Thursday, January 2, 2014

Snow – wishful thinking – part 2

Digitizing a snowman and embroidering on a sponge dish cloth

The embroidery shown on a wet sponge dish cloth
Vi ska nu göra en disktrasa med en ”redwork” liknande design. Vi ska göra den på absolut lättast tänkbara sätt i 6 D Embroidery Software och vi kommer använda oss av Express Design Wizard som guidar oss steg för steg.
Instruktionen (tutorial) för denna övning kommer alltså att basera sig på 6 D Embroidery Software eftersom det är det Embroidery Software jag använder.
Öppna 6 D Embroidery Software - 6 D Embroidery Extra
1.   Välj ”View” i menyraden
2.   Välj Change Hoop och välj ”Enter Hoop Size” i rutan ”Enter Size”
3.   Skriv i Width 140 mm och Height 140 mm.
4.   Välj OK.
5.   Välj ”Wizards” i menyraden
6.   Klicka på ikonen för Express Design Wizard och välj ”ExpressDesign Into Hoop”
7.   Väjer ”Create Express Trace”– detta kommer bli typ ”Redwork broderi”
8.   Välj ”Nästa”
9.   Välj ”View picture” och leta fram cliparten med Snögubben - ”Ho17” - finns i Samples - Pics2 – Holidays.
11. Sedan trycker jag på ”Nästa” ända tills sidan med ”Monochrome Treshold” kommer upp 
12. Skulle de finnas några andra fyllda objekt än linjer på teckningen så drar man ”pilen” till vänster (ner mot 0 - noll) så att det bara är en ”linje teckning” kvar. Detta gäller exempelvis knapparna på snögubbens mage.
13. Sen fortsätter jag att trycka ”Nästa” tills jag kommer till en sida som heter ”Express Trace Options”.
14. Här kan jag exempelvis välja tjocklek på linjerna – jag har valt en ”Double Trace” som ”Trace Method”. *
15. Välj ”Stitch Options” och ändra stygnlängden till 1.8-2.0 mm.  Bekräfta med OK. Vill jag så kan jag även ändra färg på tråden – men vi väljer ju själv vilken färg vi vill sy med så det hoppar jag över.
16. Sen fortsätter jag att klicka ”Nästa” och trycker slutligen på ”Slutför”
17. Spara nu designen som ”Snögubbe” – i mitt fall blir det en VP3 design.
Om du vill kan du hoppa över de följande stegen och bara brodera snögubben. Nästa gång ska jag visa hur man lägger till texten.
* Jag kan nämna att när jag sydde ut snögubben så tyckte jag inte den vita tråden syntes tillräckligt så jag upprepade färgen för snögubben och sydde ytterligare ett varv. Så med facit på hand kunde jag kanske valt en ”Quadruple Trace”, men jag tror ändå att detta var det bästa valet om jag sytt med en annan färg.

Embroidery shown on dry sponge dish cloth
We will now make a sponge dish cloth with a "redwork" design. We'll do it the absolute easiest way imaginable in 6 D Embroidery Software and we will make use of the Express Design Wizard that guides us step by step.
The tutorial for this “exercise” will be based on 6 D Embroidery Software because it is the Embroidery Software I use.
Open 6 D Embroidery Software - 6 D Embroidery Extra
1. Select "View" in the menu bar
2. Select Change Hoop and select "Enter Hoop Size" in the box "Enter Size"
3. Write in Width 140 mm Height 140 mm.
4. Select OK.
5. Select "Wizards" in the menu bar
6. Click the icon for Express Design Wizard and select "ExpressDesign Into Hoop"
7. Select "Create Express Trace" - this will be like "Redwork Embroidery"
8. Select "Next"
9. Select "View picture" and find the clipart with the Snowman - "Ho17" - is found in Samples - Pics2 - Holidays.
11. Then I press "Next" until the page with "Monochrome Threshold" comes up
12. Would they be any other filled objects than lines on the drawing you must pull the "arrow" to the left (down towards the 0 - zero), so that there is just a "line drawing" left. This applies for the buttons on the snowman's stomach.
13. Then I continue to press "Next" until I get to a page called "Express Trace Options".
14. Here I can choose the thickness of the lines - I have chosen a "Double Trace" as “Trace Method”. *
15. Select "Stitch Options" and change the stitch length to 1.8-2.0 mm. Confirm with OK. If I want, I can even change the color of the thread - but as we can choose ourselves which color we want to sew with, I’ll skip that step.
16. Then I continue to click "Next" and then finally "Finish"
17. Save your design as "Snowman" - in my case it will be a VP3 design.
If you want, you can skip the following steps and just embroider the snowman. Next time I'll show you how to add text.
* I might mention that when I embroidered the snowman I thought the white thread didn't show that well so I repeated color for the snowman and sewed one more turn. So in hindsight I might have chosen a "Quadruple Trace," but I still think this was the best choice if I had embroidered with a different color.

6 D Embroidery System is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment