Monday, December 9, 2013

Bookmarks – 4


Sådär ja, nu är det bara att börja sy ut designen. Eftersom bokmärket kommer ha satinkanter så blir det snyggast om man använder vattenlösligt mellanlägg.
Likaså bör man använda samma tråd i undertrådsspolen som på övertråden – åtminstone vid de sista stegen som är synliga.
Ett annat tips - eftersom vi använt av Quick Stitch funktionerna i 5 D Design Creator när vi skapade detta broderi - är att inte ha trådklippet på. Det gör att det inte blir så många ”knutar” i ett och samma hörn.
Jag inser att det blev väldigt många bilder, men då får ni se steg för steg hur denna ”in-the-hoop” design sys. Därför kommer jag att dela upp detta inlägg i två delar.
There you go, now it's just to start embroidering the design. Since the bookmark will have satin edges it will look best if using water soluble stabilizer.
Likewise, you should use the same thread in the bobbin as on the upper thread - at least at the final steps that are visible.
Another tip - because we used the Quick Stitch functions in 5D Design Creator when we created this embroidery - is to disable the automatic thread cutter. This means that there will not be so many "knots" in one corner.
I realize that there were many pictures but then you will see step by step how this "in-the-hoop" design is sewn. Therefore I will divide this post into two parts.

1. Börja med att spänna vattenlösligt mellanlägg i en brodérbåge som är 180x130 mm, eller så att bokmärket får plats. Jag har valt att skära ut ett område i rivbart mellanlägg som är ca 180x80 mm – alltså lite större än själva designen.
1. Start by hooping the water soluble stabilizer in a hoop which is 180x130 mm, or so that the bookmark fits. I have chosen to cut out an area in the tear away stabilizer that is about 180x80 mm - thus a little larger than the design itself.

2. Detta område täcker jag med vattenlösligt mellanlägg av ”vävtyp”. Jag har fäst det med limstift.
2. This area is covered with water soluble stabilizer of the "fabric type." I have fastened it with glue stick.

3. Sedan stryktorkar jag limmet på mycket svag värme med mitt lilla mini strykjärn. Man kan naturligtvis även tejpa fast det med målartejp om det känns lättare.
3. Then I "iron dry" the glue on very low heat with my little mini iron. You can also tape it with masking tape if it seems easier.

4. För att vara på den säkra sidan så fäste jag även med ett par knappnålar.
4. To be on the safe side I also put in some pins around the area that is glued.

5. Här ser ni det material vi behöver – förutom det mellanlägg vi spänt i brodérbågen. Tyg till framsida, baksida, tunn bordsvadd och ett dekorativt band. Sedan behöver vi matchande tråd och här bör ni använda samma tråd i undertrådsspolen som ni har som övertråd. Åtminstone när det blir dags för sicksack och satinkant.
5. Here you can see the material we need - besides the stabilizer we hooped. Fabric for the front and back, thin table batting and a decorative ribbon. Then we need matching thread and here you should use the same thread in the bobbin as you have on top. At least when it comes to the zigzag and satin border.

6. Börja med att sy placeringslinjen. Det är den linje som vi kallade Linje 1. Den sys direkt på mellanlägget. För att spara på trådbyten har jag börjat med den färg texten kommer att sys i. Det spelar ingen roll för dessa linjer kommer att täckas. Men vill ni kan ni naturligtvis ta röd tråd i detta steg.
6. Start by sewing the placement line. It is the line that we called Line 1. It is sewn directly on the stabilizer. To save on thread changes I have started with the color the text will be sewn in. It does not matter as these lines will be covered. But if you want, you can of course take the red thread in this step.

7. Innan ni lägger på vadd och tyg för framsidan tejpas bandet fast. Skulle ni missa detta blir det att tejpa fast det från baksidan innan tyget på baksidan sys.
7. Before you put the batting and fabric for the front the ribbon must be taped in place. Should you miss this it will have to be taped from the reverse side before the fabric is sewn on the reverse side.

8. Ett tips innan du lägger på vadd och tyg är att fästa banden så de inte fastnat i några sömmar.
8. A tip before you put the batting and fabric is to fasten the ribbon so it isn’t caught in any seams. 

9. Därefter ska en tunn vadd och tyget för framsidan läggas över området för placeringslinjen.
9. Then a thin batting and fabric for the front is put over the area of ​​the placement line.

10. Sy fast vadd och tyg för framsidan. Samtidigt sys nu banden fast. Det är den linje som vi kallade Linje 2.
10. Stitch the batting and fabric to the front. Meanwhile the ribbon is sewn into that seam. It is the line that we called Line 2.

11. Sedan sys texten och/eller broderiet fast. Detta är då den/de färger som infogades mellan Linje 2 och Linje 3.
11. Then the text and/or the embroidery are sewn. This is the color/-s that was inserted between Line 2 and Line 3.

12. Därefter tar man brodérbågen från brodérmaskinen (men ta inte bort något från själva brodérbågen) och lägger på tyget för baksidan. Jag har fäst det med maskeringstejp. Sätt tillbaka brodérbågen i maskinen.
12. Then take the hoop out of the embroidery machine (but do not remove anything out of the hoop) and put the fabric for the reverse side over the area on the back. I have attached it with masking tape. Reinstall the hoop in the machine.

13. Därefter sys den linje som även fäster tyget på baksidan. Det är den linje som vi kallade Linje 3. Ta återigen bort broderbågen från maskinen (men ta inte bort något från själva brodérbågen).
13. Then sew the line that fastens the fabric to the reverse side. It is the line that we called Line 3. Again, take the hoop out of the embroidery machine (but do not remove anything out of the hoop).

14. Nu kommer det se ut så här på baksidan.
14. Now it will look like this on the reverse side.

Fortsättning följer…                                        To be continued …

5 D Embroidery Software and 5 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment