Thursday, February 28, 2013

How I made the potholder “1-2-3” – part 1


Grytlappen i detta inlägg skapade och sydde jag när jag var på mässan.
Därav inte någon utförligare fotoinstruktion. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle berätta hur jag gjorde den.

The Potholder in this blog post was created when I was at the Sewing Festival. Hence no detailed photo instructions. But I thought at least I'd tell you how I did it.


Steg 1:
Jag började med att göra en kvadrat i en 200x200 mm broderbåge. Denna bestod av en kvadrat i Running Stitches och en fyllyta av diamantformade rutor - quilt mönstret.

I 5 D Quilt Design Creator gör du så här i den Wizard som kommer upp
 • Välj Start New Quilt Block – nästa
 • Shape nr 1 – fyrkanten
 • Enter Size -  Side A 200 mm – nästa
 • Filled Quilt Block No Internal Shape – nästa
 • Välj Diamond Fill i Diamond/Square/Cross Hatch
 • Välj options – Gap 20 mm – Style Diamond – Slutför
 • Nu har vi en rutmönstrad kvadrat som är 200x200 mm


Step 1:
I started by making a square in a 200x200 mm hoop. This square is made of a square of Running Stitches and a diamond Fill Pattern - the quilting pattern.

In 5 D Quilt Design Creator, follow these steps in the wizard that comes up
 • Select Start New Quilt Block - next
 • Shape No. 1 - square
 • Enter Size - Side A 200 mm - next
 • Filled Quilt Block No Internal Shape - next
 • Select Diamond Fill in Diamond / Square / Cross Hatch
 • Select options - Gap 20 mm - Style Diamond - Finish
 • Now we have a quilted square, 200x200 mm


Steg 2
Det jag kommer göra nu är att göra 3 stycken fyrkanter av enbart Running Stitches. Syftet med dessa är:
 1. Placering
 2. Fästa övertyg+vadd mot mellanlägget (eller som jag även använde - ett tunt bomullstyg) i bågen
 3. Fästa baksides tyget 
 • Välj nu det första objektet vi skapade i Filmstrip. Se till att det är markerat.
 • Tryck på Duplicate – högerklicka inuti objektet – välj No Fill och ändra färg – tyck OK.
 • Centrera i bågen.
 • Gör så ytterligare 2 gånger (eller gör en kopia på den sist gjorda ramen så slipper du ändra till No Fill)
 • Flytta nu upp 2 av dessa linjer med hjälp av de gula pilarna längst ner i Filmstrip.

Nu ska du ha 2 ramar i olika färg av enbart Running Stitches sedan kommer kvadraten med ”diamant mönstret” och sist ytterligare en kvadrat av Running Stitches.

Spar nu designen som Grundmall grytlapp 1-2-3 eller vad du nu vill döpa den till.

Nästa gång ska jag berätta hur jag gjord ”de fransiga applikationerna”.

Step 2
What I will do now is to make 3 squares only with Running Stitches. The purpose for these are:
 1. Placement
 2. Attaching top fabric and batting to the stabilizer (or as I also used - a thin cotton fabric) in the hoop
 3. Attaching the fabric at the back 
 • Now select the first item we created in the Filmstrip. Ensure that it is selected.
 • Select Duplicate - right click inside the object - choose No Fill and change the color - press OK.
 • Center the object.
 • Do this 2 more times (or make a copy of the last made Running Stitches Square so you do not have to change to No Fill)
 • Now move up two of the lines with the yellow arrows at the bottom of the Filmstrip.

Now you should have two squares of Running Stitches in different colors then the square with the "diamond pattern" and then another square of Running Stitches.

Save your design as Basic Template potholder 1-2-3 or whatever you want to name it.

Next time I’ll tell you how I made the frayed edge appliques.
Created in 5 D Quilt Design Creator (Husqvarna Viking)

Wednesday, February 27, 2013

It makes me happy…


            
…när jag ser på denna underbara blombukett jag fick för över en vecka sedan och ser att den fortfarande är fräsch och fin.

…when I look at the beautiful flower bouquet I received over a week ago and see that it still looks amazing.


…när jag hittar en bit tyg jag “glömt” att jag köpt. Skulle nog passa bra i ett projekt jag har i åtanke.

…when I find a piece of fabric I bought that I had “forgotten” about. It might be perfect for a project I have in mind.


…när jag ser denna underbara lilla varelse. Ja det finns massor av saker att bli glad över bara man tittar noga.

…when I see this lovely little creature. Well in fact there are lots of things to be happy about if you just look closely.


Tuesday, February 26, 2013

How to make the Pocket Tissue Case – part 4Ta ur broderiet ur bågen. Mät avståndet mellan dessa linjer (markerade med pilar) och lägg på det som behövs för att avståndet ska bli som beräknat - i mitt fall 13 cm. Tänk på att fördela måttet på bägge sidor. Detta kommer att bli ”sömlinjen” i kortsidorna. Gör en markering genom att pressa eller rita en linje med en penna.

Remove the embroidery from the hoop. Measure the distance between these lines (marked with arrows) and add what’s necessary to have the calculated measurement - in my case 13 centimeters (130 mm). Remember to allocate the measurement on both sides. This will be the "seam line" at the short sides. Make a mark by pressing or drawing a line with a pencil.


Ta bort stygnen på tråckelramen och ta bort det rivbara mellanlägget.  

Remember to remove the basting stitches and the tear away the stabilizer.


Lägg ihop fodralet med rätsidan inåt och överlappa mitten ca 5-10 mm. 

Fold the fabric into a case right side inwards and overlap the center about 5-10 mm.


Sy kortsidorna med en raksöm samt sick-sacka kanterna. Se till att sömsmånen inte är mer än ungefär 6-7 mm.

Sew the short sides with a straight stitch seam and zigzag the edges. Make sure the seam allowance is about 6-7 mm.


Vänd ut och in och fyll fodralet med pappersnäsdukar.

Turn inside out and fill the case with paper tisues.Monday, February 25, 2013

How to make the Pocket Tissue Case – part 3Jag viker in ena sidan så jag får en dubbel ”fåll” - ca 15 mm färdig bredd.

I fold the edge on one side so that it is a double folded “hem”. The finished width will be 15 mm.


Mät sedan till 15 cm på andra sidan: gör en markering och pressa i den markeringen. Klipp av med 30 mm sömsmån och vik in en ”dubbel fåll” som är ca 15 mm bred.

Then measure to 15 centimeters (150 mm) on the opposite side: mark a line and press. Cut a 30 mm seam allowance and fold in a "double folded hem" which is about 15 mm wide.


Nu ska själva bredden vara 15 cm. Stryk/pressa så att det ligger på plats. Man kan sätta lite limstift mellan lagren på fållen så den ligger helt still. Jag har använt en brodérbåge som är 130x180 mm. Jag har spänt rivbart mellanlägg i brodérbågen och börjar med att sy själva placeringslinjerna.

Now, the width should be 150 mm. Iron/press so that it is in place. You can put a little glue stick between the layers of the hem so it is completely still. I have used an embroidery hoop which is 130x180 mm. I have hooped tear away stabilizer in the hoop and begin by sewing the placement lines.


Här är den rektangel jag stygnsatte - en enkel tråckelsömsram av ”Running Stitches” - i 5 D Design Creator Software.

I denna ram har jag markerat mot vilka linjer de invikta kanterna ska placeras.

Here is the first basting stitch frame I digitized – a simple rectangle made from Running Stitches - in 5 D Design Creator Software.

In this basting frame, I have marked the lines onto which the folded edges should be placed.


Jag passar in de vikta sidorna med avigsidan ner mot de linjer som är avsedda för detta. Se till att det är ungefär lika mycket tyg vid sidorna om linjen som kommer bli kortsidorna.

I make sure the folded edges fit to the lines marked. Make sure it is about as much fabric at the sides of the line that will be short sides.


Ovanpå tyget sys sedan den andra tråckelramen med långa stygn bara för att hålla tyget på plats. Den är lite längre och lite smalare än själva mallen. Tänk på att det ska sys en mönstersöm i den ca 15 mm breda kanten så försök att lägga den andra tråckelramen utanför denna kant. Naturligtvis är placeringen av den sista tråckelsömsramen beroende av vilken bågstorlek man använder. Om det inte finns plats får man lägga den innanför den ursprungliga ramen. Försök dock att lägga den så att den går lätt att ta bort och inte sys in alltför mycket i andra sömmar/designs.

On top of the fabric is then the second rectangle of basting stitches sewn, just to hold the fabric in place. It is a little longer and a little narrower than the first rectangle. Remember that a decorative seam will be sewn in the 15 mm wide folded edge so make sure the basting stitches goes beyond that area. Of course, the placement of the last basting stitch rectangle is depending on what hoop that is used. If there is no space outside the first rectangle it has to be placed inside. However, do try to make it so that it is easy to remove and not sewn into too much of the other stitches / designs.


Sedan sys kantsömmarna som kommer hålla de invikta kanterna på plats samt ge ett dekorativt utseende. Här är det en fördel om man exempelvis satt lite limstift på undersidan av de invikta kanterna så de ligger still på mellanlägget i ramen.

Then the edge seams will be sewn - that will hold the folded edges in place and give a decorative look. Here it is a good idea to put some glue stick on the bottom of the folded edges so they are still on the stabilizer in the hoop.


Sist sys ett broderi. Här har jag valt ett redwork broderi som ingår i en kollektion som heter ”Handmade with Roses”. Nästa gång sätter vi samman näsduksfodralet.

Finally sew an embroidery design. Here I have chosen a Redwork embroidery design included in a collection called "Handmade with Roses". Next time we’ll put the Pocket Tissue Case together .
Sunday, February 24, 2013

How to make the Pocket Tissue Case – part 2Så här gör du själva basen för näsduksfodralet i 5 D Embroidery Software. Har du ett annat Embroidery Software så gör du som jag anger i rubriken för varje enskilt steg.

Steg 1:
Skapa en rektangel av Running Stitches – med en stygnlängd av 6 mm och storleken 130x150 mm (eller det mått du vill ha på ditt näsduksfodral)

This is how to make the base for the Pocket Tissue Case in the 5 D Embroidery Software. If you have another Embroidery Software you will do as described in the title of each step.

Step 1:
Create a rectangle of Running Stitches - with a stitch length of 6 mm and 130x150 mm size (or the size you want on your handkerchief case)


I 5 D Design Creator:
 • Gå till Create Window 
 • Välj Hoop och sätt storlek till 180x130 mm vertikalt
 • I gruppen Line – välj Running Stitches – Freehand Point Line
 • Gör en rektangel som är 130x150 mm.
 • Sätt 5 stygnpunkter som på bilden ovan.
 • Håll ner ctrl knappen när du sätter stygnpunkterna så blir hörnen raka och spetsiga.
In 5 D Design Creator: 
 • Go to Create Window 
 • Select Hoop and set hoop size to 180x130 mm vertical
 • In Line group - choose Running Stitches - FreeHand Point Line
 • Make a rectangle that is 130x150 mm.
 • Put 5 Stitch points as in the picture above.
 • Hold down the Ctrl key when you place the stitch points then the corners will be straight and pointed.
Steg 2:
Skapa ytterligare en rektangel av Running Stitches – med en stygnlängd av 6 mm och storleken 120x160 mm – alltså ca 1 cm mindre på bredd (horisontellt) och 1 cm större på höjd (vertikalt). Ytterligare hjälp kan vara att i Preferences sätta storleken på rutnätet till 5 mm som jag gjort i bilden nedan.

Step 2:
Create another rectangle of Running Stitches - with a stitch length of 6 mm and 120x160 mm size - that is about 10 mm more in height (horizontal) and 10 mm less in width (vertikal).
It will be easier if you set the grid size to 5 mm in Preferences as I have done in the picture below.I 5 D Design Creator: 
 • Välj en ny färg och gör ytterligare en rektangel, som beskrivits ovan. Denna gång ska bredden vara 120 mm och höjden ca 160-170 mm.
Gå till Edit Window:
 • Välj en av de 2 Running Stitches – högerklicka
 • Välj Global Properties – sätt Length till 6 mm
Eftersom detta enbart är placerings stygn och en sk tråckelram för att hålla tyget på plats och visa sömlinjer så ska de också vara lätta att ta bort. Därför sätter vi en lång stygnlängd. Global Properties ändrar alla stygn av samma slag till det du väljer. Vill man bara ändra en sekvens väljer man enbart Properties.
  
In 5 D Design Creator: 
 • Select a new color and make another rectangle, as described above. This time with a width of 120 mm and a height of about 160-170 mm. 
Go to Edit Window:
 • Choose one of the two Running Stitches - right click
 • Select Global Properties – set Length to 6 mm
 • Since this is only placement stitches and a so-called basting frame to hold the fabric in place and show the seam lines they should also be easy to remove. Therefore a longer stitch length is chosen. Global Properties change every stitch of the same type to the one you choose. If you want to change only one sequence select Properties.
Steg 3: Kantsömmar – stygnsätt en raksöm eller mönstersöm längs den invikta kanten på näsduksfodralet.

Step 3: Edge stitches - digitize a straight stitch or Motif stitch along the folded edge of the Tissue case.


I 5 D Design Creator:
 • Byt färg och gör ett hoppstygn (jump stitch) till mitten av den invikta kanten. Här är rutnätet en bra måttstock.
In 5 D Design Creator:
 • Select a new color and make a jump stitch to the middle of the folded edge. The grid a good help placing it correctly.


 • En mönstersöm gör jag genom att i gruppen Line ändra från Running Stitch till Motif Stitch. Sedan sättet jag en punkt i början och en i slutet, enligt bild.
 • Här får du inte glömma att infoga fäststygn efter Motif Stitch. Det gör man genom att markera Motif Stitch och högerklicka sedan välja Infoga Tie Off.
 • I regel finns ett Fäststygn (Tie Off) före Motif Stitch – om inte infogas ett där också.
 • Gör likadant på motsatt sida.
 • Mönstersömmen ändras genom att man i Edit Window markerar mönstersömmen – högerklickar och väljer Global Properties (vi vill ju ha samma på bägge mönstersömmarna).
 • Välj sedan mönster och justera storlek tills du tycker att det ser bra ut. 
Nästa gång ska jag visa hur det ser ut när man syr ut den.
 • A Motif Stitch is done by choosing Motif Line in the Line Group. 
 • Do not forget to insert a Tie Off stitch after the Motif Stitch. This is done by selecting the Motif Stitch and right click - then choosing Insert Tie Off. 
 • In general, there is a Tie Off stitch before the Motif Stitch - if not insert one there too.
 • Repeat on opposite side. 
 • The Motif Stitch pattern is changed in the Edit Window.
 • Select the Motif Stitch – right click and select Global Properties (we want to have the same pattern on both seams). 
 • Then select the pattern and adjust the size until you think it looks good.
Next time I will show you how it looks when this is embroidered.

5 D Design Creator is from Husqvarna Viking

Saturday, February 23, 2013

How to make the Pocket Tissue Case – part 1Börja med att göra en prototyp och mät den.

Start by making a prototype and measure it.


Börja med en bit tyg och en förpackning pappersnäsdukar.

Start with a piece of fabric and a pack of paper tissues.


Det absolut enklaste sättet är att vika in ena sidan och pressa.  
Detta steg är ju bara för att få en rak och stabil kant.

The easiest way is to fold in one side and press. This step is 
just to get a straight and stable edge.


Vik upp den vikta sidan mot mitten av ovansidan på paketet med pappersnäsdukar. Fäst med en liten bit tejp eller knappnål.

Fold up the folded side towards the center on top of the package of paper tissues. Secure with a small piece of tape or a pin.


Vik sen upp den andra sidan - se var mitten är och överlappa 
5-10 mm i mitten.

Then fold up the other side - check where the middle is and overlap 
5-10 mm in the middle.


Vik och pressa kanten på andra sidan och klipp av med en sömsmån.  

Fold and press the edge of the other side and cut with a seam allowance.


Vik upp igen och fäst med en nål. Se till att inte göra det alltför snävt.
Beroende på antal lager av tyg och eventuell vadd kan bredd och längd 
behöva justeras. Likaså om man väjer att inte överlappa mittpartiet. 

Sedan sätter man knappnålar i kortsidorna och syr av en söm.
Prova och se att du är nöjd. Mät sedan efter detta fodral.

Fold back up again and secure with a pin. Make sure not to make it too narrowly. Depending on the number of layers of fabric and batting 
the width and length may have to be adjusted. 
Likewise, if you choose not to overlap the center part. 

Then put pins in short sides and sew a seam.
Try it out and make sure you are satisfied. Then measure after this case.


Här ser ni att de färdiga måtten är ca 13 x 7 cm hopvikt och med 5 mm – 10 mm överlappning i mitten.

Det innebär att jag kommer att klippa till en bit som är ca 20 x 25 cm. 

Det måttet får jag genom att själva fodralet är:

13+3 (sömsmåner i bäge sidor a 15 mm) =16 centimeter
7x2+1+ 3x2 (dubbel fåll a 15 mm i vardera sida) =21 centimeter

Jag kommer ha lite till godo, men kom ihåg att det är alltid lättare att klippa bort än att lägga till.

Nu kan man ju faktiskt sy detta fodral helt på en vanlig symaskin men tanken är nu att infoga ett broderi och samtidigt sy snygga broderade kantsömmar i en brodérbåge. Därför måste man stygnsätta 2 "tråckelsömsramar" och 2 dekorativa sömmar. Men mer om det i nästa blogginlägg.

Here you see the finished dimensions which are approximately 130 x 70 mm when folded and with 5 mm - 10 mm overlap in the middle.

This means that I will cut a piece that is about 20 centimeters (about 8 inches) x 25 centimeters (about 10 inches). 

This measurement is calculated like this (in centimeters - 1 cm=10 mm):

13+3 (seam allowance - 15 mm in each side) =16 centimeters 
7x2+1+3x2 (double folded edge - 15 mm on each side) =21 centimeters

I will have some extra, but remember that it is always easier to cut than to add.

You can actually sew this case entirely on a regular sewing machine, but the intention now is to incorporate an embroidery design and at the same time make a stylish embroidered stitching at the sides in a hoop. In order to be able to do that you must now digitize 2 basting frames and two decorative seams. But more on that in the next blog post.Friday, February 22, 2013

Tissue case
Här är ytterligare ett näsduksfodral.
Here is another tissue case.


Det är sytt på samma sätt som det blå i jeanstyg jag visade här. Men här har jag tagit vanligt vitt bomullstyg och stämplat text på. 
Med facit på hand skulle jag fodrat detta fodral med en tunn vadd och ett innertyg. Men som sagt det är detta som är det roliga med att skapa. Man lär så länge man lever och utan att prova vet man ju aldrig vad som blir bästFör att texten skulle sitta kvar gjorde jag så här.
It is sewn in the same way as the one in blue denim I have shown here. But here, I have used plain white cotton fabric and stamped text on it. 

With hindsight I should have lined the case with a thin batting and lining. But as I said it is this that is the fun of creating. You learn as long as you live, and without trying you never know what is best. In order for the text to remain I did like this.


Sedan broderade jag själva sidorna i brodérbågen tillsammans med denna gulliga broderade stämpel som säger ”Handmade with love”.
Som ni märker är det mycket stämplar i mina projekt just nu.
I morgon ska jag visa er hur lätt det är att göra en grundmall för ett fodral som detta.
Then I embroidered the sides in the hoop together with this cute embroidered stamp that says "Handmade with love".
As you can see, stamps are all over in my projects right now.
Tomorrow I'll show you how easy it is to make a base for a case as this.