Sunday, December 8, 2013

Bookmarks – 3

Nu har vi gjort alla linjer som behövs för att göra själva bokmärket.
Linje 1: Placeringslinje – sys på mellanlägget
Linje 2: Linje som fäster tyget för framsidan – här ska även banden på bokmärket sys fast
Linje 3: Linje som syr fast baksidan. Efter detta moment ska tyget på fram- och baksidan klippas längs den sydda linjen
Linje 4: Sick-sack linje – förseglar kanterna
Linje 5: Satinlinje – förseglar kanterna ytterligare med en tät satinsöm
Det som nu återstår är att infoga text och/eller ett broderi. Broderiet på böckerna finns i 5 D Embroidery Software – Samples. På detta bokmärke tänkte jag emellertid enbart använda text.
Now we have done all the lines needed to make the actual bookmark.
Line 1: Placement Line - stitched on the stabilizer
Line 2: Line that attaches the fabric for the front - here will also the ribbons on the bookmark be sewn
Line 3: Line that attaches the fabric for the reverse side. After this step, the fabric on the front and back will be cut along the stitched line.
Line 4: Zig Zag line - seals the edges
Line 5: Satin Line - seals the edges further with a Satin Line
What now remains is to insert text and / or a design. The embroidery of the books is available in 5 D Embroidery Software - Samples. On this bookmark however, I will only use text .

 • Öppna 5 D Embroidery Software
 • Öppna den VP3 design du sparade som Bokmärke 2
 • Se till att designen är centrerad – använd om så behövs Center in Hoop ikonen.
 • Gå till Letter Tab
 • Här har jag skrivit Read (Läs) med fonten Modern – storlek 30 mm
 • I Options har jag angett Gap: 50 samt Center Alignment
 • I Line Type har jag använt Vertikal Line
 • Se till att texten är OK i storlek och att den är någorlunda centrerad. Så länge texten är markerad och man är i Letter Tab kan man högerklicka i det området och komma åt rutan Properties och göra vissa justeringar. Annars är det bara att ångra (undo), göra de justeringar man behöver göra och trycka Apply igen.
 • Gå till Design Tab
 • Markera texten genom att gå mellan objekten med ctrl+tab
 • Centrera varje objekt (själva bokmärket ska ju redan vara centrerat) och gör sedan en Color Sort på texten när den är vald
 • Välj Combine All
 • Nu kommer vi ha 6 färger varav den 6:e är texten. Men texten ska inte sys sist.
 • Den ska sys mellan Linje 2 och 3
 • Gå till Edit Tab och välj Change Order of Color Blocks
 • Markera färgen för texten
 • Välj Move upp och se till att den hamnar mellan färg 2 och 3
 • Gå tillbaka till Design Tab
 • Spara designen som Bokmärke med text (VP3 fil).

Infogar ni även en design så ska alla dess färger också infogas mellan färg 2 och 3.
Då gäller det att hålla ordning på färgerna så man får dem i rätt ordning. Ett tips – skriv upp ordningen på ett papper.
För att skilja på de färger som används för ”in-the-hoop” linjerna så har jag skapat ”speciella trådar” i Thread Manager som heter Färg 1, 2 osv.
Nästa gång tänkte jag visa er hur man gör när man syr ut bokmärket.

 • Open 5D Embroidery Software
 • Open the VP3 design you saved as a Bookmark 2
 • Make sure the design is centered - if needed,  use the Center in Hoop icon.
 • Go to Letter Tab
 • Here I have written Read with Modern font - size 30mm
 • In Options, I have chosen Gap: 50 and Center Alignment
 • In Line Type, I have used Vertical Line
 • Make sure the text is OK in size and that it is reasonably centered. As long as the text is still selected and you are in the Letter Tab, you can right-click in the field and access the Properties box and make some adjustments. Otherwise it's just to press undo, make the adjustments necessary and press Apply again.
 • Go to the Design Tab
 • Select the text by going between objects with ctrl + tab
 • Center each object (the bookmark is already supposed to be centered) and then do a Color Sort on the text when selected
 • Select Combine All 
 • Now we have 6 colors of which the 6th is the text. But the text should not be sewn last.
 • It will be sewn between Line 2 and 3
 • Go to the Edit Tab and select Change Order of Color Blocks
 • Select the color for the text
 • Select Move up and make sure it is between the color 2 and 3
 • Go back to the Design Tab
 • Save design as Bookmark with text

If you want to insert a design as well, it should also be inserted between colors 2 and 3.
Then you also have to keep track of the colors so you get them in the right order. One piece of advice - write the order of the colors on a piece of paper.
I have also created a "special colors" in the Thread Manager and named them Color 1, 2 etc. to be able to separate the “in-the-hoop” lines from other colors.
The next time I will show you how to do when sewing the bookmark.

5 D Embroidery Software and 5 D Design Creator is from Husqvarna Viking


No comments:

Post a Comment