Wednesday, May 30, 2012

Different styles with Letters - part 4I mitt förra blogginlägg visade jag hur man använder ”Quick Stitch Border Line” funktionen tillsammans med ”Applikationsfunktionen”. Men man kan också välja ”Freehand Point Line” med ”Applikationsfunktionen” och sätta små punkter runt rektangeln. Fördelen med denna är att man själv kan välja start och stoppunkt.

In my previous blog post I showed you how to use the "Quick Stitch Border Line" function with the "Appliqué function". But you can also select "Freehand Point Line” with the "Appliqué function" and put small points around the rectangle. The advantage of this is that you can select the start and stop point.

Picture # 1
Observera att jag inte börjar i ett hörn utan på en raksträcka – där den lilla rutan är – nere till höger. Sen ”klickar jag mig runt rektangeln" och sätter små punkter längs med linjen. När jag kommer till ett hörn så håller jag ner ”ctrl” knappen samtidigt som jag ”klickar” så får jag spetsiga och fina hörn. Det behövs inga mängder, i detta fall räcker det egentligen med en punkt i varje hörn förutom 2 på raksträckan där jag börjar och slutar. Jag börjar och slutar i samma punkt ev. en aningens överlappande – men inte mycket.


Note that I did not start in a corner but on a straight section - where the small box is - in the bottom right. Then "click as you go around the rectangle" and put small points along the line. When I get to a corner I hold down the "ctrl" button while I "click", then I get sharp and fine corners. There is no need to overdo the amount of points around the rectangle. All that is needed is a point in each corner except for two on the straight line where I begin and end.

Picture # 2
Jag börjar och slutar i samma punkt ev. en aningens överlappande – men inte mycket.

 • Öppna 5 D Embroidery Software.
 • Öppna 5 D Design Creator.
 • Avbryt ”Wizard” (Välj inte att öppna via ”Wizard” i detta fall eftersom vi vill att bilden ska öppnas i samma storlek som den sparades i).
 • Gå till ”Draw Window”.
 • Se till att du har 100x100 mm i ”Hoop Size” (gäller även Create Window).
 • Klicka på ikonen för ”Open” (den gula mappen).
 • Gå till den mapp där du sparat bilden ”B - med rektangel”.
 • Öppna bilden ”B - med rektangel”.
 • Gå sen till ”Create Window”.
 • Vi ska börja med att göra applikationen för laglappen. Välj en färg eller så låter du den första färgen vara default blå.
 • Gå till gruppen ”Line” och välj ”Satin Line”.
 • Välj ”Options” och välj ”Appliqué” - välj den sista metoden.
 • Gå till fliken ”Line” i samma fönster och välj ”Width” (vidd) på ”Satin Line” – personligen tycker jag att 4 mm är snyggast.
 • Densitet (Density) får man nästan prova sig fram vad som är bäst - beroende på tyg. Oftast duger 4 bra men även 5 brukar fungera.
 • Låt ”Underlay” vara ikryssat.
 • Tryck OK. Nu kommer knappen i rutan under ”Options” lysa grönt.
 • Klicka nu på ”Freehand Point Line”.
 • Sätt första punkten neråt högra hörnet som jag visat på bilden - Bild 1 ovan.
 • Fortsätt att sätta punkter runt rektangeln. Håll gärna ner ”ctrl” knappen så du får fyrkanter när du klickar dig fram. De är bättre för raka linjer.  När man kommer till ett hörn så ska man definitivt hålla ner ”ctrl” knappen samtidigt som man klickar så blir hörnet spetsigt. Som ni ser har jag satt 6 punkter totalt och punkt 1 och 6 ligger exakt på varandra därav att man bara ser 1 punkt – Bild 2 ovan.
 • Högerklicka för att slutföra. 
 • Gå nu till ”Edit Windw”. Jag vill vara på den säkra sidan att alla sömmar är fästa ordentligt så det vi kommer att kontrollera nu är att vi har ”Tie Stitches”(fäststygn) före och efter varje sekvens av sömmar – och om inte lägga till dem.
 • Gå till ”Film Strip” (till vänster) och markera ”Satin Line Appliqué”. Denna sekvens innehåller nu ”alla” moment i applikationsprocessen.
 • Gå till ”Edit” och klicka på ”Break Apart”. Då kommer man se alla steg som denna ”Applikationsfunktion” innehåller.
 • Kontrollera att det finns ett ”Tie Stitch” (fäststygn) före och efter varje sekvens av stygn. Jag har lagt till ett ”Tie Stitch” efter den sista ”Satin Line" (satinsömmen). Vill man kan man lägga till ett ”Tie Stitch” även innan men eftersom denna sista "Satin Line" (satinsöm) består av ”Underlay” följt av satinsömmen så sys de första stygnen över.
 • Så här lägger man till ett ”Tie Stitch”. Markera det objekt du vill lägga till ett ”Tie Stitch” efter (det lägger sig alltid efter markerat objekt). Högerklicka – välj ”Insert Tie Stitch” och välj ett ”Tie Stitch”. Jag har valt ”Auto”.
 • Spara ”.can-filen” som ”Rektangel – Freehand Point Line” eller efter ditt val.
I start and stop at the same point if necessary a tad overlapping - but not much.

 • Open 5 D Embroidery Software.
 • Open 5 D Design Creator.
 • Cancel the "Wizard" (Do not open the “picture” through the "Wizard" in this case because we want the image to open in the same size as it was saved in).
 • Go to the "Draw Window".
 • Make sure you have the 100x100 mm hoop selected.(Applies for the Create Window as well)
 • Click on the icon for "Open" (yellow folder).
 • Go to the folder where you saved the image "B - with rectangle".
 • Open the image "B - with a rectangle."
 • Go to "Create Window".
 • We will begin by making an appliqué for the patch. Choose a color or you let the first color to be the default blue.
 • Go to the "Line group" and select "Satin Line".
 • Select "Options" and select "Appliqué”. Select the last method.
 • Go to the "Line" tab in the same window and select the "Width" on "Satin Line" - personally I think that 4 mm looks best.
 • Density you have to try for yourself what you think is best - depending on the fabric. Mostly 4 is good enough but 5 usually works.
 • Let the "underlay" be checked.
 • Press OK. Now, the button in the box under "Options" is lightened in green.
 • Click on "Freehand Point Line".
 • Place the first point downward the right corner as I have shown in - Picture # 1 above.
 • Continue to add points around the rectangle. Hold the down the "ctrl" key so you get squares when you click your way around the rectangle. They are better for straight lines. When you come to a corner you should definitely hold down the "ctrl" key while you click, then the corner will be pointed. As you can see I have put 6 points in total, and point 1 and 6 is exactly on top of each other. That’s why it looks as if there is only 1 point there – Picture # 2 above.
 • Right-click to finish.
 • Go to "Edit window". I want to be on the safe side, that all seams are fastened securely so that I have proper "Tie Stitches" before and after each sequence of stitches.
 • Go to the “Film Strip” (to the left) and select "Satin Line Applique". This sequence includes “all steps” involved in an appliqué.
 • Go to "Edit" and click "Break Apart". Then all the steps in this "Appliqué Function" will be visible.
 • Make sure there is a "Tie Stitch" before and after each sequence of stitches. I have added a "Tie Stitch" after the last "Satin Line". If you want you can add a "Tie Stitch” before as well but since this last “Satin Line” consists of an "Underlay" followed by a “Satin Stitch Line” the first stitches are secured by the following that are stitched over them.
 • To add a "Tie Stitch" you select the item you want the “Tie Stitch” to follow. Right click - choose "Insert Tie Stitch". Save "can file" as "Rectangle - Quick Stitch" or after your choice. I have chosen the “Auto”.
 • Save the .can file as "Rectangle – Freehand Point Line" or to your choice.


Så här ser det ut när man syr ut den ”Applikation” vi nu stygnsatt. För att sy ut ”.can filen” måste man först spara den som en broderifil -  en ”vp3 fil”.

This is how it looks when the Appliqué is embroidered in the Hoop. To be able to embroider the “.can file” it must first be saved as an embroidery file – a “vp3 file”.


Först sys placeringslinjen ut som visar var man ska lägga tyget. Beroende på användningsområde för lappen kan man välja olika mellanlägg. Jag har använt vattenlösligt mellanlägg av ”vävtyp”. Sedan gör maskinen ett stopp.

The first step is to sew the placement line. Depending on what you want to use the patch for the choice of stabilizer may vary. I have sewn on Water Soluble Stabilizer. The machine stops.


Nu kan man lägga på det tyg man vill att lappen ska ha. Placera tyget ovanpå den sydda placeringslinjen. Sedan startar man maskinen och den syr en dubbel linje för att fästa tyget mot mellanlägget. Sedan gör maskinen ytterligare ett stopp.

You can now place a piece of fabric on top of the placement line for the patch. Next the machine starts to sew a double running stitch line to secure the fabric to the stabilizer. The machine makes another stop.Nu tar man bort broderbågen från maskinen. Obs! ta inte bort mellanlägg med tyg ur bågen. Klipp bort tyget utanför placeringslinjen. Använd gärna en sax avsedd för att klippa applikationer. Jag har klippt med ungefär en (1) mm sömsmån. Sätt tillbaka broderbågen.

Remove the hoop from the machine. Don’t remove the stabilizer with the fabric from the hoop! Cut the fabric close to the stitched line. Use a pair of appliqué scissors. I have cut with about 1 millimeters seam allowance.Sätt tillbaka brodérbågen i maskinen. Nu sys underlagsstygnen. Nu kommer det inte bli några mer stopp utan maskinen kommer fortsätta att brodera tills satinsömmen är klar. Detta är anledningen till att jag inte lade till något ”Tie Stitch” (fäststygn) före denna ”sömsekvens”.

Put the hoop back in the machine. Next the underlay is sewn. Now there will be no more stops and the machine will continue until everything is finished. This is the reason I didn’t add a Tie Stitch in the beginning of this stitch sequence.Här ser ni skillnad på var själva sömmen startar. I detta fall börjar den inte i ett hörn utan där vi själva valde att den skulle börja och sluta. Slutligen kommer maskinen att avsluta med att sy ”Tie Stitch” (fäststygnet) som vi lade till efter denna ”sömsekvens” i ”Edit Window”.

Here you can see the difference where the seams start to stitch. Here it starts and stops where we decided it to do and not in a corner as with the other one. Finally the machine will finish with a “Tie Stitch”, which we added in the "Edit Window".


Här är den färdiga lappen. Nästa gång ska vi stygnsätta själva bokstaven i ”lappen”.

Here is the finished patch. Next time we will start digitizing the first letter in the patch.

5 D Embroidery Software / 5 D Design Creator – is from Husqvarna Viking

Monday, May 28, 2012

Not for me… – part 2

Nu är framdelen sydd så nu ser ni kanske vad det ska bli?
Just det – jag har sytt ett par boxerkalsonger till en av herrarna i familjen. Den yngre och mest kräsna J.
Now the front section is sewn so maybe now you can see what it will be?
That's right - I have sewn a pair of boxers to one of the men in the family. The younger and most choosy one J.
Så här blev de. Jag tycker själv att de blev ”vrålsnygga” och jag tror att mottagaren tyckte detsamma för hans kommentar var: ”De blev faktiskt mycket bättre än jag förväntat mig”. Sen det ultimata godkännandet – han började använda dem ganska omgående J.
Jag fick faktiskt frågan om jag inte kunde sy ett par till vilket jag nu håller på med.
So this is how they turned out. I, myself, think that they turned out "really, really good” and I think that the receiver did the same for his comment was: "They were actually much better than I expected." Then the ultimate approval - he started using them almost immediately J.
I was actually asked if I could not sew another pair as well - which I am now doing.Sömsmånen sydde jag bara ner med en stretchsöm så här.
The seam allowance was sewn down with a stretch seam like this.


Pattern from ”LG Sömnad – Herr Boxerkalsong”

Sunday, May 27, 2012

Different styles with Letters – part 3Själva applikationen eller ”lappen”

Det första jag tänkte visa er är en ”lapp” med en bokstav på.
Det finns olika sätt att göra applikationer på. Antingen så gör man allt manuellt eller så utnyttjar man "Applikationsfunktionen" i 5 D Design Creator som gör det väldigt enkelt eftersom den håller reda på de olika stegen när man ska göra en applikation. 
Här tänkte jag att vi ska dra nytta av den ”Applikationsfunktion” som faktiskt finns i 5 D Design Creator.

 • Öppna 5 D Embroidery Software.
 • Öppna 5 D Design Creator.
 • Avbryt ”Wizard” (Välj inte att öppna via ”Wizard” i detta fall eftersom vi vill att bilden ska öppnas i samma storlek som den sparades i).
 • Gå till ”Draw Window”.
 • Se till att du har 100x100 mm i ”Hoop Size” (detta gäller även för "Create Window").
 • Klicka på ikonen för ”Open” (den gula mappen).
 • Gå till den mapp där du sparat bilden ”B - med rektangel”.
 • Öppna bilden ”B - med rektangel”.
 • Gå sen till ”Create Window”.
 • Vi ska börja med att göra applikationen för laglappen. Välj en färg eller så låter du den första färgen vara default blå.
 • Gå till gruppen ”Line” och välj ”Satin Line”.
 • Välj ”Options” och välj ”Appliqué” - välj den sista metoden.
 • Gå till fliken ”Line” i samma fönster och välj ”Width” (vidd) på ”Satin Line” – personligen tycker jag att 4 mm är snyggast.
 • Densitet (Density) får man nästan prova sig fram vad som är bäst - beroende på tyg. Oftast duger 4 bra men även 5 brukar fungera.
 • Låt ”Underlay” vara ikryssat.
 • Tryck OK. Nu kommer knappen i rutan under ”Options” lysa grönt.

The Patch

The first thing I would like to show you is a "patch" with a letter on.
There are different ways to make an appliqué design. Either you do everything manually, or use the "Appliqué Function" in the 5 D Design Creator, which makes it very easy as it will help with the steps involved in an appliqué design.  
Here I thought we would take advantage of the "Appliqué Function" that actually is in 5 D Design Creator.

 • Open 5 D Embroidery Software.
 • Open 5 D Design Creator.
 • Cancel the "Wizard" (Do not open the “picture” through the "Wizard" in this case because we want the image to open in the same size as it was saved in).
 • Go to the "Draw Window".
 • Make sure you have the 100x100 mm hoop selected (this also applies for the "Create Window").
 • Click on the icon for "Open" (yellow folder).
 • Go to the folder where you saved the image "B with rectangle".
 • Open the image "B with rectangle."
 • Go to "Create Window".
 • We will begin by making an appliqué for the patch. Choose a color or you let the first color to be the default blue.
 • Go to the "Line group" and select "Satin Line".
 • Select "Options" and select "Appliqué”. Select the last method.
 • Go to the "Line" tab in the same window and select the Width on "Satin Line" - personally I think that 4 mm looks best.
 • Density you have to try for yourself what you think is best - depending on the fabric. Mostly 4 is good enough but 5 usually works.
 • Let the "underlay" be checked.
 • Press OK. Now, the button in the box under "Options" is lightened in green.


 • Klicka på ”Quick Stitch Border Line” och för markören mot linjen på rektangeln så en pil visas. Sen trycker man ner vänster musknapp. Då ska det komma upp en streckad linje runt området. Även en ruta som heter ”Color Tolerance” kommer upp. För detta ändamål kommer vi bara att klicka OK.
 • Högerklicka för att slutföra.
 • Gå nu till ”Edit Window”. Jag vill vara på den säkra sidan att alla sömmar är fästa ordentligt så det vi kommer att kontrollera nu är att vi har ”Tie Stitches” (fäststygn) före och efter varje sekvens av sömmar och om inte - lägga till dem.
 • Gå till ”Film Strip” (till vänster) och markera ”Satin Line Appliqué”. Denna sekvens innehåller nu ”alla” moment i  applikationsprocessen.
 • Gå till ”Edit” och klicka på ”Break Apart”. Då kommer man se alla steg som denna ”Applikationsfunktion” innehåller.
 • Kontrollera att det finns ett ”Tie Stitch” (fäststygn) före och efter varje sekvens av stygn. Jag har lagt till ett ”Tie Stitch” efter den sista ”Satinsömmen”. Vill man kan man lägga till ett ”Tie Stitch” även innan men eftersom denna sista Satinsöm består av ”Underlay” följt av en satinsöm så sys de första stygnen över.
 • Så här lägger man till ett ”Tie Stitch”. Markera det objekt du vill lägga till ett ”Tie Stitch” efter (det lägger sig alltid efter markerat objekt). Högerklicka – välj ”Insert Tie Stitch” och välj ett ”Tie Stitch”. Jag har valt ”Auto”.
 • Spara ”.can-filen” som ”Rektangel – Quick Stitch Border Line” eller efter ditt val.

 • Click on "Quick Stitch Border Line" and move the cursor to the line of the rectangle until an arrow appears. Then press the left mouse button. A dotted line around the area will now appear. Even a box that reads "Color Tolerance" comes up. To this end, we just click OK.
 • Right-click to finish.
 • Go to "Edit Window". I want to be on the safe side, that all seams are fastened securely so that I have proper "Tie Stitches" before and after each sequence of stitches.
 • Go to the “Film Strip” (to the left) and select "Satin Line Applique". This sequence includes “all steps” involved in an appliqué.
 • Go to "Edit" and click "Break Apart". Then all the steps in this "Appliqué Function" will be visible.
 • Make sure there is a "Tie Stitch" before and after each sequence of stitches. I have added a "Tie Stitch" after the last "Satin Stitch". You want you can add a "Tie Stitch” before as well but since this last “Satin Line” consists of an "Underlay" followed by a “Satin Stitch Line” the first stitches are secured by the following that are stitched over them.
 • To add a "Tie Stitch" you select the item you want the “Tie Stitch” to follow. Right click - choose "Insert Tie Stitch". I have chosen the “Auto”.
 • Save the .can file as "Rectangle - Quick Stitch Border Line" or to your choice.
  
  
Så här ser det ut när man syr ut den ”Applikation” vi nu stygnsatt.

För att sy ut ”.can filen” måste man först spara den som en broderifil -  en "vp3 fil".


This is how it looks when the Appliqué is embroidered in the Hoop.

To be able to embroider the “.can file”  it must first be saved as an embroidery file – a "vp3 file".


Först sys placeringslinjen ut som visar var man ska lägga tyget. Beroende på användningsområde för lappen kan man välja olika mellanlägg. Jag har använt vattenlösligt mellanlägg av ”vävtyp”. Sedan gör maskinen ett stopp.

The first step is to sew the placement line. Depending on what you want to use the patch for the choice of stabilizer may vary. I have sewn on Water Soluble Stabilizer. The machine stops.


Nu kan man lägga på det tyg man vill att lappen ska ha. Placera tyget ovanpå den sydda placeringslinjen. Sedan startar man maskinen och den syr en dubbel linje för att fästa tyget mot mellanlägget. Sen gör maskinen ytterligare ett stopp.

You can now place a piece of fabric on top of the placement line for the patch. Next the machine starts to sew a double running stitch line to secure the fabric to the stabilizer. The machine makes another stop.


Nu tar man bort broderbågen från maskinen. Obs! ta inte bort mellanlägg med tyg ur bågen. Klipp bort tyget utanför placeringslinjen. Använd gärna en sax avsedd för att klippa applikationer. Jag har klippt med ungefär en (1) mm sömsmån. Sätt tillbaka broderbågen.

Remove the hoop from the machine. Don’t remove the stabilizer with the fabric from the hoop! Cut the fabric close to the stitched line. Use a pair of appliqué scissors. I have cut with about 1 millimeters seam allowance.

Sätt tillbaka brodérbågen i maskinen. Nu sys underlagsstygnen. Nu kommer det inte bli några mer stopp utan maskinen kommer fortsätta att brodera tills satinsömmen är klar. Detta är anledningen till att jag inte lade till något ”Tie Stitch” (fäststygn) före denna ”sömsekvens”.

Put the hoop back in the machine. Next the underlay is sewn. Now there will be no more stops and the machine will continue until everything is finished. This is the reason I didn’t add a Tie Stitch in the beginning of this stitch sequence.

Som ni kan ses sys denna satinsöm från ett hörn. Det blir så när man använder sig av ”Quick Stitch Border Line” funktionen. Slutligen kommer maskinen att avsluta med att sy ”Tie Stitch” (fäststygnet) som vi lade till efter denna ”sömsekvens” i ”Edit Fönstret”.

As you can see the Satin Line starts from the corner as we used the “Quick Stitch Border Line” for this version of the patch. Finally the machine will finish with a “Tie Stitch”, which we added in the Edit window.


Så här ser den färdigsydda lappen ut. Nästa gång tänkte jag visa hur man kan göra samma stygnsättning av rektangeln med ”Freehand Point Line” men fortfarande använda mig av ”Applikationsfunktionen”. Själv föredrar jag att använda "Freehand-funktionerna".

This is the finished patch. Next time I will show how to do the digitizing of the rectangle with the "Freehand Point Line" but still use the "Applicqué function". I personally prefer to use the "Freehand" functions.

5 D Embroidery Software / 5 D Design Creator – is from Husqvarna Viking

Saturday, May 26, 2012

Not for me… – part 1
Jag fick verkligen en ”blodad tand” av att sy en BH och trosor. Så vad är då nästa steg?
Ja… vi får se om ni kan gissa vad detta är.
Det är i alla fall inte en ”inbakad tyg-pizza” J.

I really got a "taste for" sewing underwear by sewing the Bra and the panties. So what's the next step?
Well ... we'll see if you can guess what this is.
It is certainly not a "folded over fabric-pizza" J.


Kan ni se vad det är nu då?
Inte det heller? Ja, då får ni vackert vänta tills nästa gång.


Can you see what it is now then?
Not that either? Well, then you will have to wait until next time.