Friday, January 10, 2014

Quilt blocks ... so easy – part 6

Om du gjort denna lektion i delar så börjar du med att:
  • Öppna 6 D Embroidery Extra.
  • Öppna sedan designen som du sparade som "Snögubbe med quiltmönster 2" i del 5.
  • Se även till att Hoop Size är satt till 200x200 mm – har du glömt hur man gjorde det finns även det angivet i del 3.
Om du kommer ihåg resonemanget i del 4 så ska vi nu ändra ordningen på färgbytena så de kommer att bli som följer.
  • Färg 1 – Basting Line 1 (6 mm)
  • Färg 2 – Snögubbe och text
  • Färg 3 - Basting Line 2 (3 mm)
  • Färg 4 – Quiltmönster
34. Gå nu till Edit i Menyraden.
Så här ser mina färger ut
  • Färg 1 – Röd (Snögubbe och text)
  • Färg 2 – Blå (Quiltmönster)
  • Färg 3 -  Blå (Basting Line 1 – 6 mm)
  • Färg 4 – Blå (Basting Line 2 – 3 mm)
35. Markera färg nummer 3 – den färg som i mitt fall fortfarande är blå. Är du osäker på vilken färg som är vad så kan du lägga muspekaren ovanpå färgen så kommer den lysas upp.
36. Under rutan med färgbyten finns 2 pilar - en som pekar upp och en som pekar ner. Dessa kan vi använda för att flytta färger upp eller ner. Här kommer jag flytta färg 3 till plats nummer 1.
37. Med färg nummer 3 som nu ligger som färg nummer 1 fortfarande markerad så klickar jag på den lilla ikonen under färgrutan med tre runda färgcirklar. Välj en annan färg som inte använts tidigare. Jag väljer grå.
38. Markera färg nummer 4 – den färg som i mitt fall fortfarande är blå. Är du osäker på vilken färg som är vad så kan du lägga muspekaren ovanpå färgen så kommer den lysas upp.
39. Jag flyttar den till position nummer 3 på samma sätt som beskrivits i 36.
40. Med den nyss flyttade färgen fortfarande markerad så klickar jag på den lilla ikonen under färgrutan med tre runda färgcirklar. Välj en annan färg som inte använts tidigare. Jag väljer orange.
Nu ska färgordningen se ut som följer.
  • Färg 1 – Grå (Basting Line 1 – 6 mm)
  • Färg 2 – Röd (Snögubbe och text)
  • Färg 3 -  Orange (Basting Line 2 – 3 mm)
  • Färg 4 – Blå (Quiltmönster) 
Kom ihåg att de färger du har här spelar ingen roll för du väljer själv vad du ska sy med för färger och i slutet kan du alltid ändra till de färger du vill ha. Men ett av de bästa sätten att separera olika delar och få maskinen att stanna är just ett färgbyte. Naturligtvis kan du ju ändra alla färger det sista du gör efter det att du flyttat dem. Det är en smaksak.
41. Spara designen som “Snögubbe med quiltmönster – slutgiltig”.
Nästa gång ska jag visa hur jag sydde ut min grytlapp

If you made this lesson in parts you start by:
If you remember the reasoning in Part 4, we will now change the order of color blocks so they will be as follows.
  • Color 1 - Basting Line 1 (6mm)
  • Color 2 - Snowman and text
  • Color 3 - Basting Line 2 (3 mm)
  • Color 4 - Quilt design
34. Now go to Edit in the Menu bar.
This is what my colors blocks look like
  • Color 1 - Red (Snowman and text)
  • Color 2 - Blue (quilt design) 
  • Color 3 - Blue (Basting Line 1 – 6 mm)
  • Color 4 - Blue (Basting Line 2 – 3 mm)
35. Select color number 3 - the color which in my case is still blue. If you are unsure which color is what then you can put the mouse pointer on top of the color and it will be highlighted.
36. Below the box with the color changes there are two arrows - one pointing up and one pointing down. These we can use to move the color up or down. Here, I will move color 3 to position number 1.
37. With color number 3 which is now color number 1 still selected, and click on the little icon below color box with three round color circles. Choose a color that is not used before. I choose gray.
38. Select color number 4 - the color which in my case is still blue. If you are unsure which color is what then you can put the mouse pointer on top of the color and it will be highlighted.
39. Here, I will move color 4 to position number 3 in the same way as described in 36.
40. With the the color just moved still selected - click on the little icon below color box with three round color circles. Choose a color that is not used before. I choose orange.
Now, the color scheme looks like this.
  • Color 1 - Grey (Basting Line 1)
  • Color 2 - Red (Snowman and text)
  • Color 3 - Orange (Basting Line 2)
  • Color 4 - Blue (Quilt design) 
Please remember that the colors you have here does not matter as you can always choose yourself what colors you want to sew with. But one of the best ways to separate the different elements and make the machine stop is a color change. Of course, you can change all colors, as the last thing you do after you have moved them. It is a matter of taste.
41. Save the design as “Snowman with quilt design – final”
Next time I will show you how the potholder was made.

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment