Monday, January 6, 2014

Quilt blocks ... so easy – part 3

Gick det bra att göra snögubben? Det var väl inte alltför svårt. Ibland är det skönt att snabbt kunna göra något som ändå håller en skaplig kvalitet.
Då tänkte jag att vi ”kör igång”. Instruktionerna baseras på 6 D Embroidery Software - eftersom det är det Embroidery Software jag använder.
Did you manage to do the snowman? Well, it was not too difficult, was it? Sometimes it's nice to be able to quickly do something that still holds a decent quality.
The tutorial will be based on 6 D Embroidery Software - because it is the Embroidery Software I use.


1.    Öppna 6 D Embroidery Extra
2.    Gå till Wizards i Menyraden
3.    Välj QuiltBlock
4.    Välj Filled QuiltBlock; Inner Embroidery
5.    Nästa
6.    Välj Shape 1
7.    I Enter Size väljs följande: ”Side” samt 200 mm i A.
8.  Avmarkera ”Include a cutline around my Quilt Block”. Detta är naturligtvis en smaksak om man vill ha en linje runt själva quiltblocket. Eftersom jag kommer använda mig av Basting Lines (kommande inlägg) så tyckte jag det räckte. Om ni använder detta tänk bara på avstånd etc i "Options".
9.    Nästa
10. Välj View Embroidery eller Open Embroidery och öppna den design du gjort av Snögubben med text.
11. Nästa
12. Välj nu med vilket avstånd du vill att quiltningen ska vara från broderiet. Jag låter 5 mm vara.
13. Nästa
14. Nu kommer en stippling upp som default men den kan vi ändra med alla de olika motiv som finns i den vänstra kolumnen. Jag skulle gärna vilja fortsätta på temat snöbollar och kommer därför att välja ett cirkelmönster.
15. Välj Motif och sedan Options.
16. I Motif 1 väljer jag
 • Group Universal
 • Category General Motifs 1
 • Pattern 7
 • Height 10-12 mm (jag valde 10 mm men 12 skulle kanske varit bättre)
 • Width 10-12 mm (jag valde 10 mm men 12 skulle kanske varit bättre)
 • Tryck OK
Naturligtvis kan du välja ett annat mönster eller annan storlek på cirklarna.
17. Sedan kommer jag välja ytterligare ett Motif så jag väljer Options igen och väljer fliken för Motif 2. Sedan markerar jag även rutan för ”Use Motif 2”. Man kan naturligtvis välja båda motiven samtidigt, men jag ville att ni skulle se hur ett "Motif" ser ut. Jag väljer sedan följande:
 • Group Universal
 • Category General Motifs 1
 • Pattern 7
 • Height 10-12 mm (jag valde 10 mm men 12 skulle kanske varit bättre)
 • Width 10-12 mm (jag valde 10 mm men 12 skulle kanske varit bättre)
 • I fliken ”Options” (Motif Fill rutan) kan man dra ner Running Stitch längden lite om man vill. Det beror naturligtvis på storleken på cirklarna – jag satte 2.5 mm. Detta kommer påverka bägge Motifs. Ett tips är att provsy en liten yta om man är tveksam hur det kommer att bli.
 • I fliken Spacing (Motif Fill rutan) och rutan Offset sätter jag  50 i Horizontal
 • Tryck OK
18. Välj Slutför
19. Om du inte hade bågstorleken satt till 200x200 mm får du nu gå till View – Change Hoop och välja 200x200 mm Quilters Hoop.
20. Skulle broderiet av någon anledning inte bli centrerat så går man till Home – Alignment – Center in Hoop.
21. Kontrollera nu att färgerna är de du vill ha. Jag har valt att ha samma färg på snögubben och texten och en annan på cirklarna.
22. Om så behövs görs en Colorsort.
23. Spara broderiet som "Snögubbe med quiltmönster".
Nästa gång ska jag berätta hur vi kan göra detta broderi till en ”in-the-hoop” design.

1.    Open 6 D Embroidery Extra
2.    Go to the Wizards in the Menu Bar
3.    Select QuiltBlock  
4.    Select Filled QuiltBlock; Inner Embroidery
5.    Next
6.    Select Shape 1
7.    In Enter Size select the following: “Side” and type 200 mm in A.
8.   Unselect the "Include a cutline around my Quilt Block". Side remains. This is of course a matter of taste if you want a line around the quilt block. Since I will use Basting Lines (next posts), I thought it was enough. If, however, you would choose to use this "Cut Line option" - don't forget to check Margins etc in "Options". 
9.    Next
10. Choose View Embroidery or Open Embroidery and open the design you made of the Snowman with text.
11. Next
12. Select the distance you want the quilting to be from the embroidery. I leave 5 mm to be.
13. Next
14. Now, a stippling comes up as default but we can change that with all the different designs that are available in the left column. I would love to continue on the theme of snowballs and therefore I will choose a circular pattern.
15. Choose Motif and then Options.
16. In Motif 1 I choose
 • Group Universal
 • Category General Motifs 1
 • Pattern 7
 • Height 10-12 mm (I chose 10 mm but 12 would have been better)
 • Width 10-12 mm (I chose 10 mm but 12 would have been better)
 • Press OK
Of course, you can select a different pattern or size of the circles.
17. Then I will choose another Motif so I choose Options again and select the tab for Motif 2, and then I check the box for Use Motif 2. One can of course choose both Motifs at the same time, but I wanted you to see what one Motif looks like. I then select the following:
 • Group Universal
 • Category General Motifs 1
 • Pattern 7
 • Height 10-12 mm (I chose 10 mm but 12 would have been better)
 • Width 10-12 mm (I chose 10 mm but 12 would have been better)
 • In the "Options tab" (Motif Fill window) you can cut down on the length of the Running Stitch a little if you want. It depends of course on the size of the circles - I set the length to 2.5 mm. This will affect both Motifs. One tip is to test sew a small area if you are in any doubt how it will be.
 • In the Spacing tab (Motif Fill window) and Offset box, I put 50 in the Horizontal box.
 • Press OK
18. Select Finish
19. If you have not had hoop size set to 200x200 mm, you will now go to View - Change Hoop and choose 200x200 mm Quilters Hoop.
20. Should the design by any reason not to be centered you go to Home - Alignment - Center in Hoop.
21. Now check that the colors are the ones you want. I have chosen to have the same color on the snowman and text and another on the circles.
22. If necessary, do a ColorSort.
23. Save your design as "Snowman with quilt design".
Next time I'll tell you how we can make this embroidery design into an "in-the-hoop" design.
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Eftersom det är Måndag så länkar jag till Visa o berätta hos Bambisyr med sin Quiltglädje

1 comment:

 1. Vilken lektion!!!Tack för din Inspiration och att du tog dig tid att länka till Visa och Berätta,måndag!!Bambikram

  ReplyDelete