Friday, May 31, 2013

Camera case


Ett nytt fodral till min kamera.

A new case for my camera.


Jag ville prova några av mina Tilda tyger.

I wanted to try out some of my Tilda fabrics.


Prickar och blommor. Rött och rosa. Några randiga band. 
Blandat ser de ganska trevliga ut tillsammans.

Dots and flowers. Red and pink. Some striped ribbons.
Well, mixed they look quite nice together.


Eftersom det inte finns något broderi så dekorerade jag med ett litet band som jag formade som en rosett för att dölja ändarna på stängningen.

As there is no embroidery I embellished with a small ribbon made into a bow to hide the ends of the closure tab.


Pattern from stickbaer.de

Wednesday, May 29, 2013

Joining the binding endsSå här sammanfogade jag ändarna på min ”single fold binding”.

Lämna tillräckligt med utrymme mellan ändarna så att du 
kan "manövrera" dem.

Here is how I joined the binding ends on this single fold binding.

Leave enough space between the ends so that you can "maneuver" them.


Vik upp ena sidan så att du har en 90 graders vinkel och en 45 graders vid vikningen. Vilken sida att vika beror på riktning du vill på skarven.

Fold one side up so you have a 90 degree angle and a 45 degree at the fold. Which side to fold depends on the direction you want on the seam.


Pressa med strykjärn. Sätt vattenlösligt limstift på kanten av vecket.

Press with the iron. Put water soluble glue stick on the edge of the fold.


Placera den andra änden ovanpå den vikta del du nyss satte klister på. 

Stryk/pressa så att limmet torkar.

Place the other end on top of the fold you put glue stick on. 

Press/iron so the glue dries.


Nu kommer du att ha en vikt linje där du kommer att sy en diagonal söm.

Now you will have a folded line in which you will sew a diagonal seam.


Jag satte en nål i "bonaden" att göra avståndet mindre så att kantremsan är lättare att "manövrera".

I put a pin in the "quilt" to make the distance smaller so that the binding is easier to "maneuver".


Sy i den vikta linjen.

Sew in the fold.


Pressa isär sömsmånen, klipp ner dem och sy fast resten av kantremsan/binding genom att fortsätta i den tidigare sömmen. Sedan kan du fortsätta som vanligt med kantremsan/binding.

Press the seam allowances apart, cut them and sew the missing part of the seam. Then you proceed as normal with the binding.


Tuesday, May 28, 2013

Single fold binding

           
                        
Jag är säker på att det finns massor av sätt att göra detta på och det kan variera beroende på vilken typ av ”binding”/kantremsa du använder.

Normalt när jag gör "små projekt" och väggbonader så använder jag en sk ”single fold binding”, men jag brukar ofta göra en sida i taget. 

I am sure there are lots of ways to do this and it might differ due to which kind of binding you use.

Normally when I do “small projects” and wall hangings I want to use a single fold binding. Most often I do one side at a time. 


Nu bestämde jag mig för att prova en ”single fold binding” med sk. ”mitered corners”. Det blev faktiskt riktigt bra.Här kan du se de sk. ”mitered corners”…

But I decided I wanted to try out a single fold binding with mitered corners. It turned out quite well. Here you can see the mitered corners…


... och ja, jag syr på ”binding”/kantremsan helt på maskin. Men det bästa med detta var hur jag upptäckte hur jag kunde göra sy samman ”binding”/kantremsan på ett betydligt enklare sätt än jag gjort tidigare. Men å andra sidan har jag tidigare alltid använd en sk ”double fold binding”.
…and yes I do machine stitch the binding. The best part with this was the way I discovered how I could do to join the binding strips when sewn around the wall hanging in a much simpler way than I had done before. But then I have always used a double fold binding.

Monday, May 27, 2013

Fabric covered buttons

     
Om man skulle prova att använda Clovers ”quick” yo-yo maker och knappformar i trä för att göra tygklädda knappar?

What if I should use Clover’s ”quick” yo-yo maker and wooden buttons 
to make fabric covered buttons?


Fungerar jättebra.

Works really well.


Sunday, May 26, 2013

Circle Earbud case – 6 (final part)


Så här ser "baksidan på baksidan" ut så att säga.

This is how it looks from "the reverse side of the reverse side" so to speak.


Vräng nu fodralet ut och in och se till att peta ut alla kanter inuti fodralet.

Turn the case inside out and poke out all edges around 
the inside of the circle.


Ta nu fram en liten stålborste. Just det; vi ska förstöra tyget lite.

Meningen med de kanaler vi sytt är att vi ska gör lite av en Chenille effekt genom att fransa tyget.

Now, take out a small wire brush. That's right; we'll destroy 
the fabric a little.

The meaning of the channels we sewed is that we'll make a bit of a Chenille effect by fraying the fabric.


Borsta på de uppklippta kanterna tills du får den effekt du önskar.

Brush on the cut edges until desired effect.


Så här ser min ut.

This is how mine looks.


Stoppa in hörlurarna.

Insert the earbuds.


Vik över den andra delen.

Fold in on the other part as well.


Som en dröm – även när man ska ta fram hörlurarna som annars trasslat ihop sig i väskan.

Like a dream – also when you don’t have to untangle the earbuds because they have been in the bag.
Saturday, May 25, 2013

Circle Earbud case – 5


Riv bort mellanlägget utanför den yttre cirkel och klipp bort lösa trådar.

Tear away the stabilizer outside the outer circle and cut away loose threads.


Ta två bitar tyg som viks på mitten. Pressa så de har ett skarpt veck. Överlappa dem ca 2 cm. Bitarna ska när de är överlappade med marginal täcka den först sydda cirkeln.

För att bitarna ska ligga still skulle jag rekommendera att man stryker lite vattenlösligt limstift på den överlappande delen och stryker så limmet torkar.

Take two pieces of fabric folded in half. Press firmly so they have a sharp crease. Overlap them about 20 mm. The pieces should when they are overlapped with margin cover the first stitched circle.

For the pieces to lie still, I would recommend putting a small amount of water soluble glue stick on the overlapping part and press to “dry the glue”.


Markera var mitten är. Nu ska bakstycket läggas räta mot räta mot framstycket. Tryck ner stiftet i mitten av tyget och matcha sedan in i samma hål som tidigare på den första cirkeln. Fäst den i det avsedda hålet på Circular Attachment.

Mark where the center is. The reverse side is now going to be put right sides together with the first piece. Push the pin in the middle of the fabric and then match into the same hole as before on the first piece. Place it in its hole on the Circular Attachment.


Sätt nu vattenlösligt limstift utanför den yttre cirkeln på den först sydda cirkeln.

Now put water soluble glue stick outside the outer circle on the first sewn circle.


Stryk med strykjärnet så limmet torkar.

Iron so the glue dries.


Flytta markören på “linjalen” till 10 cm på Circular Attachment.

Move the tip of the size guide to 10 cm on the Circular Attachment.


Sätt tillbaka stiftet med tyglagren på därför avsedd plats på Circular Attachment.

Place the pin with the fabric layers in its hole on the Circular Attachment.


Sy 2–3 varv.

Sew 2-3 turns.


Klipp nu runt cirkeln med en taggsax.

Denna del blev längre än jag tänkt - så jag avslutar den i nästa inlägg.

Now cut around the circle with pinking shears.

This part was longer than I intended - so I finish it in the next post.

Friday, May 24, 2013

Circle Earbud case – 4


Nu har vi en bit tyg med 3 sydda cirklar. Först ska vi klippa bort tyget utanför den yttre cirkeln på de 2-3 lager vi sydde sist. 

Anledningen till detta är att vi kommer att sy på en baksida på det lilla fodralet, så då vill vi inte att tyget ska fastna i denna söm. Klipp inte bort tyget på mellanlägg och bottentyg.

Now you will have a piece of fabric with 3 sewn circles. First we’ll cut away the fabric outside the outer circle of the 2-3 layers last sewn. 

The reason for this is that we will sew on a reverse side on the small case, so we don’t want the fabric to get caught in that seam. Don’t cut the fabric on the stabilizer and base fabric.


Klipp tyget så att det är en "cirkel" som är cirka 3 mm mindre än den yttre cirkeln.

Cut the fabric so that it is a “circle” that is about 3 mm smaller than the outer circle.


Sedan ska vi göra en skåra i det mellanrum som är mellan den andra och tredje sydda cirkeln. Använd en sprättare för att göra ett "hål". Skär/klipp inte igenom bottentyget utan enbart genom de sist sydda lagren tyg.

Then we'll make a slit in the gap is between the second and third stitched circle. Use a seam ripper to make a “hole”. However don’t cut through the first base layers of fabric and stabilizer – only the last sewn 2-3 layers of fabric.


Sen kan ni fortsätta klippa i mitten av de två sydda cirklarna med en vass sax.

Then you will continue to cut in the middle of the two circles with a pair of sharp scissors.


Så här ska det se ut. Nästa gång kommer jag att visa hur man syr på baksidan och hur man lägger sista finishen på det lilla fodralet.

This is how it will look. Next time I will show you how to sew on the reverse side and how to finish the case.

Thursday, May 23, 2013

Circle Earbud case – 3


Nu ska vi lägga på ytterligare 2-3 lager av samma sorts bomullstyg vi sydde på det stabilare tyget. 

Vill du kan du ta olika färger. Jag har dock valt att använda mig av samma tyg.

Här gäller också att inte vara "för snål" i åtgång av tyg, men ett annat perfekt tips är att fästa tyglagren utanför den yttre cirkelns kant med limstift som man ”stryktorkar”. En sak bara – sätt inget limstift inuti cirkeln denna gång, jo kanske en ”dutt” i mitten då.

Now we will add an additional 2-3 layers of the same kind of cotton fabric we sewed on the more stable fabric.

If you want to, you can take different colors. However, I have chosen to use the same fabric.

Don’t "save too much" on the fabric here either. Another great tip is to attach the fabric layers around the outside edge of the circle with glue stick that you "iron dry". One thing only – don’t add any glue stick inside the circle this time, well maybe a "dot" in the middle then.


Flytta markören på “linjalen” till 8 cm på Circular Attachment.

Tryck ner stiftet i mitten av tyget. Använd samma hål som tidigare. Fäst den i det avsedda hålet på Circular Attachment.

Tips! Stick in en knappnål från baksidan så ser du vart stiftet ska tryckas ner.

Move the tip of the size guide to 8 cm on the Circular Attachment.

Push the pin in the middle of the fabric and place it in its hole on the Circular Attachment. Use the same hole as before.

Tips! Insert a pin from the back so you can see where to push in the pin.


Nu kan vi börja sy igen. Glöm inte att ta upp undertråden. Jag tyckte att det var lättare om jag samtidigt som jag guidade tyget höll ner tyget med handen där jag markerar med pincetten. Detta gjorde att tyget låg lite snett. Men det var betydligt enklare att få en jämn matning på tyget. 

Här är det viktigt att du syr åtminstone två varv.

Now we can start sewing again. Do not forget to bring the bobbin thread to the top. I found that it was easier for me to hold it down with my hand where I have marked with tweezers while I guided the fabric. This means that the fabric is "angled" slightly downwards. But it was much easier to get a steady feed of the fabric. 

Here it is important that you sew at least two turns.


Eftersom vi inte kommer klippa av tråden på baksidan så ska vi nu försiktigt lyfta mellanlägg/tyg (med nålen kvar i tyget) så vi kan flytta markören till 6 cm. Detta kommer enbart skapa ett litet hoppstygn på baksidan. 

Sy ytterligare en cirkel i 2 varv

Nästa gång ska jag berätta vad vi ska göra med den nyss sydda rundeln.

Since we will not cut the thread on the back, we will now carefully lift the stabilizer/fabric (with the needle still in the fabric) so we can move the tip of the size guide to 6 cm. This will only create a little jump stitch on the back. 

Sew another circle in 2 rows.

Remove the stabilizer/fabric from the machine. Next time I will tell you what to do with the piece we've just sewn.

Wednesday, May 22, 2013

Circle Earbud case – 2


Då börjar vi. Jag kommer använda mig av Circular Attachment till min Designer Diamond.

Jag har tidigare beskrivit hur den fungerar samt gett lite praktiska tips.  Ett annat bra tips är att faktiskt läsa broschyren som kommer med.

Ni kommer att behöva följande - förutom själva Circular Attachment då förstås. Naturligtvis kan man ju rita cirklar och göra samma sak om man inte har detta tillbehör, men nu har jag det och då tänker jag utnyttja det för att få perfekta cirklar.

  • En bit stabilare tyg – exempelvis bomullstyg eller linne.
  • Vanligt quilt-bomullstyg
  • Rivbart Mellanlägg
  • Tråd
  • Liten stålborste

Then we can start. I will use the Circular Attachment to my Designer Diamond.

I have previously described how it works and given some practical tips. Another good tip is to actually read the brochure that comes with it.

You will need the following in addition to the Circular Attachment. Of course, one can draw circles and do the same thing if you do not have this equipment, but now I have it and then I'm going to use it to make perfect circles.

  • A bit more stable fabric – for example a cotton fabric or Linen.
  • Plain quilt cotton fabric
  • Tear away stabilizer
  • Small wire brush


Själva rundeln kommer att vara 10 cm i diameter. Så börja med att ta en bit stabilare bomullstyg som är ca 20x20 cm.

Klistra fast det på en bit mellanlägg. Detta kan gärna vara lite större. Jag har använt vanligt limstift och sedan ”stryktorkat” det med strykjärnet. På så sätt har jag både strukit tyget samt fäst det på mellanlägget.

The actual circular area will be 100 millimeters in diameter. So start by taking a piece of stable cotton fabric which is about 200x200 millimeters.

Stick it on a piece of stabilizer. This may well be a little bigger. I have used ordinary glue stick and then I "iron dry" the glue with the iron. This way I secured it on the fabric as well as ironed the fabric.


Sedan klipper man till en bit bomullstyg. Ta inte alltför snålt utan låt den vara ca 16x16 cm. Du kan gärna fästa den på bomullstyget med lite limstift som stryks torrt.

Then you cut a piece of cotton fabric. Do not “save too much”, but let it be about 160x160 millimeters. You can attach it to the cotton fabric with a little glue stick and “iron dry”.


Sätt på Circular Attachment på symaskinen (var noga att kolla vilka Husqvarna maskiner den passar till).

Börja med att sätta markören på “linjalen” vid 10 cm.

Attach the Circular Attachment on the sewing machine (be sure to check out which Husqvarna machines it fits). 

Start by positioning the tip of the size guide at 10 cm.


Glöm sedan inte att stänga av det automatiska trådklippet. Här ser ni hur jag gjort på min symaskin.

Don’t forget to turn off the automatic thread cutter. Here is how I did it on ​​my sewing machine.


Tryck ner stiftet i mitten av tyget och fäst den i det avsedda hålet på Circular Attachment.

Börja med att ta upp undertråden till ovansidan. Börja sedan sy. Sy ett varv och se till att överlappa lite. Ta bort tyget från maskinen. Klipp bort tråden från baksidan.

Nästa gång ska vi lägga på ytterligare ett par lager tyg.

Push the pin in the middle of the fabric and place it in its hole on the Circular Attachment.

Start by taking up the bobbin thread to the top. Then start sewing. Sew a lap and be sure to overlap a bit. Remove the fabric from the machine. Cut off the wire from the back.

Next time we'll put on a few more layers of fabric.