Saturday, January 18, 2014

Cover for tablet - 2

Jag ska sy ett fodral i ullfilt till min surfplatta.
För att göra det enkelt för mig kommer jag att infoga två Basting Lines i 6 D Embroidery Extra runt det broderi jag valt. Den första är för att markera upp området jag har till förfogande för broderiet. Den andra för att göra en ungefärlig sömnadslinje.
I'll sew a cover in wool felt for my tablet.
To make it easy for me, I will insert two Basting Lines in 6 D Embroidery Extra around the embroidery I have chosen. The first is to mark up the area I have available for embroidery. The other to make a rough sewing line.

1.   Öppna 6 D Embroidery Software – 6 D Embroidery Extra
2.   Välj View
3.   Välj Change Hoop
4.   Markera Enter Hoop Size och skriv i följande mått:
  • Width 130 mm
  • Height 205 mm 
5.   Välj OK
6.   Välj Border i meny raden
7.   Sätt Margin till 0 mm
8.   Avmarkera Rounded Corners
9.   Välj Running Stitch som Stitch Type
10. Välj Options och sätt Stitch Length till 6 mm
11. Välj Apply. Nu har vi en Basting Line som är ca 130x205 mm.

1.   Open 6 D Embroidery Software - 6 D Embroidery Extra
2.   Select View
3.   Select Change Hoop
4.   Select Enter Hoop Size and type in the following dimensions:
  • Width 130 mm
  • Height 205 mm 
5.   Select OK
6.   Select Border in the menu bar
7.  Set Margin to 0 mm
8.  Uncheck Rounded Corners
9.  Select Running Stitch as Stitch Type
10. Select Options and set Stitch Length to 6 mm
11. Select Apply. Now we have a Basting Line which is about 130x205 mm.

12. Välj View i meny raden.
13. Välj Change Hoop
14. Välj Hoop Size 240x150 mm Vertical
15. Välj OK. Nu ska du ha ett avstånd från den första Basting Line till bågens kanter.
16. Markera den blå färgen i Color Select.
17. Med den blå färgen markerad så klickar jag på den lilla ikonen under färgrutan med tre runda färgcirklar. Välj en ny färg. Jag väljer röd.

12. Select View in the menu bar.
13. Select Change Hoop
14. Select Hoop Size 240x150 mm Vertical
15. Select OK. Now you should have a distance from the first Basting Line to the hoop edges.
16. Select the blue color in the Color Select.
17. With the blue color selected, I click on the little icon in the color box with three round color circles. Select a new color. I choose red.

Det jag nu ska göra är att infoga ytterligare en Basting Line för att ”rita upp” ungefärliga sömnadslinjer. Detta steg kan man naturligtvis hoppa över och rita med kritpenna istället om man så önskar.
När jag mätte omkretsen på bredden och höjden fick jag följande ungefärliga mått:
Omkrets bredd: ca 29,5 cm
”Omkrets” höjd: ca 43,5 cm
Detta avrundar jag till 30x44 cm. Delat på 2 blir detta 15x22 cm (150x220 mm).
Om jag då lägger till ytterligare en Basting Line med 10 mm avstånd runt om kommer jag få en Basting Line som är 150x225 mm.
Naturligtvis kan jag ändra storlek på rektangeln en aning om jag så önskar och här kan vi bara dra ihop höjden utan att bekymra oss om stygnlängd. Dessa linjer är bara riktmärken.
18. Välj Border i meny raden
19. Sätt Margin till 0 mm
20. Avmarkera Rounded Corners
21. Välj Running Stitch som Stitch Type
22. Välj Options och sätt Stitch Length till 6 mm
23. Välj Apply. Nu har vi en Basting Line som är ca 150x225 mm – och som är blå.
24. Gå till Home i meny raden
25. Spara designen som ”Två Basting Lines”.

What I will do is to insert another Basting Line to "draw up" the approximate sewing lines. This step can of course be skipped and drawn with chalk pencil instead if you wish.
When I measured the circumference of the width and height got the following approximate dimensions:
The circumferential width: about 29.5 cm (295 mm)
"Circumference" height: about 43.5 cm (435 mm)
This I round off to 30x44 centimeters (200x440 mm), divided in two, this will be 15x22 centimeters (150x220 mm).
If I then add another Basting Line with a 10 millimeters distance around the first Basting Line I will get a Basting Line which is 150x225 mm.
Of course, I can reduce the dimensions of the rectangle slightly if I so wish and here we can just pull together the height without having to worry about the stitch length. These lines are just benchmarks.
18. Select Border in the menu bar
19. Set Margin to 0 mm
20. Uncheck Rounded Corners
21. Select Running Stitch as Stitch Type
22. Select Options and set the stitch length to 6 mm
23. Select Apply. Now we have a Basting Line which is about 150x225 mm - and that is blue.
24. Go to Home in the menu bar
25. Save the design as "Two Basting Lines".

mm=millimeter                            10 mm=1 centimeter (cm)                            25,4 mm=1 inch
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking 

No comments:

Post a Comment