Friday, May 9, 2014

Piece ”In-The-Hoop” – part 5

  • Öppna 6 D Embroidery Software och öppna sedan 6 D Design Creator
  • Välj Avbryt när Express Design Wizard kommer upp
  • Se till att Hoop Size är 200 x 200 mm
  • Se till att du är i Design fliken.
  • Öppna designen som du sparade som ”ITH block version 2” i del 4.
  • Open 6 D Embroidery Software and then open 6 D Design Creator
  • Select Cancel when the Express Design Wizard opens
  • Make sure Hoop Size is 200 x 200 mm
  • Make sure you are in the Design Tab.
  • Open the design you saved as "ITH block version 2" in part 4.

Nu har vi alltså förberett så att alla remsor är fastsydda. Nu återstår att fästa remsorna och det gör vi enklast med ytterligare en kvadrat av Running Stitches likt vi började med.
18. Byt till en ny färg
19. Välj Line och Running Stitch
20. Välj Shape nr 1
21. Välj Shape As Line. Nu kommer en kvadrat upp i mitten av brodérbågen.
22. Medan hörnen på rektangeln fortfarande är blå så dras rektangeln ut så den mäter i det närmaste 200 x 200 mm. Håll ner ”ctrl tangenten” samtidigt som du drar hörnen diagonalt.
23. Kontrollera storleken genom att välja Life View så ser du hur stor kvadraten är. Försök att få storleken att vara så nära 200 x 200 mm som möjligt.
18. Select a new Color
19. Select Line and Running Stitch
20. Select Shape # 1
21. Select Shape As Line. A square will now appear in the center of the hoop.
22. While the corners of the rectangle remains blue the rectangle is pulled out so it measures nearly 200 x 200 mm. Hold down the “ctrl key” while you drag the corners diagonally.
23. Check the size by selecting Life View so you can see how big the square is. Try to get the size to be as close to 200 x 200 mm as possible.

Nästa steg är att infoga ytterligare 4 vertikala Running Stitch linjer mittemellan de tidigare 4 paren linjer. Dessa linjer ska vi sedan omvandla till mönstersömmar men det gör vi när vi lagt på quiltningen. Så vi kommer att återvända till dessa linjer och använda en mycket smart funktion i 6 D Design Creator som låter oss ändra typ av stygn utan att göra om det hela.
24. Välj en ny färg
25. Välj Line och Running Stitch
26. Gör en linje uppifrån och ner mittemellan de 2 linjerna, placeringslinjen och sömnadslinjen vid 4 cm, genom att använda Freehand Point Line. Högerklicka för att slutföra.
27. Välj en ny färg.
28. Gör nu ytterligare en linje av Running Stitches mellan nästa par av linjer, de vid 8 cm. Denna gång går vi nerifrån och upp så slipper vi en massa hoppstygn.
The next step is to insert 4 additional vertical Running Stitch lines in between the previous 4 pair of lines. These lines will then be converted to Motif Lines but we'll do that after we've added the Echo quilting. So we will return to these lines in the next part and use one very clever feature in 6 D Design Creator that allows us to change the type of stitch without redoing the whole thing.
24. Select a new colour
25. Select the Line and Running Stitch
26. Make a line from top to bottom in the middle between the 2 lines, the placement line and the seam line at 4 cm (40 mm), by using Freehand Point Line. Right click to end.
27. Select a new color.
28. Now do another line of Running Stitches in the middle of the next pair of lines, at 8 cm (80 mm). This time, we go from the bottom up so we avoid having a lot of jump stitches.

29. Upprepa nu punkt 24-28 så du i slutändan har 4 linjer i mitten av de andra 4 x 2 linjerna. Linjerna ska ligga med 4 cm mellanrum så nästa linje blir alltså vid 8 cm, sedan 12 cm och slutligen 16 cm.
29. Repeat step 24-28 so you now have 4 lines in the middle of the other 4 x 2 lines. The lines will form with 4 cm intervals so the next line will be at 8 cm, 12 cm, and finally 16 cm.
30. Zooma in och justera läget på linjen om så behövs.
Spara designen som ”ITH block version 3”.
30. Zoom in and adjust the position of the line if necessary.
Save the design as "ITH block version 3".

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking  -  6D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment