Monday, July 7, 2014

Embroider ”borders” on towels – 2

Horizontal or Vertical

När man sätter samman en bård som exempelvis ska broderas i nederkanten på en handduk är det enklaste att i Embroidery Software ha en horisontell layout på bågen. Man ser då tydligt hur det ser ut och hur broderiet passar i bågen. I mitt 6 D Embroidery Software ser jag tydligt en bild på bågen så jag kan likna det vid den verkliga bågen. Speciellt bra var detta eftersom jag till fötterna på handduken använde mig av Encore funktionen.
When putting together a border that will be embroidered in bottom edge on a towel, it is easiest to have a horizontal layout on the hoop in the Embroidery Software. You see clearly how it looks and how the embroidery will fit in the hoop. In my 6 D Embroidery Software, I see a clear picture of the hoop so I can compare it to the real hoop. This was especially good as I used the Encore feature for the feet on the towel.

När jag ska brodera ut mönstret på brodérmaskinen så färster jag brodérbågen vertikalt på brodérarmen, vilket innebär att jag måste ändra båglayout och även designen till en vertikal layout.
När jag ändrar layout till Vertikalt läge så ser ni att texten inte får plats och den roteras inte som själva bågen. Detta innebär att man måste rotera även designen 90 grader för att kunna sy ut den. 
Här har jag själv ”gjort bort mig” ett antal gånger eftersom jag inte riktigt tänkt på;
Hur blir 90 grader?
Hur blir 90 grader i förhållande till hur jag spänt handduken i bågen?
I nästa avsnitt ska vi titta på hur texten ovan ser ut om man roterar den 90, 180, 270 grader. Ja, vid 360 grader är man ju tillbaka där man startade.
When I want to embroider the design on the embroidery machine I attach the hoop vertically on the embroidery arm, which means I have to change the hoop layout and also the design to a vertical layout.
When I change the layout to vertical mode you will see that the text does not fit and it is not rotated as the hoop itself. This means that you have to rotate the design 90 degrees as well to be able to sew it out .
Here, I myself have "made a fool of me" a number of times because I have not really thought about;
What is 90 degrees?
What about 90 degrees in relation to how I hoop the towel in the hoop?
In the next blog post we will look at how the text above looks if you rotate it 90, 180, 270 degrees. Yes, at 360 degrees you are of course back where you started.

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment