Thursday, November 7, 2013

Wool Felt buttons - 2

Börja med att spänna mellanlägg i brodérbågen. Här har jag använt den nya 180x130 mm Metal Hoop. Som ni ser behöver jag då bara lägga mellanlägget ovanpå metallbågen och fästa med magneterna. Detta gör det enkelt att ”byta” till en ny bit mellanlägg utan att först behöva ta bort det använda mellanlägget och sedan spänna om en ny bit mellanlägg i bågen när man ska brodera flera knappar. Jag använde här ett mjukt, tunt ”cut away” mellanlägg.
Start by hooping the stabilizer in a hoop. Here I have used the new 180x130 mm Metal Hoop. As you can see, I then just add the stabilizer on top of the metal hoop and secure with the magnets. This makes it easy to add a new piece of stabilizer without having to remove the old from the hoop and then hoop a new piece when more button covers need to be embroidered. In this case I used a soft, thin "cut away" stabilizer.

Lägg en bit ullfilt på mellanlägget.
Place a piece of wool felt on the stabilizer.
Använd en Basting Line (tråckelram) för att fästa ullfilten på mellanlägget. Har din maskin den funktionen så är det bara att använda den – annars har jag beskrivit här hur man gör det i 5 D Embroidery Extra. För er som har andra Embroidery Software så består en Basting Line (tråckelstygnsram) av ”Running Stitches” i en längd av ca 5-6 mm. Tänk bara på att i min ”tutorial” så är måtten avsedda för det projekt jag då visade. Så anpassa Basting Line (tråckelramen) till det mått knapparna behöver.
Use a Basting Line to attach the wool felt on the stabilizer. Does your machine have that feature you just use that one - otherwise, I have described here how to do it in 5 D Embroidery Extra. For those of you who have other Embroidery Software the Basting Line is composed of "Running Stitches" in a length of about 5-6 mm. Just keep in mind that in my "tutorial" the dimensions are for the project I made then. Customize the Basting Line to the dimensions of the buttons needs.
Först broderas den yttre cirkeln – den som är ca 55 mm i diameter.
First the outer circle is embroidered - the one that is about 55 mm in diameter.
Sedan broderas det spiralformade mönstret – den inre cirkeln som är några millimeter mindre. 
Then the spiral fill pattern is embroidered – the circle that is a few millimeters smaller.

När det är klart så tar man bort Basting Line (tråckelstygnsramen) och klipper bort mellanlägget längs med den yttre kanten på cirkeln. Har man använt rivbart mellanlägg så river man bort längs den kanten eller så mycket som möjligt. Sedan tar man en stor synål med flera trådar och syr en tråckelsöm precis utanför den yttre cirkeln.
Once that is done then remove Basting Line and cut away the stabilizer along the outer edge of the circle. Have you used tear away stabilizer you tear away along the outer edge of the circle or as much as possible. Then take a large sewing needle with multiple threads and sew a basting stitch just outside the outer circle.
Här ser ni att allt är klart. Jag har markerat var stygnen är med pilar.
Here you see that everything is completed. I have marked where the stitches are with arrows.
Sedan klipper man ut cirkeln med ca 2 millimeter tillgodo utanför tråckelsömmen. 
Then you cut out the circle with about 2 millimeters credited outside the basting stitch. 
Dra ihop rundeln en aning och lägg i en knappform av trä med den kupade sidan neråt i ullfiltsöverdraget.
Pull together the circle slightly and place a button form of wood with the cupped side down in the felt cover.
Dra slutligen ihop rundeln helt och hållet. Fäst en Hama-pärla i mitten och så är knappen klar. Glöm inte att fästa tråden – och se till att använd flera trådar när du syr så den inte går av när du drar i tråden.
Finally pull the thread so that the circle is "closed". Fasten a Hama bead in the middle and the button is ready. Do not forget to fasten the thread - and be sure to use multiple threads when sewing so it does not break off when you pull the thread.

No comments:

Post a Comment