Saturday, March 10, 2012

Covering Raw Edges - part 7

Embellishments

När fram- och bakstycke nu är quiltat och all krita borttagen så stryker jag väskan på ut- och insidan. Sen ska jag även jämna till de yttre kanterna. Börja med att vika väskan som den ”ska se ut”. Ha bottensömmen som riktlinje för att vika ihop längst ner. Passa sen ihop de quiltade linjerna på fram- och baksidan samt övre kanten. Sätt knappnålar genom alla lager så att bägge sidor ligger på plats.

When the front and back now are quilted and all the chalk removed I will press the bag on the inside and outside. I will also trim the outer edges. Start by folding the bag as it "should look like." Keep the bottom seam as a guide for folding up the bottom. Then make sure the quilted lines are at the same level on both sides as well as the top edge. Insert pins through all layers so that both sides stay in place.  


Måttet jag bestämt för väskans bredd är 35 centimeter. Börja med att mäta mittdelen och se sen hur mycket du ska lägga till på vardera sidan för att få måttet 35 centimeter.

The measure I have decided as the width of the bag is 35 centimeters (13 ¾ inches). Start by measuring the middle and then see how much you must add on each side to measure 35 centimeters (13 ¾ inches).Dra en linje med en kritpenna på var sida. Flytta knappnålarna så de inte sitter där du klipper/skär. Skär eller klipp sen av så att det är rakt. Använd gärna rullkniv och quiltlinjal.

Draw a line with a chalk pen on each side. Remove/move the pins so that they aren’t where you will cut off the fabric/batting layers. Cut off so that the sides are perfectly straight. Use a rotary cutter and a quilt ruler.

Ta bort knappnålarna och sicksacka kanterna upp till den översta quiltade linjen på bägge sidor – alltså inte ända upp.

Remove the pins and zigzag the edges to the last quilted line on both sides. Do not zigzag all the way to the top of the bag.
Sen mäter jag ut området på väskbotten igen. Det ska vara 45 millimeter på var sida om bottensömmen. Dra en linje med kritpenna.

Measure the area for the bottom of the bag – 45 millimeters on each side of the bottom seam. Draw a line with a chalk pen.


Nu ska Zig Zag bandet klistras fast längs sömmarna på var sida om mittdelen. Sy inte fast bandet ännu

Glue the Rick Rack along the seams of the middle part on the front side of the bag. Do not sew it yet.Det lättaste är att ta och stryka på vattenlösligt limstift på baksidan av Zig Zag bandet. Lägg det på en kartongskiva och stryk på klistret. Klistra sedan fast bandet och stryk på svag värme utan ånga så att klistret torkar.

The easiest way is to put water soluble glue stick on the back of the Rick Rack. Place it on a piece of cardboard and put the glue on. Then put the ribbon in place over the seams and iron on low heat without steam so that the glue dries.Se till att bandet går en bit nedanför linjen för bottendelen samt en bit ovanför viklinjen överst på väskan.

Make sure the Rick Rack goes a bit beyond the lines at the bottom of the bag as well as the fold line on the top.Sen tar man en bit svart bomullstyg – ca 37 x 12 centimeter. Stryk in kanterna ca 15 millimeter på var långsida. Måttet borde nu vara 37 x 9 centimeter.

Then take a piece of black cotton fabric – 37 x 12 centimeters (14 1/2 x 4 3/4 inches). Make a fold 15 millimeters on each long side and press. The bottom piece will now measure about 37 x 9 centimeters (14 1/2 x 3 1/2 inches).


Stryk vattenlösligt limstift på baksidan och limma fast denna bit emellan de dragna linjerna på botten-partiet av väskan. ”Stryktorka” limmet med strykjärnet på svag/medelvärme. 

Put water soluble glue stick on the back of the fabric and put it between the lines on the bottom of the bag. Iron on low/medium heat so that the glue dries.


Gör sen markingar av linjer med ca 25 millimeters mellanrum längs bottenplattan.

Mark vertical lines on the bottom piece with a distance of about 25 millimeters.Quilta i linjerna med raksöm. Använd även här övermatare. Avsluta med en raksömslinje längs de horisontella kanterna på bottenplattan (se fg foto). Klipp bort överflödigt tyg som går utanför kanten.

Quilt in the lines and finish by sewing a straight stitch seam at the edges of the fabric bottom piece (see previous photo). Cut off fabric that extends beyond the edge of the bag.


Sen sätter jag Zig Zag band över kanterna på den påsydda bottenplattan. Klistra fast dem på samma sätt som beskrivits ovan och stryk så klistret torkar. Sy sedan med en raksöm i mitten av de Zig Zag band som sitter på bottenplattan. Övriga låter jag vara som de är just nu. I och med att vi satt band över kanterna på bottenplattan förvillar vi bort de 5 millimeter vi eventuellt har tillgodo.

Then I add a Rick Rack to cover the edges of the quilted bottom part. Do as described above and “iron on low/medium heat to dry the glue”. Sew a straight stitch seam in the middle of the Rick Rack covering the edges of the bottom plate. Due to the fact that I added a Rick Rack over the edges of the bottom part of the bag - the 5 millimeters (if they still exist) we didn't take into consideration before - will not be noticable.

No comments:

Post a Comment