Tuesday, January 21, 2014

Cover for tablet - 5

48. Börja med att riva bort mellanlägget utanför den yttersta Basting Line. Ta därefter bort mellanlägget mellan den andra Basting Line och broderiet. Det går jättelätt med en blompinne.
48. Start by tearing away the stabilizer outside the outermost Basting Line. Then remove the stabilizer between the second Basting Line and the embroidery. It is very easy with a sharp wood stick

49. Lägg sedan ihop fyra lager ullfilt i följande ordning. Framsida, två lager ”foder” i konstrasterande färg och baksida av surfplattsfodralet i samma färg som framsidan.
49. Then put together fyra layers wool felt in the following order. Front, two layer "lining" in contrasting color and the layer for the reverse side of the tablet cover in the same color as the front.

50. Eftersom linjerna som ska hjälpa oss att sy rakt och i rätt storlek finns på framsidan så räcker de att övriga lager ullfilt läggs på varandra.
50. Since the lines that will help us to sew straight and in the correct size are on the front, you can just put the other layers of wool felt on top of each other.

51. Nåla ihop alla lager längs den yttersta Basting Line.
51. Pin together all layers along the outermost Basting Line.

52. Prova surfplattan i fodralet.
52. Try tablet device in the case.

53. Den ska vara ganska precis men ändå ”lite ledig”. Man ska inte behöva tvinga ner den. Det är bra om höjden är så att man kan klippa längs den översta Basting Line. Den ska då ligga ganska i höjd med, någon millimeter över, den översta kanten på surfplattan. Klipp inget ännu - det gör vi sedan.
53. It should be quite precise but still "have a little ease". You should not have to force it down. It is good if the height is so that you can cut along the top Basting Line. It should then be fairly level with, a few millimeters across, the top edge of the tablet. Do not cut anything yet - we'll do that later.

54. Justera vidd och höjd genom att ändra nålarnas position.
54. Adjust the width and height by changing the needles position.

Fortsättning följer…               To be continued... 

Designs: #262 All Over Embroidery from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment