Sunday, January 19, 2014

Cover for tablet - 3

Om du gjort denna lektion i delar så börjar du nu med att:
  • Öppna 6 D Embroidery Extra.
  • Öppna designen som du sparade som ”Två Basting Lines” i del 2.
  • Se även till att Hoop Size är satt till 150x240 mm - vertikal – har du glömt hur man gjorde det finns även det angivet i del 2.
Därefter ska jag lägga till den design jag avser att brodera. Jag har valt design nr 28 ur kollektionen ”All Over Embroidery”.
26. Gå till File
27. Välj Insert och gå till den plats där du har broderiet du vill infoga.
28. Markera det broderi du vill infoga och välj öppna.
29. Med det infogade broderiet fortfarande markerat välj Center in Hoop – finns i Home i meny raden.

If you made this lesson in parts you will now start with the following:
  • Open 6 D Embroidery Extra.
  • Open the design that you saved as "Two Basting Lines" in Part 2.
  • Also make sure Hoop size is set to 150x240 mm - vertical - have you forgotten how to do it is also the described in Part 2.
Then I add the design I intend to embroider. I chose design No. 28 from the collection "All Over Embroidery".
26. Go to File
27. Select Insert and navigate to the location where you have the design you want to insert.
28. Select the design you want to insert and select open.
29. With the inserted embroidery still highlighted select Center in Hoop - is in Home in the menu bar.

30. Nu ser man att designen är aningen för stor i förhållande till den röda linje jag gjorde som område för broderiet. Jag kommer att förminska den några millimeter genom att helt enkelt bara ”skala” ner den. Det gör jag genom att dra i ett av de fyrkantiga hörnen så den passar den ”röda linjen”. Man kan behöva upprepa i motsatt hörn. Som jag ser det så kommer inte den lilla skillnaden påverka designen. Det är att rekommendera - om man vill täcka hela framsidan - att man väljer en design som är ungefär lika stor i storlek. Däremot ser jag inga problem med att använda denna design i originalstorlek om man har en större surfplatta . Man behöver ju inte täcka hela framstycket.
31. Gå till Home i meny raden – om du inte redan är där
32. Välj Combine All. Vi ska inte göra någon Color Sort i detta läge.
33. Nu ser jag att jag har två (2) färger på broderiet jag infogade och det beror på att detta är en s.k. Endless design. Nu avser jag ju bara att brodera en omgång av denna design så här har jag två val:
  • Hoppa över den ena färgen när jag broderar
  • Ta bort den färgen redan nu.
För att veta vilken färg som är vilken så kan du lägga muspekaren ovanpå färgen så kommer den lysas upp. Om du vill ta bort den färgen gör du så här.
34. Gå till Edit i menyraden
35. Avmarkera alla färger du vill ha kvar genom att ta bort markeringen i rutan framför färgen i Color Select delen.
36. Eftersom mina färger ser ut som följer så blir det enbart nr 3 som kommer att vara markerad.
1. röd – första Basting Line
2. blå – andra Basting Line
3. brun – endless points
4. brun – broderiet
37. Välj “Make Block From Visible Area”
38. Välj Delete. Nu ska det bara finnas tre (3) färger och vi slipper dessa för detta ändamål “onödiga” stygn som var till för att passa in nästa del av ett s.k. Endless broderi i perfekt läge.
39. Gå till Home i meny raden
40. Spara som (Save as) “Fodral för surfplatta”.
Fortsättning följer…


30. Now we can see that the design is slightly too large in relation to the red line I made for the area of the embroidery. I will reduce it a few millimeters by simply just "scale" it down. I do this by dragging one of the square corners to fit the "red line". You may need to repeat in the opposite corner. As I see it, this small difference will not affect the design. It is recommended - if you want to cover the entire front - to choose a design that is roughly equal in size. However, I see no problem to use this design in its original size if you have a larger tablet . One does not need to cover the entire front section.
31. Go to Home in the menu bar - if you are not there already
32. Select Combine All. We will not make any Color Sort at this point.
33. Now I see that I have two (2) colors of the inserted design, and that is because this is a so-called Endless design. Now, I intend just to embroider one repeat of this design so here I have two choices:
  • Skip one color when I embroider
  • Remove the color now.
In order to know which color is which, you can put the mouse pointer on top of the color and it will be highlighted. If you want to remove the color, do the following.
34. Go to Edit in the menu bar
35. Uncheck all the colors you want to keep by removing the check mark in the box in front of the color in the Color Select part.
36. Since my colors looks like this then it will be only No. 3, which will be selected.
1. red - first Basting Line
2. blue - the second Basting Line
3. brown - endless points
4. brown - embroidery
37. Select "Make Block From Visible Area"
38. Select Delete. Now there should be only three (3) colors and we will not have these for this purpose "unnecessary" stitches that were designed to fit into the next part of a so-called Endless embroidery for a perfect location.
39. Go to Home in menu bar
40. Save As "Case for Tablet."
To be continued...

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking
Designs: #262 All Over Embroidery from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment