Friday, January 3, 2014

Snow – wishful thinking – part 3

Digitizing a snowman and embroidering on a sponge dish cloth

Innan vi fortsätter där vi slutade i förra avsnittet så ska ni göra följande:
  • Öppna 6 D Embroidery Software – 6 D Embroidery Extra.
  • Se till att bågstorleken är satt till 140x140 mm. Se steg 1-4 i förra avsnittet
  • Öppna den design du sparade som ”Snögubbe” i förra delen.
18. Välj ”Letter” i Menyraden.
19. I ”Font Tab” kan du välja pilen med ett litet streck ovanför så får du upp alla fonter och kan ”scrolla” mellan dem.
20. Jag har valt fonten ”Typo” och minskat storleken till 23 mm. Innan man minskar de rekommenderade måtten kan man provsy ett ord och se att det blir bra. Jag tyckte detta blev helt OK.
Before we continue where we left off in the previous section, you should do the following:
  • Open 6 D Embroidery Software - 6 D Embroidery Extra.
  • Ensure that the hoop size is set to 140x140 mm. See steps 1-4 in the previous section
  • Open the design you saved as "Snowman" in the last part.
18. Choose "Letter" in the Menu Bar.
19. In the "Font Tab" you can select the arrow with a small line above to get up all the fonts and can "scroll" between them.
20. I chose the font "Typo" and reduced the size to 23 mm. Before reducing the recommended size you can test sew a word and see that it will be good. I thought this was quite OK.

21. I rutan för text (Letters) skriver jag – ”Let it snow” – men inte i en följd...
22. Jag väljer att dela upp det i två omgångar så först skriver jag – Let it.
23. I rutan för ”Line Type” så kan man välja i vilken form man vill att texten ska visas.
24. Jag har valt ”Circle Clockwise”.
25. Välj ”Apply” (den gröna rutan till höger)
21. In the text box (Letters), I write - "Let it snow" - but not in a sequence ...
22. I choose to split it in two batches so first, I write - Let it.
23. In the box for "Line Type" you can choose the format in which you want the text to appear.
24. I have chosen "Circle Clockwise".
25. Select "Apply" (the green box to the right)

26. Dra i den gröna punkten på cirkeln så kan du ändra position på texten. 
26. Drag the green dot on the circle to change the position of the text. 

Man kan dra ihop eller dra ut cirkeln ...
You can pull together or pull out the circle ...

... eller flytta texten till höger eller vänster längs cirkeln. För att flytta hela cirkeln drar man den till den plats man vill att den ska vara.
 ... or move the text to the right or left along the circle. To move the entire circle you drag it with the cursor to the place where you want it to be.


27. Sedan upprepar jag stegen i 21-25 och skriver ordet – snow.
28. Gå till Home och välj ”Combine All”.
29. Gör en ”Color Sort” så att texten blir en färg. Vill man kan man naturligtvis börja med en "Color Sort" för varje ordsekvens. Detta kan ju vara praktiskt om man skulle vilja ha olika färg på orden.
30. Spara broderiet som ”Snögubbe med text”.
Nu kan du sy ut broderiet på disktrasan. Naturligtvis kan man sy snögubben på exempelvis en diskhandduk eller något annat.
Spara den här designen för jag tänkte visa er en annan rolig sak man kan göra med den här designen och några av de nya funktionerna i 6 D Embroidery Extra.
27. Then I repeat the steps in 21-25 and write the word - snow.
28. Go to Home and select "Combine All".
29. Make a "ColorSort" so that the text is one color. You can of course start with a color "ColorSort" for  each word in the sequence. This may well be practical if you would like to change the color of some of the words.
30. Save your design as "Snowman with text."
Now you can sew out the design on the dishcloth. Of course you can sew the snowman on something like a tea towel or something else.
Save this design because I am going to show you another fun thing you can do with this design and some of the new features in 6 D Embroidery Extra.

6 D Embroidery System is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment