Wednesday, May 14, 2014

Sewing a pieced block ITH – part 2

Då sätter vi igång. Eftersom jag tänkt att detta block ska bli mittdelen på en kudde så använder jag två tunna lager vadd. Ett som jag kommer lägga på ovansidan – på själva mellanlägget. På det kommer jag sy remsorna direkt. Det andra kommer jag lägga på baksidan tillsammans med ett tunt lager tyg.
Vill man sy en grytlapp eller en ”Muggmatta” så kan man ju lägga på ett lager tjockare vadd direkt anpassat för ändamålet. Om man väljer att sy mönstersömmar skulle jag nog lägga på vadden på baksidan och bara låta quiltsömmarna fästa den.
En sak ska sägas och det är att det kan vara lämpligt att anpassa mönstersömmarna beroende på tjocklek av vadd. Det kan i vissa fall vara bättre att använda vanliga Running Stitches och istället använda en 30 wt tråd.
Ett bra råd. Prova på en bit tyg och den vadd ni avser att använda under tiden ni stygnsätter. Det är sällan det finns en standard för allt.
OK, let's start sewing. Because I intended to make this block to be the middle section on a pillow I'll use two thin layers of batting. One that I will put on the top - right on the stabilizer. On that, I will sew the strips directly. Secondly, I put on the back along with a thin layer of fabric.
If you want to sew a potholder or a "Mug Rug" then you can put on a layer thicker batting directly - adapted for the purpose. If you choose to sew Motif stitches I would probably put the batting on the back and just let the quilt stitches secure it.
One thing should be said and that is that it may be necessary to adjust the Motif stitches depending on the thickness of the batting. It may in some cases be better to use regular Running Stitches and instead use of  30 wt thread.
A good advice. Try it on a piece of fabric and the batting you intend to use during the time you digitize. It is seldom there is a standard for everything.

1.   Jag börjar sy fast vadden på mellanlägget med den första fyrkanten.
1.   I start to sew the batting on the stabilizer with the first square.

2.   Sedan sys första placeringslinjen.
2.   Then the first placement line is sewn.

3.   Ovanpå den med en sömsmåns marginal läggs den första remsan med rätsidan upp.
3.   On top of that with a margin of a seam allowance the first strip is added, right side up.

4.   Sedan lägger man på den andra remsan, med avigsidan upp.
4.   Then put on the second fabric strip, wrong side up. Now the sewing line is sewn.

5.   Här ser ni att placeringlinjen göms innanför sömsmånen…
5.   Here you can see that the placement line is hidden inside the seam allowance ...

6.   … och här ser ni att ingen söm syns när vi viker upp tygremsan.
6.   ... and here you can see that the placement line is hidden inside the seam allowance ...


Fortsättning följer                                To be continued

No comments:

Post a Comment