellan orden. Sen bestämde jag mig för att skriva LIVE – LOVE - LAUGH.

I decided text would be fun and as I have a huge number of fonts available in 5 D Embroidery Software that was an easy choice.  I decided I would have about 10 millimeters between each word. The words I decided to write were LIVE – LOVE - LAUGH.


Jag ville dessutom att bokstäverna skulle vara ca 4.5 centimeter höga eftersom min fåll var 6 centimeter. Det skulle räcka för 1 centimeters avstånd till själva kanten på fållen sant 5 millimeter ovanför.

I decided to use a font that would be about 45 millimeters high as my hem is 60 millimeters. I would have a 10 millimeters distance from the bottom and 5 millimeters to the top.


Först mätte jag bredden på den färdiga fållen - från sidsöm till sidsöm. Man broderar en sida i taget. På så sätt kan man beräkna vilken bredd man behöver ha på sina ord.

Ett exempel; låt oss säga att fållen från sida till sida är ca 64 centimeter - 4 centimeter försvinner för avstånd mellan orden. (1 centimeter vid sidorna och 1+1 centimeter mellan de 3 orden). Detta innebär att du kommer att ha 60 centimeter kvar för dessa tre ord - 20 centimeter per ord i teorin - men inte i verkligheten eftersom orden består av olika bokstäver.

Det enklaste är skriva och göra broderier av orden i Embroidery Software och kontrollera måtten på dem - och eftersom det är så lätt att skapa broderierna är det inte en stor sak att testa måtten.

I 5 D Embroidery Software kan man justera både höjd och bredd oberoende av varandra - vilket innebär att man kan göra dem mer "ihopdragna" i bredd och ändå bibehållen höjden.

När du har gjort de 3 orden/broderierna så summerar du deras totala vidd så att den är vad den ska vara. Justera efter behov och glöm inte de 4 centimetrarna vilka kommer att separera orden.

First I measured the width of the finished hem – from side seam to side seam. You will make one side at a time. This way I would calculate what width I would need to have on my words.

For example; let’s say the hem from side to side is about 64 centimeters (25 inches) – 4 centimeters (40 millimeters) disappears as distance between the words (10 millimeters at each side and 10+10 millimeters between the 3 words). This means that you will have 60 centimeters (23,5 inches) left for these three words – 20 centimeters (not quite 8 inches) per word in theory – but not in real life as the words consists of different letters.

The easiest way is to write and make embroideries of the words in the Embroidery Software and check how wide they are – and as it is so easy to create them it’s not a big deal to test the size.

In 5 D Embroidery Software one can adjust both the height and width independently - which means that you could make them more “pulled together” in width and still keep the height.

When you have written the 3 words you check their width and sum up the width of the 3 words. Adjust as needed and don’t forget the 4 centimeters that will separate the words.


Jag bestämde mig för jag skulle använda en 150x240 millimeters broderbåge samt brodera ett ord i taget. Jag skulle dessutom använda utprintade pappersmallar (templates) för att placera mina ord.

Jag var mycket noga med att centrera mina ord i Embroidery Software så att varje ord skulle vara centrerat. Sen skrev jag ut pappersmallar av varje ord. Jag skar sedan ut orden med 10 millimeter avstånd runt om.

I decided I would use a 150x240 millimeter hoop and embroider one word at a time. I would use printed paper templates to position my words.

I was very careful to center my words in the software so that each word would be centered. I then printed paper templates of each word - and then I cut out the words with a 10 millimeters distance.


Kontrollera att du har det exakta avståndet på undersidan av varje ord, eftersom du då kan använda dem som en mall på fållen. Det innebär att botten av mallen kommer att anpassas till nedre kanten av fållen på kjolen. Jag markerade också de vertikala och horisontella mittenlinjerna med en annan färg så de skulle synas bättre.

Make sure you have the exact distance on the bottom of each word, as you can use them as a guide on the hem. This means that the bottom of the template will be aligned to the “bottom” lower edge of the hem. I also emphasized the vertical and horizontal middle lines with another colour so that they would be more visible.


Sen spände jag rivbart mellanlägg i bågen och ritade de horisontella och vertikala mittlinjerna.  Som ni ser finns även en röd linje ritad och den är för kjolfållen – se nedan.

Om du är uppmärksam kommer du att märka att jag har tagit fotot efter det första ordet är broderat. Jag kunde ta bort kjolen och bara ha ett hål där det tidigare broderiet varit. På så sätt kunde jag "laga" hålet med en bit rivbart mellanlägg och limma på det med limstift och sen stryktorka det med mitt mini-strykjärn. Sedan kan man fylla i de linjer man behöver se.

Then I hooped tear away stabilizer in the hoop. I draw the vertical and horizontal lines in the middle. You can also see a red line which is for the hem of the skirt – see explanation below.

If you are observant you will notice that I have taken the photo after the first word has been embroidered. I could remove the skirt and only have a hole where the previous embroidery was. This way I could “repair” the hole with another piece of stabilizer and glue it on with some glue stick and the iron dry. Then you can fill in the lines you need to see.


Den andra röda linjen - som är den linje själva nederdelen av kjolfållen ska placeras på - är ritad 10 millimeter=1 cm från mittlinjen – se bilden ovan.

Then other red line – which is the line where the lower edge of the skirt’s hem will be placed – is drawn 10 millimeters from the middle line.
För att vara riktigt säker att min fåll skulle ligga still under själva broderiprocessen så fäste jag fållen med lite snabbfållband (detta är inköpt på IKEA).

To be sure my hem would stay in place during embroidery I did secure it with some pieces of a very light hemming strip (this one is from IKEA)


Här kan ni se hur jag placerat mina pappermallar så de passar in på fållen. Man kan behöva justera lite så att man är nöjd med placeringen.

You can see how I positioned my paper templates on the hem. You might have to adjust the templates until you are satisfied with the placement.


När alla ord är placerade viker man undan kanterna på de intilliggande mallarna som inte ska broderas - men man låter dem sitta kvar på kjolfållen. På så sätt kan man passa in kjolfållens nedersta kant på den andra ritade linjen vid sidan om mittlinjen på det rivbara mellanlägget i broderbågen. Mittlinjen på pappersmallen passas in mot (den som det visas på fotot här) vertikala mittlinjen på mellanlägget i broderbågen.

When all the words are placed you will fold away the edges of the templates not to be embroidered - but don't remove them from the hem. This way you can align the lower edge of the skirt’s hem on the second drawn line beside the middle line and here (in the photo shown) the middle vertical line on the template will be aligned to the drawn vertical line on the stabilizer in the hoop – and the remaining templates will stay in place on the skirt’s hem.


Stryk på lite vattenlösligt limstift på det rivbara mellanlägget i broderbågen och ”positionera” kjolfållen på den andra linjen som ritats för detta ändamål. Använd ett mini-strykjärn för att stryktorka limmet på svag värme. Du kan även sätta dit ett par knappnålar för att vara riktigt säker att kjolen ligger på plats medan den broderas.

Put some water soluble glue stick on the stabilizer in the hoop and position the hem of the skirt on the second line drawn for that purpose. Use a small mini iron to dry the glue on low heat. You can secure with some pins as well so that the skirt will stay in place during embroidery.


Låt pappersmallen sitta kvar på tyget i broderbågen medan bågen sätts på broderenheten. Innan broderiet startas så kontrollerar man att nålen verkligen går ner i mittpunkten.

Keep the template in place while putting the hoop on the embroidery unit. Position and make sure the needles goes down exactly in the middle.


Ta bort pappersmallen och börja brodera.

Remove the paper template and start embroidering.


När det första ordet är färdigbroderat så upprepar man proceduren med placering av "broderiet"/ordet på mellanlägget i broderbågen.

When the embroidery is finished you go ahead and repeat the procedure with the remaining words/embroideries like described above.


Det är viktigt att "alla" pappersmallar sitter kvar på fållen under broderingen. Ta bara ta bort den för det ord som ska broderas. Som ni kan se på fotot ovanför så är ordet "Love" redan på plats bredvid ordet "Live" om nyss broderats. Lägg märke till att jag har placerat knappnålarna på mallarna så att kanterna kan vikas undan lite när ordet bredvid broderas.

It is important that “all” the paper templates remain on the hem during embroidery. Only remove the one that is to be embroidered. As you can see on the photo above the word “Love” is now positioned and the word “Live” is beside. You might also notice that I have placed the pins on the templates so that the edges can be folded away a bit when the word beside is embroidered.


Så här ser det ut när den första sidan har broderats. Gör nu exakt likadant på den andra sidan av kjolen. Slutligen - se till att alla trådändar är ordentligt fästa. Jag tog en synål och drog ned dem till baksidan och fäste dem ytterligare med en liten gnutta textillim för att vara på den säkra sidan. Eftersom början av hoppstygnet på den efterföljande bokstaven sys över så klipper jag av hoppstygnet där innan jag drar ner tråden till baksidan. Är det jättesmå hoppstygn som inte syns mot tyget låter jag dem vara.

This is what it looks like when the first side has been embroidered. Now, you will make the exact same procedure on the other side. Finally - make sure you secure all the thread ends. I even pulled them to the back and secured with a tiny dot of textile glue. As the jumstitch to the next letter will be stitched over and secured it is close to that letter I cut the stitch and pull it to the back. If the jumpstitch is very tiny and hardly is visible


Voilà! Här är min inte så klassiska men annorlunda och spännande kjol. Är det inte underbart att kunna skapa saker ingen annan har?

Voilà! Here it is my not so classical but inspirational and different skirt. Isn’t it wonderful to be able to create things no one else has?


The fabric used is "Majken" from IKEA.

No comments:

Post a Comment