Saturday, April 5, 2014

Buttonholes - Why make it good when you can make it fabulous? part 2

Nu tänkte jag visa er hur lätt det är att göra knapphål ”in-the-hoop” med en placeringslinje och markeringar för mitt-positionen på knapparna.
Markeringslinjen fyller två syften. Dels så man vet hur den vikta kanten på tyget ska placeras men också var markeringarna på tyget ska placeras på mellanlägget för att knapphålen ska sys på rätt ställe.
Now I'm going to show you how easy it is to make buttonholes "in-the-hoop" with a placement line and markings for the center position on the buttons.
The Marking line serves two purposes. Firstly so you know how the folded edge of the fabric should be placed but also were the markings on the fabric should be placed on the stabilizer so the buttonholes will be sewn in the right position.

Vi börjar med att mäta den bit tyg vi ska använda och bestämma hur många knappar det ska vara. Observera att bilden ovan endast är en ungefärlig skiss. Knapphålens placering kommer att justeras när vi har det exakta måttet.
Mitt tyg kommer att vara 35x35 cm, fördelat på 2 delar. Jag kommer att använda mig av en sömsmån som är 1 cm. Detta innebär att längden jag ska fördela knapphål på är 33 cm.
Till den längden tänkte jag ha två (2) knapphål.
Knappen jag kommer använda har en diameter om 20 mm. Det innebär att öppningen på mitt knapphål ska vara ca 22 mm.
Men nu tänkte jag ju använda mig av ett knapphål som finns i 6 D Embroidery Extra och det har förutom själva knapphålet även en utsmyckning så den totala längden kommer att bli lite längre än 22 mm plus tränsarna.
Men detta är de ”basfakta vi behöver ha”. Har ni lust att ”hänga med” på denna lilla lektion i att göra knapphål?
”Lektionen” kommer att basera sig på 6 D Embroidery Extra eftersom det är det Embroidery Software jag använder.
Nästa gång tänkte jag visa er hur jag får rätt storlek på de ”färdiga” knapphålen som finns i programmet.
We start by measuring the piece of fabric we will use and determine how many buttons it should be. Note that the image above is only a rough sketch of the buttonholes The placement will be adjusted when we have the exact measurement of the buttonhole.
My fabric will be 35x35 cm (13 3/4 x 13 3/4 inch), divided in two parts. I will avail myself of a seam allowance that is 1 cm (10 mm). This means that the length I will distribute buttonholes on is 33 cm (13 inches).
For this length I thought of having two (2) buttonholes.
The button I will use has a diameter of 20 mm. This means that the opening in my buttonhole should be approximately 22 mm. But now I thought of using a buttonhole available in 6 D Embroidery Extra and it has besides the buttonhole also an embellishment so the total length will be a little longer than 22 mm plus bartacks.
But this is the "basic facts we need". The tutorial will be based on 6 D Embroidery Extra because it is the Embroidery Software I use.
Next time I will show you how I get the right size of the "finished" buttonhole available in the program.
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment