Thursday, April 10, 2014

Buttonholes - Why make it good when you can make it fabulous? part 6

I detta avsnitt tänkte jag visa hur jag infogar markeringar på den placeringslinje av Running Stitches vi gjorde i förra avsnittet. Dessa gör jag för att passa in mot de markeringar jag gjort på tyget för knapphålen. Eftersom jag valt att enbart göra detta i 6 D Embroidery Extra så får vi göra en lite anpassning.
Om du gör denna övning i olika delar så börjar du med att:
Öppna 6 D Embroidery Extra
Se till att storlek på brodérbågen är 240x150 mm Vertikal
Öppna designen du sparade som Knapphål 22 mm med placeringslinje ver. 1.
i förra delen.
In this part of the tutorial, I thought I'd show you how I insert marks at the placement line of Running Stitches we did in the last part. These I do to match against the markings I made on the fabric for the buttonholes. Because I choose to only do this in 6 D Embroidery Extra so we'll do a little customization.
If you do this exercise in steps you must first:
Open 6 D Embroidery Extra
Make sure the size of the Hoop is 240x150 mm Vertical
Open the design you saved as Buttonhole 22 mm with the positioning line version 1 in the last part.

40. Nästa steg är att infoga två små markeringar vid mitten av knapphålet.
41. Se till att linjen är vald genom att välja Next Design om du inte fortfarande är kvar i Edit. Jag gick över till Home för att ni skulle se bättre.
42. Gå till Edit i menyraden, om du inte redan är där.
43. Zooma in och måtta in mitt för mitten av själva knapphålet.
---
40. The next step is to insert two small marks at the center of the buttonhole.
41. Make sure that the line is selected; select Next Design unless you are still in Edit. I went over to Home so that you would have a better look.
42. Go to Edit in the menu bar, unless you already are there.
43. Zoom in and position the cursor at the middle of the center of the buttonhole.

44. Välj Select Stitches och klicka på linjen. Du bör ha en stygnpunkt ganska precis framför. Om inte dra stygnpunkten till den positionen. Är det alltför långa avstånd får man kanske infoga ett stygn, men det ser man på slutresultatet. Det är ”spetsen på pilen” man vill åt för att kunna måtta in linjen på tyget.
44. Select “Select Stitches” and then click on the line. You should have a stitch point quite right in front of the center of the buttonhole. If not pull the stitch point to that position. If the distance is too long, you might have to insert a stitch, but look at the end result. It is "the tip of the arrow" we want to match with the line on the fabric.

45. Dra nu försiktigt ut stygnpunkten en liten bit så det bildas en spets.
45. Now gently pull out the stitch point a little bit so it forms a tip.

46. Så här ska det se ut.
46. This is how it should look like. 

En litet tips: Dra inte ut stygnet för långt …
A little tip: do not pull out the stitch point too long …

… då kommer det se ut så här. Upprepa på det andra knapphålet.
… then it will look like this. Repeat with the other button hole.

47. Gå till Home i menyraden.
48. Välj Combine All.
49. Spara designen som Knapphål 22 mm med placeringslinje ver 2.
50. Gå tillbaka till Edit i menyraden.
51. Markera färgen för den sista linjen i Color Select och välj Move Color Up. Nu ska placeringslinjen vara färg nummer 1 eftersom den ska sys först. Ett annat tips: Avmarkera den färg/-er som inte ska flyttas innan du markerar den sista färgen.
52. Spara nu den sista ändringen på designen med ”Spara”.
---
47. Go to Home on the menu bar.
48. Select Combine All.
49. Save the design as Buttonhole 22 mm with positioning line.
50. Go back to Edit in the menu bar.
51. Select color for the last line in Color Select and select Move Color Up. Now the placement line should be color number 1 because it will be sewn first.
Another tip: uncheck the color/-s that should not be moved before you select the last color.
52. Save the changes to the  design - Buttonhole 22 mm with the positioning line.

Naturligtvis kan man göra ett enskilt knapphål med en placeringslinje.
Nästa gång jag kommer att visa dig hur man placerar tyget med hjälp av placeringslinjen.
Of course you can make a single buttonhole with a positioning line.
Next time I will show you how to place the fabric with help from the placement line.
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment