Friday, April 25, 2014

Pink Dream – 5

Nu ska jag visa hur linjerna som syr fast de remsor som kommer vara längst ut placeras.
Varje remsa kommer använda två linjer:
1) placeringslinjen (den streckade blå) som ligger precis på linjen av kvadraten.
2) sömnadslinjen (den rosa) som ska ligga aningen innanför den linjen. Man vill att sömmen ska täcka placeringslinjen och därför måste den linjen ligga så att placeringslinjen täcks.
Jag kommer att sy fast mina vertikala remsor först och därefter de horisontella. Detta är ju naturligtvis en smaksak. Man kan ju även gå runt likt ett ”Log Cabinblock” fast inte riktigt :-)
Viktigt här är att maskinen stannar efter varje linje och det enklaste sättet att åstadkomma detta är att helt enkelt välja en ny färg på varje linje. Detta innebär inte att man måste byta trådfärg.
Now I am going to show how the lines that will sew the strips in place as borders will be placed.
Each strip will use two lines:
1) placement line (the dashed blue) which is right on the line of the square.
2) sewing line (the pink) that should be slightly inside that line. You want the stitching to cover the placement line and the line must therefore be such that the placement line is covered. 
I am going to sew my vertical strips first and then the horizontal. This is of course a matter of taste. One can even go around like a "Log Cabin block" though not really:-).
Important here is that the machine stops after each line and the easiest way to accomplish this is to simply choose a new color for each line. This does not mean that you have to change color of the thread.

Här ser ni nu sömnadslinjen sy fast tygremsan efter det att den placerat över den första placeringslinjen med en sömsmån.
Here you can see how the sewing line sews the fabric strip in place after it is placed over the first placement line with a seam allowance.

Vik även upp och fäst varje remsa efter att den är sydd. Upprepa på alla fyra sidor. Linjerna sys och sätts samman två och två – en placeringslinje och en sömnadslinje. Så det kan vara klokt att kontrollera en extra gång vilken linje som ligger var.
Fold up and fasten each strip after it is sewn. Repeat on all four sides. The lines are sewn and assembled two by two — a placement line and a sewing line. So it might be wise to check an extra time which line is placed and where.

Ta sedan bort brodérbågen från maskinen och se till att alla remsor ligger slätt och fäst dem så att de ligger slätt.
Then remove the hoop from the machine and ensure that all strips are smooth and fasten them so that they lie flat.

På baksidan klipper man bort lösa trådar och lägger sedan på ett baksides tyg. Se till att tyget fästes så det ligger på plats.
On the reverse side, cut to remove loose threads and then put on the fabric. Ensure that the fabric is attached so it stays in place.

Nästa steg är att sätta tillbaka brodérbågen i maskinen och sy den sista kvadraten som är 200x200 mm och som därmed fäster samman alla lager tyg i form av de nyss påsydda remsorna samt tyget på baksidan.
Nästa gång ska jag visa er hur jag använder kvadraterna som är gjorda av mönstersömmar.
The next step is to put the hoop back into the machine and sew the last square which is 200 x 200 mm and thus sews together all layers of fabric, i.e. the newly sewn-on strips as well as the fabric on the back. 
Next time I'll show you how I use the squares that are made of Motif Lines.

Fortsättning följer …                     To be continued …

No comments:

Post a Comment