Sunday, June 1, 2014

How to do a Potholder ITH design with quilting around a design – 4

I detta avsnitt ska jag visa hur vi använder en design i Quilt Block Wizard. Men först vill jag visa er hur ni kan göra så att quiltmönstret får en rak fin linje.

Nedan ser ni 2 bilder;
In this part I will show how we use the Quilt Block Wizard. But first I want to show you how you can do so that the quilt pattern gets a straight nice line.
Below you see 2 images;

I den första så har jag bara ”kört” designen genom Quilt Block Wizard som den är, ni ser hur linjen intill designen då formar sig efter den applikationssöm jag valt.
In the first I've just "run" the design through the Quilt Block Wizard as it is, you can see how the line next to the design then shapes itself after the Appliqué seam I selected.

I den andra har jag lagt till ytterligare en linje av Running Stitches som gör att jag får en jämn och fin kant. Jag tycker att ni innan ni bestämmer om ni vill lägga till denna linje som vi sedan kommer att ta bort - ska prova i Quilt Block Wizard (steg 23-38) och se hur det blir. Det tar inte många minuter och allt ni behöver göra är att avsluta (exit) och börja om på nytt.
In the second, I have added one more line of Running Stitches which makes an even and nice edge. I think that you before you decide if you want to add this line or not - should try and “run” the design through the Quilt Block Wizard (step 23-38) and see how it looks. It doesn't take many minutes and all you have to do is Exit to start over.

För att lägga till en linje gör ni som följer nedan. (Annars går ni direkt till steg nummer 23 och följer anvisningarna därifrån)

- Öppna 6 D Embroidery Software – 6 D Embroidery Extra
- Se till att Hoop Size är 200 x 200 mm – vertikal. Detta görs i View – Change Hoop.
- Öppna designen som du sparade som ”ITH Grytlapp – version 2” i förra avsnittet.
- Se till att den sista färgen är vald – detta görs i ”Home” genom att använda de gröna pilarna som säger Previous Design och Next Design. Eftersom jag har gjort en separat trådkarta jag kan bara sätta markören ovanför färgen så talar den om vilken färg i ordningen det är - i detta fall Steg/Färg Nr 4.
- Gå till ”Border”.
18. Sätt Margin till 1 mm samt avmarkera Rounded Corners och Combine.
19. Välj Running Stitches
20. Välj Apply.
21. Markera den nya färgen i Color Select och högerklicka och välj en annan färg. Jag valde skarpt gul.
22. Spara designen som “ITH Grytlapp- Version 3".
To add a line, you do as described below. (Otherwise, you go straight to step No. 23 and follow the instructions from there).
- Open 6 D Embroidery Software – 6 D Embroidery Extra
- Make sure that the Hoop Size is 200 x 200 mm – vertical. This is done in View – Change Hoop.
- Open design that you saved as "ITH Potholder – version 2" in the previous section. 
- Make sure that the last color is selected – this is done in "Home" by using the green arrows that say Previous Design and the Next Design. Because I've made a separate thread chart I can just put the cursor over the color that says what color it is - in this case Step/Color no. 4. 
- Go to "Border".
18. Set Margin at 1 mm and uncheck Rounded Corners and Combine.
19. Select Running Stitches
20. Select Apply.
21. Select the new color in the Color Select and right-click and choose another color. I chose a bright yellow.
22. Save design as "ITH Potholder Version 3". 

Nu ska vi skapa Steg/Färg nummer 6 – quiltningen runt tygstycket i mitten.
Now let's create the Step/Color no. 6 – the quilting around the fabric patch in the center.

23. Välj File och New
24. Välj Wizards
25. Välj Quilt Block
26. Välj Filled Quilt Block; Inner Embroidery
27. Nästa
28. Välj Shape 1 och i Enter Size sätts Side till 200 mm.
29. Avmarkera Include a cutline….
30. Nästa
23. Select File and New
24. Select Wizards 
25. Select Quilt Block Wizard
26. Select Filled Quilt Blocks; Inner Embroidery
27. Next
28. Select Shape 1 and in Enter Size set Side to 200 mm.
29. Uncheck Include a cutline....
30. Next

31. Open Embroidery och välj den design vi sparade som ITH Grytlapp- Version 3". (Vill du använda den som den var infogar du denna)
32. Nästa
31. Open Embroidery and select the design you saved as "ITH Potholder Version 3". (Do you want to use it as it was, you insert this)
32. Next

33. Eftersom jag gjort en extra linje med 1 mm avstånd väljer jag nu 1 mm i Margin. Jag kommer då ha 2 mm avstånd till den applikationssöm jag sytt och det tycker jag blir bra. Men du bestämmer naturligtvis själv vilket avstånd du vill ha. 
34. Nästa
35. Jag väljer  Diamond Fill och i Options sätter jag Gap till 20 mm. Jag låter Stitch Type vara Running Stitch och Angle vara 60. Däremot ändrar jag stygnlängden till 2.2 mm. Tryck OK.
36. Slutför
33. As I made an extra line with 1 mm distance, I now choose 1 mm Margin. I will then have 2 mm distance to the appliqué seam I sewed and I think this will be good. But of course you decide for yourself what distance you want.
34. Next
35. I choose Diamond Fill and in Options I set Gap to 20 mm. I let the Stitch Type be Running Stitch and Angle be 60. I change the stitch length to 2.2 mm. Press OK.
36. Finish

37. Markera den färg som är Quiltmönstret och ändra färg som vi gjort tidigare. Jag ändrar min till Steg/Färg nr 6.
38. Gå till Edit i Menyraden
39. Avmarkera alla färger utom den som är extra linjen – i mitt fall den gula.
40. Tryck Ctrl+A (Select All) och tryck Delete.
37. Select the color for the Quilt pattern and change color like we did before. I changed mine to Step/Color No. 6.
38. Go to Edit in the menu bar
39. Uncheck all colors except the additional line - in my case the yellow.
40. Press Ctrl + A (Select All) and press Delete.

41. Spara designen som “ITH Grytlapp- Version 4".
I nästa del ska vi skapa färg nummer 1 och 5.
41. Save design as "ITH Potholder-Version 4".
I the next part we will make Step/Color no 1 and 5.

6D Embroidery Software and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment