Tuesday, September 16, 2014

Wrist Warmers – 3

I det här inlägget kommer jag att visa dig hur enkelt det är att göra en rad av broderier - perfekt rak samt med jämt avstånd. För att uppnå det använder jag en funktion i 6 D Embroidery Software kallas Encore.
För att göra det ännu enklare kommer jag att skapa en Hoop (båge) som är så lång som jag vill att min rad av broderier ska vara.
Måtten vi har att ta hänsyn till är:
Längden på handledsvärmarna - 21 centimeter. Detta innebär att jag kommer att göra min rad av broderier omkring 18 centimeter.
Storleken på broderiet - ca 41x41 mm.
Nedan kommer jag att visa dig hur Encore fungerar med ett enkelt "o". Sedan kan du själv välja vilken design du vill ha.
In this post I will show you how simple it is to make a row of design- perfectly straight with even distance. To achieve that I use a function in my 6 D Embroidery Software called Encore.
To make it even simpler I will create a Hoop that is the length I want my row of embroideries to be.
The measurements to take into consideration are:
The length of the wrist warmers – 21 centimeters. This means I will make my row of designs about 18 centimeters.
The size of the embroidery design – about 41x41 mm.
Below I will show you with a simple “o” how the Encore works. Then you can choose any design of your choice.

1.   Börja med att öppna 6 D Embroidery Software
2.   In View väljer du Change Hoop
3.   Markera Enter Hoop Size och sätt bredd till 180 mm och höjd till 70 mm.
1.   Start by opening 6 D Embroidery Software
2.   In View select Change Hoop
3.   Check Enter Hoop Size and set the Width to 180 mm and the Height to 70 mm.

4.   Öppna designen du valt. Här har jag valt ett "o". Den första designen kommer att placera sig i mitten av bågen.
5.   Gå till Encore i menyraden.
6.   Välj följande:
Layout: Line
Line Options: 1
Repeats: 3
7.   Välj Preview
4.   Open the design of your choice. Here I have selected an “o”. The first design will place itself in the center of the hoop.
5.   Go to Encore in the Menu bar.
6.   Select the following:
Layout: Line
Line Options: 1
Repeats: 3
7.   Press Preview

8.   Sedan kommer det att se ut så här. Dra i handtaget (vid pilen) och dra mot kanten av bågen. Du kanske vill lämna en liten bit.
8.   Then it will look like this. Pull the handle (where the arrow is) and drag towards the edge of the hoop. You might want to leave a tiny bit.

9.   När du är nöjd trycker du på Verkställ.
10. Välj View i menyraden.
11. Välj Change Hoop. Avmarkera Enter Hoop Size och välj Hoop storlek 150 x 240 mm - Vertikal. (Du kan naturligtvis välja ramstorlek 130x180mm men jag hade redan spänt mellanlägg i bågen som är 150x240 mm)
12. Rotera design 90 grader och spara som en  vp3 fil med valfritt namn.
Nästa gång ska jag visa er hur jag placerar broderierna och hur jag passar in dem i brodérbågen. Vilket mellanlägg jag använder samt hur jag sedan syr ihop handledsvärmarna.
9.   When you are satisfied press Apply.
10. Go to View in the Menu bar.
11. Välj Change Hoop. Uncheck Enter Hoop Size and choose Hoop size 150 x 240 mm – Vertical. (You can of course choose hoop size 130x180mm but I had already hooped my 150x240 mm with stabilizer.)
12. Rotate the design 90 degrees and save under your preferred name as a vp3 file.
Next time I'll show you how I place the designs and fit them into the hoop. Which stabilizer I use and how I then sew the wrist warmers.
6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment