Monday, April 7, 2014

Buttonholes - Why make it good when you can make it fabulous? part 4


I detta avsnitt tänkte jag visa hur ni placerar knapphålen i brodérbågen efter de mått vi nu har.
In this part I will show how to place the buttonholes in the hoop according to the measurements we have.

13. Öppna 6 D Embroidery Extra
14. Gå till View och sätt Hoop Size till 240x150 mm, Vertikalt.
15. Vi ska börja med att infoga knapphålen.
16. Välj SuperDesign i Meny fältet
17. Välj Buttonholes i Category
18. Tryck på pilen i det nedre högra hörnet på Buttonholes så du ser alla knapphål.
19. Jag har valt Knapphål nr 6 i Buttonholes 4.
20. Sätt Size till 41 mm och tryck Apply.
---
13. Open 6 D Embroidery Extra
14. Go to View and set Hoop Size to 240x150 mm, Vertical.
15. We'll start by inserting the buttonholes.
16. Select SuperDesign in the Menu bar
17. Select buttonholes in Category
18. Tap the arrow in the lower right corner of the Buttonholes so you see all the buttonholes.
19. I have chosen buttonhole No. 6 in Buttonholes 4.
20. Set Size to 41 mm, and press Apply.

21. Flytta upp den längs mittlinjen så att det är 4 rutor (4 cm) från mittpunkten.
21. Move it up along the center line so that it is 4 squares (40 mm) from the center point.

22. Infoga ytterligare ett knapphål och flytta ner det 4 rutor (4 cm). Nu ska du ha ett avstånd om 8 cm mellan de två knapphålen.
22. Insert another buttonhole and move down 4 squares (40 mm). Now you should have a distance of 80 mm between the two button holes.


23. Markera ett knapphål och gå sedan till Edit i Menyraden.
24. I Color Select markerar du den röda färgen. Högerklicka och välj Merge into Previous Color.
25. Gå tillbaka till SuperDesign och markera det andra knapphålet. Upprepa samma procedur. Nu ska dina bägge knapphål vara i en färg. Du kan naturligtvis välja den gula färgen och göra en Merge into Next Color så blir knapphålen röda.
26. Gå till Home i Menyraden och välj Combine All. Jag har valt att inte göra en Color Sort.
27. Spara designen som Knapphål ver. 1.
---
23. Select a buttonhole and then go to Edit in the menu bar.
24. In Color Select, select the red color. Right click and select Merge into Previous Color.
25. Go back to SuperDesign and select the second buttonhole. Repeat the same procedure. Now your two buttonholes should be of one color. You can of course choose the yellow color and do a Merge into Next Color, and then the buttonholes will be red.
26. Go to Home on the menu bar and choose Combine All. I chose not to do a Color sort.
27. Save the design as Buttonhole version1.

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment