Friday, December 6, 2013

Bookmarks - 1

Jag tänkte visa er hur lätt det är att göra bokmärken. Eftersom jag själv använder 5 D Embroidery Software kommer instruktionen vara baserad på det programmet.
 • Öppna 5 D Embroidery Software
 • Öppna 5 D Design Creator
 • När Wizard kommer upp välj ”Start a New Design with no Picture”
 • Nästa
 • Välj Draw Window
 • Nästa
 • I Hoop Size väljs Change Hoop
 • Välj bågstorlek 180x130 mm - Vertikalt läge
 • OK
 • Slutför
 • Välj Shapes i Create rutan – välj nr 1 och välj sedan den med ”x” i översta vänstra hörnet.

I am going to show you how easy it is to make bookmarks. Since I use 5D Embroidery Software the tutorial will be based on that Software.
 • Open 5 D Embroidery Software
 • Open 5 D Design Creator
 • When the Wizard comes up, select "Start a New Design with no Picture"
 • Next
 • Select Window Draw
 • Next
 • In Hoop Size - select Change Hoop
 • Select hoop size 180x130 mm - Vertical position
 • OK
 • Finish
 • Choose Shapes in the Create box - select No. 1 and then select the "x" in the top left corner.


 • Rita en rektangel som är 150x50 mm. Använd dig av rutnätet.
 • Draw a rectangle that is 150x50 mm. Use the gridline to make it easy.

Centrera kan du göra sedan genom att markera rektangeln och välja ikonen Center in Hoop.
You can always center in hoop later by selecting the rectangle and use the “Center in Hoop” icon.

 • Gå till Create Tab
 • Välj Running Stitch och Quick Stitch Border Line
 • För markören mot rektangelns linje så att den blir en pil - klicka.
 • En streckad linje löper nu längs rektangelns kanter
 • Klicka OK i Color Tolerance
 • Högerklicka
Följande punkter ska nu upprepas fyra (4) gånger, så vi allt om allt har fem (5) Running Stitch linjer
 • Välj en ny färg
 • Välj Running Stitch och Quick Stitch Border Line
 • För markören mot rektangelns linje så att den blir en pil - klicka.
 • En streckad linje löper nu längs rektangelns kanter
 • Klicka OK i Color Tolerance
 • Högerklicka
Spara designen som en CAN file – Bokmärke 1
Nästa gång ska vi till Edit Tab och göra några justeringar på en del linjer samt Tie Stitches
To be continued…
 • Go to the Create Tab
 • Select Running Stitch and Quick Stitch Border Line
 • Move the cursor to the rectangle's line so it turns into an arrow - click.
 • A dotted line now runs along the rectangle's edges
 • Click OK in the Color Tolerance
 • Right click
The following steps should now be repeated four (4) times, so we in all have five (5) Running Stitch Lines
 • Select a new color
 • Select Running Stitch and Quick Stitch Border Line
 • Move the cursor to the rectangle's line so it turns into an arrow - click.
 • A dotted line now runs along the rectangle's edges
 • Click OK in the Color Tolerance
 • Right click
Save the design as a CAN file - Bookmark 1
Next time we'll go to the Edit Tab and make some adjustments on some Lines and Tie Stitches

To be continued ...

5 D Embroidery Software and 5 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment