Saturday, December 28, 2013

C (see) the difference? – 2

A simpler than simplest cellphone case in Wool Felt
Eftersom den som ska få detta mobilfodral inte vill ha något som är alltför iögonfallande och funktionen egentligen bara är för att skydda den från repor så beslutade jag att göra den i ullfilt.
Because the person who will get this cell phone case do not want something that is too conspicuous and the function is really just to protect it from scratches I decided to make it in wool felt.

1. Börja med att mäta omkretsen på mobilfodralet. Både på bredden och höjden. Klipp ut två bitar av ullfilt som vardera med marginal täcker hälften av måttet.

1. Start by measuring the circumference of the mobile case. Both the width and height. Cut out two pieces of wool felt, each with a margin to cover half of the measure.

2.  Gör en bokstav eller annat motiv i ditt Embroidery Software. Jag har använt mitt 6 D Design Creator för att skapa en bokstav med en speciell fyllnadsyta samt en tredubbel Running Stich kontur. Naturligtvis kan du göra en applikation av en bokstav med en annan färg av filt eller brodera för hand om du inte har en brodérmaskin eller Embroidery Software.
2.  Make one letter or motif in your Embroidery Software. I have used my 6 D Design Creator to create one letter with a special filler pattern and a triple Running Stich contour. Of course, you can make an appliqué of a letter with a different color of felt or embroider by hand if you do not have an embroidery machine or Embroidery Software.

3. Spänn mellanlägg i en broderbåge och placera filtbiten på den. Jag har dragit linjer av krita för att få en placering som gör att jag senare har lite marginal vid placering och montering av fodralet.
3.  Hoop stabilizer in an embroidery hoop and place the felt piece on it. I have drawn lines of chalk to get a position that allows me later to have a little margin to the placement and assembly of the case.

4.  När jag broderade mitt C så gjorde jag en tråckelsömsram runt bokstaven av två skäl:
–  Fästa filten på mellanlägget i brodérbågen.
– Få raka linjer som jag sedan kan använda för att mäta ut måttet på mobilfodralet.
4.   When I embroidered my C I did a basting stitch border around the letter for two reasons:
–  Attaching fabric to the stabilizer in the hoop.
– Get the straight lines that I can then use to measure the dimension of the mobile case.

5.   Brodera motivet. Ta bort den broderade ullfilten ur bågen.
5.   Embroider the motif. Remove the embroidered wool felt from the hoop.

6.  Rita linjer efter de mått du har med en kritpenna. Ta till någon millimeter extra bredden och klipp inte av något utanför de ritade linjerna ännu. När du ritat linjerna kan du ta bort mellanlägget. Det kan dock vara bra att spara tråckelsömsramen.
6.  Draw lines for the measurements you have with a chalk pen. Add a few millimeters extra width and do not cut anything outside the drawn lines yet. When you have drawn the lines you can remove the stabilizer. It is wise though to save the basting stitch line.

7.  Nåla ihop fram och bakstycke.
Nästa gånga ska jag visa hur fodralet sys ihop och hur eventuella justeringar görs.
7.  Pin the front side with the reverse side.
The next time I'll show how the case is sewn together and how any adjustments are made.
6 D Design Creator is part of 6 D Premier from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment