Sunday, April 6, 2014

Buttonholes - Why make it good when you can make it fabulous? part 3

I detta avsnitt tänkte jag visa hur jag anpassar knapphålets storlek till att passa just den knapp jag valt.
In this part I will show how I adapt the size of the buttonhole to fit the button I selected.

1.   Öppna 6 D Embroidery Extra
2.   Gå till View och sätt Hoop Size till 80x80 mm. Just nu ska vi bara se hur stort vi behöver göra knapphålet.
3.   Gå till ”Show Grid rutan” (vi är fortfarande i View) och sätt storleken till 22 mm
1.   Open 6 D Embroidery Extra
2.   Go to View and set Hoop Size to 80x80 mm. Right now we'll just see how to adjust  the size  of the buttonhole.
3.   Go to the "Show Grid box" (we are still in View) and set the size to 22 mm

4.   Välj SuperDesign i Meny fältet
5.   Välj Buttonholes i Category
6.  Tryck på pilen i det nedre högra hörnet på Buttonholes så du ser alla knapphål.
7.   Jag har valt Knapphål nr 6 i Buttonholes 4. Som du ser är den default 30 mm.
8.   Tryck Apply
4.   Select SuperDesign in the Menu bar
5.   Select Buttonholes in Category
6.  Tap the arrow in the lower right corner of the Buttonholes so you see all the buttonholes.
7.   I have chosen Buttonhole No. 6 in Buttonholes 4. As you can see it is by default 30 mm.
8.   Select Apply


9.   Flytta knapphålet så det ligger på linjen i en ruta som är 22 mm hög
9.   Move the buttonhole so it lies on the line in a box that is 22 mm high
10. Dra ut knapphålet så öppningen är ca 22 mm. Du behöver inte bry dig om du skulle ändra vidden en aning utan nu gäller det bara att se till att höjden på öppningen inuti knapphålet blir ca 22 mm.
10. Pull out the buttonhole so the opening is about 22 mm. You do not have to worry if you change the width slightly because now we just have to make sure that the height of the opening inside the buttonhole will be about 22 mm.

11. Läs av höjden på hela knapphålet, inklusive utsmyckningen runt om. Mitt är 41 mm. Skriv ner denna siffra.
12. Nu kan du ta bort knapphålet – detta steg var enbart för att få höjden. Det är alltid bättre att sätta ett mått direkt istället för att hålla på att justera fram och tillbaka. 
11. Note the height of the button hole, including the embellishments around the buttonhole itself. Mine is 41 mm. Write down this number.
12.  Now you can remove the button hole - this step was only to get the height. It is always better to do the size in one step instead of resizing up and down. 

Nu ska vi "placera knapphålen" på tyget så vi vet med vilket avstånd de ska placeras i broderbågen. Jag använder mig av små "Post It" lappar.
Det vi nu ska göra är att räkna ut hur stort mellanrum som ska vara mellan knapphålen.
Eftersom knapphålet är 41 mm så kommer vi ha följande beräkning
41 mm x 2 = 82 mm
33 cm – 8,2 cm= ca 25 cm
25 cm / 3 = ca 8 cm
Jag har valt att låta det vara ½ cm extra på sidorna, vilket blir 8,5 cm. I mitten mellan de två knapphålen är det ca 8 cm.
Nästa gång ska jag visa hur ni placerar knapphålen i brodérbågen.
Now we will "place the buttonholes" on the fabric so we know with what distance they should be placed in the hoop. I use small "Post It" notes.
What we should do is to figure out how big the gap is between the buttonholes.
Because the button hole is 41 mm, we will have the following calculation
41 mm x 2 = 82 mm
330 mm – 82 mm= 250 mm
250 mm / 3 = about 80 mm
I have decided to let it be 5 mm extra on the sides, which will make it 85 mm on the sides. In the middle between the two buttonholes it will be about 80 mm.
Next time I'll show you how to place the buttonholes in the embroidery hoop.

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment