Friday, February 21, 2014

Decorated Organza - 3

Om du gjort detta i omgångar börjar du nu med följande:
Öppna 6 D Embroidery Extra.
Se till att bågstorleken är satt till 240x100 mm – vertikalt (se punkt 2-3 i avsnitt 2)
Öppna designen som du sparade som ”Lace on Tulle 1”. Se till att den är centrerad.
-  -  -
If you do this successively, start with the following:
Open 6 D Embroidery Extra.
Ensure that the hoop size is set to 240x100 mm - vertically (see paragraph 2-3 in part 2)
Open the design you saved as "Lace on Tulle 1". Make sure it is centered.

16. Gå till Border på Menyraden. Fyll i följande:
      Margin: 0 mm
      Avmarkera Combine
      Stitch Type: Satin
      Options: Width 2 mm - Density 11 - Underlay ska vara ikryssat
      OK
      Apply
-  -  -
16. Go to Border on the Menu Bar. Fill in the following:
      Margin: 0 mm
      Uncheck Combine
      Stitch Type: Satin
      Options: Width 2 mm - Density 11 - Underlay should be ticked
      OK
      Apply


Vitsen med att ha en Sicksack söm med lite högre densitet är att jag vill behålla lite av det mjuka med organzan även om jag vill ha en stabil kant. Som ni ser så var ungefär 9 ”stolpar” inom en 10x10 mm ruta det jag hade.
17. Gå till Home på menyraden
18. Välj Combine och Combine All
19. Spara designen som “Organza on Tulle”
-  -  -
The point of having a zigzag stitch with a slightly higher density is that I want to keep a little of the soft with organza although I want a stable edge. As you can see, it is about 9 “lines of Zigzag” in a 10x10 mm box that I had.
17. Go to Home in the Menu Bar
18. Select Combine and then select Combine All
19. Save the design as "Organza on Tulle"

Nu kan man lägga på en design eller text. Jag valde att lägga på texten ”Forever” från ”With All My Heart”.
20. För att infoga en design ”i/på” en annan design så går man till Arkiv på menyraden och väljer sedan Insert. Därefter väljer man den plats där designen i fråga finns. Markera designen i fråga och välj ”öppna”. Placera den på rutnätet där du önskar att den ska vara.
21. Gå till Combine och välj Combine All och om du vill även Color Sort.
22. Spara designen under det namn du vill att den ska ha. Jag valde att kalla min ”Organza Forever”.
-  -  -
Now you can add a design or text. I chose to add the text "Forever" from "With All My Heart".
20. To insert a design "in / on" a different design you go to File in the Menu Bar and then select Insert. Then select the location where the design in question is located. Select the design in question and select "open". Place it on the grid where you want it to be.
21. Go to Combine and then select Combine All and if you want to Color Sort.
22. Save the design using the name you want it to have. I chose to call my "Organza Forever".

Designs:  With All My Heart from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment