Sunday, May 11, 2014

Piece ”In-The-Hoop” – part 6


Nu har vi gjort alla moment som ska vara på ovansidan av detta block. Nästa steg är att lägga till vadd och ett tyg på baksidan. Vad vi nu måste göra är att dels fästa dessa lager samt även infoga ett quiltmönster.
 • Öppna 6 D Embroidery Software och öppna sedan 6 D Design Creator
 • Välj Avbryt när Express Design Wizard kommer upp
 • Se till att Hoop Size är 200 x 200 mm
 • Se till att du är i Design fliken.
 • Öppna designen som du sparade som ”ITH block version 3” i del 5. 
Now we have made all elements that should be on top of this block. The next step is to add the batting and fabric on the back. What we must now do is to attach these layers and also insert a quilt pattern.
 • Open 6 D Embroidery Software and then open 6 D Design Creator
 • Select Cancel when the Express Design Wizard opens
 • Make sure Hoop Size is 200 x 200 mm
 • Make sure you are in the Design Tab.
 • Open the design you saved as "ITH block version 3" in part 5.

30. Byt till en ny färg
31. Välj Line och Double Stitch
32. Välj Shape nr 1
33. Välj Shape As Line. Nu kommer en kvadrat upp i mitten av broderbågen.
34. Medan hörnen på rektangeln fortfarande är blå så dras rektangeln ut så den mäter i det närmaste 200 x 200 mm. Håll ner ”ctrl tangenten” samtidigt som du drar hörnen diagonalt.
30. Change to a new color
31. Select Line and Double Stitch
32. Select Shape No. 1
33. Select Shape As Line. A square will now appear in the center of the hoop.
34. While the corners of the rectangle remains blue the rectangle is pulled out so it measures nearly 200 x 200 mm. Hold down the “ctrl key” while you drag the corners diagonally.

35. Byt till en ny färg
36. Välj Line och Running Stitch Stitch.
37. Välj Options i Line rutan och sätt längd till 2.2 mm
38. Välj Shape nr 1
39. Välj Shape As Line. Nu kommer en kvadrat upp i mitten av broderbågen.
40. Medan hörnen på rektangeln fortfarande är blå så dras rektangeln till remsa nummer 1…
35. Change to a new color.
36. Select Line and Running Stitch. 
37. Select Options in the Line box and set a length of 2.2 mm
38. Select Shape No. 1
39. Select Shape As Line. A square will now appear in the center of the hoop.
40. While the corners of the rectangle remains blue move the square to “strip” # 1…

… och formas till en avlång rektangel som är ca 20 mm bred och 180 mm hög. Högerklicka.
... and form into an oblong rectangle is about 20 mm wide and 180 mm high. Right click.

41. Markera denna rektangel i Filmstrip och högerklicka.
42. Välj Properties. Ändra följande:
 • No Fill till Echo Fill
 • Echo Area till Internal Lines          
 • Style 1
 • Echo Lines – 2
 • Spacing – Gap 7 mm
 • Stitch Length 2.2 mm
Om hörnen på den valda rektangeln som vi nu gjort om till Echo Fill är blå behöver du inte göra steg 43-45 samt 47. Då räcker det att du gör steg 46 och sedan fortsätter på 48.
43. Markera nu Echo Fill objektet
44. Högerklicka och välj Display Only Selected
45. Tryck Ctrl+A (select all)
46. Välj Copy så du nu ser objektet i Clipboard rutan.
47. Välj Display All Objects igen (högerklicka på det valda motivet eller gå till Objects - Display).
48. Välj Paste (klistra in). Objektet ska fortfarande ha blå hörnrutor.
49. Flytta objektet till nästa remsa. Se till att det ligger i samma höjd.
41. Mark this rectangle in the Filmstrip and right click.
42. Choose Properties. Change the following:
 • No Fill to Echo Fill
 • Echo Area to Internal Lines
 • Style 1
 • Echo Lines - 2
 • Spacing - Gap 7 mm
 • Stitch Length 2.2 mm 
If the corners of the selected rectangle that we changed into Echo fill still are blue, you do not do steps 43-45 and 47. Then you only need to do step 46 and then continue on 48.
43. Select the Echo Fill object
44. Right-click and select Display Only Selected
45. Press Ctrl + A (select all)
46. ​​Choose Copy – you should now see the object in the Clipboard window.
47. Select Display All Objects again (right-click on the selected subject or go to Objects - Display).
48. Choose Paste. The object should still have blue corner squares.
49. Move the item to the next strip. Make sure it is the same height.

50. Upprepa nu punkt 48-49 tills du har 5 långsmala ”quilt rektanglar”. Dessa kan vara samma färg eftersom det ska sys i en följd, men naturligtvis kan du byta färg/infoga färgbyte på de 4 andra om du nu vill ha sömmarna i olika färger.  Högerklicka när du är klar.
Spara designen som ”ITH block version 4”. Beroende på att detta avsnitt blev så långt så sparar jag ändringen till Motif Lines till nästa avsnitt.
50. Repeat steps 48-49 until you have 5 elongated "quilt rectangles". These can be the same color as it should be sewn all at once, but of course you can change the color/insert a color change on the 4 others now if you want the seams in different colors.  Right click when you are ready.
Save the design as "ITH block version 4". Due to the fact that this part was so long, I will save the change to the Motif Lines to the next part.

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking  -  6D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment