Saturday, July 26, 2014

In two minds… - 3Nu har jag sytt ihop blocken på den andra raden och sytt fast dem i den första.
Now I have stitched together the blocks on the second row and sewn them onto the first.

Det ser ju OK ut på framsidan (ha dock i åtanke att detta enbart är ett prov och att jag inte lagt ner någon större möda på quiltning etc.).
It looks OK on the front (have in mind, however, that this is only a sample and I didn't put much effort into quilting, etc.).

Baksidan är också helt OK.
The reverse side is also quite OK.

Det som jag kan tycka är nackdelen med denna metod är att jag gärna vill ha quiltat ut i kanterna och därmed måste fylla i quiltning efter att ha sytt ihop blocken. Detta beror på att jag måste lämna ca 2.5 cm runt vardera kanten för att kunna sy ihop blocken. Men jag slipper remsorna :-)
Dessutom är det lite ”trixande” för att få raka kanter, sömmen på rätt plats etc.
Nästa gång ska jag prova på det som jag inte tycker om – remsorna. Men vem vet jag kanske kan ändra åsikt?
What I can say is the disadvantage of this method is that I would like to have quilted into the edges and thus must fill in quilting after having sewn the blocks together. This is because I have to leave approx. 25 mm around each edge to stitch the blocks together. But I avoid the strips :-)
Moreover, there is some “fiddling” to get straight edges, the seam in the right place, etc.
Next time I'll try the method I don't like – strips. But who knows maybe I can change my mind?

No comments:

Post a Comment