Sunday, November 30, 2014

Christmas Curtains


Så blev det då fösta advent igen och mina julgardiner har satts upp.
Det är svårt att ta en bra bild för att göra tyget rättvisa och vinkeln blev lite si och så.
Then it was the first Sunday of Advent and my Christmas curtains have been put up.
It's hard to take a good shot to make the fabric justice and the angle was little this and that.


Men här ser ni en lite närmare bild på gardinkappan. Tyget är VINTER 2014 från IKEA . Ha en riktigt trevlig första Advent.
But here you see a little closer picture of the curtain. The fabric is VINTER 2014 från IKEA. Have a really nice first Advent.

Saturday, November 29, 2014

XMAS - 5

Nu återstår bara det roliga – att brodera bokstäverna.
För det behöver vi filt – gärna lite tjockare, typ ullfilt i en röd färg.
All that remains is the fun - to embroider letters.
For that we need felt - like a little thicker, type wool felt in a red color.
Små restbitar av rött tyg, eller annan färg.
Röd brodértråd    
Rivbart mellanlägg
Small scraps of red fabric, or another color.
Red embroidery thread
Tear away stabilizer
Jag börjar med att spänna det rivbara mellanlägget i broderbågen
Sedan lägger jag på två lager filt. 
I start by hooping the tear away stabilizer in the embroidery hoop
Then, add two layers of felt. 
Har man inte ullfilt så kan man använda två lager hobbyfilt med rivbart mellanlägg emellan. Det som kan vara viktigt att tänka på är att det rivbara mellanlägget går att riva bort lätt. Annars ska du nog sätta ett lager filt på framsidan och det andra på baksidan.
If you do not have wool felt you can use two layers hobby felt with tear away stabilizer in between. What can be important to consinder is how easy your tear away stabilizer comes off. If it doesn't tear away easily you might consider to put one layer felt on the front and one layer on the back.
Sedan broderar vi den första färgen som fäster ullfilten på mellanlägget i broderbågen. Har du ett lager filt på baksidan bör du nog ha fäst det med lite tejp samt börja med att göra en Basting Line som fäster de två filtlagren.
Then we embroider the first color that attaches wool felt to the stabilizer in the hoop. If you have a layer of felt on the reverse side you should have fastened that with some tape. You should also consider starting with a Basting Line that attaches the felt layers to the stabilizer.
Sedan ska vi lägga på ett lager tyg på varje bokstav.
Then, we apply a layer of fabric on each letter.
Nu broderas bokstäverna ytterligare en gång - med Triple Stitch. Så där ja nu var allt färdigt.
Now the letters are embroidered once more - with a Triple Stitch. That's it.  Now everything is finished.
Jag tar bort filten från det rivbara mellanlägget och river bort mellanlägget på baksidan. 
I remove the felt from the tear away stabilizer and tear away the stabilizer on the back.
Har du haft mellanlägg emellan filtlagren ska du även riva bort detta.
If you had stabilizer between the felt layers that must also be removed.
Då ska vi klippa ut bokstäverna. Jag börjar med att klippa applikationstyget någon millimeter utanför sömmen. 
Then we cut out the letters. I start by cutting the appliqué fabric a millimeter off the seam. 
Har du ingen applikationssax som denna så kan jag verkligen rekommendera en sådan. Det gör det hela så mycket lättare.
If you don't have an appliqué scissors like this one, I can really recommend it. It makes things so much easier.
För att få bort eventuellt mellanlägg emellan bokstäverna klipper jag ut varje bokstav som en ruta och tar sedan bort mellanlägget emellan lagren.
To remove the stabilizer between the felt layers I cut each letter as a square. Then I remove the stabilizer between the layers of felt.
Därefter så klipper jag ut bokstäverna ytterligare någon millimeter utanför det tyget. Har ni sett vad fina? Nu kan jag börja göra dörrkransen.
Then, I cut out the letters further a millimeter off the fabric. Have you seen what fine? Now I can start making the door wreath. 

Friday, November 28, 2014

XMAS – 4


Har ni väntat på att få börja stygnsätta bokstäverna? Kul för det kommer att bli jättelätt. Har ni sett så roligt man kan vrida och ändra på hur man ser broderiet i Life View i 6 D Embroidery Software?

Men vi börjar med att öppna bilden vi sparade i avsnitt 2 eller i avsnitt 3.
 • Öppna 6 D Embroidery Software och öppna sedan 6 D Design Creator
 • Express Design Wizard - Choose Design Type öppnas.
 • Välj Load a Vector Picture as Objects into the Draw Window.
 • Välj Nästa
 • Välj View Picture och markera den bild du sparade i förra avsnittet. Min heter “XMAS”.
 • Välj Nästa
 • Express Design Wizard – Design Size kommer nu upp. Här väljer man design storlek genom att antingen välja bågstorlek eller design storlek.
 • Eftersom jag valt att ha storleken enligt broderbåge 180x130 mm Vertikal så väljer jag Fit Design to Hoop och ser till att den bågen är vald.
 • Välj Slutför.
Have you been waiting to get started with the digitizing of the letters? Fun for it will be very easy. Have you seen the amazing feature letting us view the design from different angles that is available in Life View in 6 D Embroidery Software? 

But we begin by opening the picture we saved in part 2 or in part 3.
 • Open 6 D Embroidery Software and then open 6 D Design Creator
 • Express Design Wizard - Select Design Type window opens.
 • Select Load a Vector Picture as Objects into the Draw Window.
 • Select Next
 • Select View Picture and select the picture you saved in the previous part. I named mine "XMAS"
 • Select Next.
 • Express Design Wizard - Design Size is now up. Set the design size by either selecting hoop size or design size.
 • Since I decided to have the size according to the hoop 180x130 mm Vertical I choose Fit Design to Hoop, and make sure that hoop is selected.
 • Select Finish.

När jag fått upp bilden så ser jag att jag faktiskt kan flytta ihop bokstäverna lite till och det gör jag på samma sätt som jag beskrivit i avsnitt 3. Jag väljer då bokstav för bokstav i Filmstrip och flyttar ihop dem lite så jag inte behöver använda så mycket material till applikationerna. Detta är naturligtvis helt valfritt och som säkert många av er tänker – det kan man ju göra från början. Javisst, men nu fick ni även se att man kan göra smärre förändringar. Glöm inte att spara bilden.
When I look at the picture I can see that I can actually move the letters a little and I do it the same way as I described in part 3. I choose letter by letter in the Filmstrip and move them a bit so I don't have to use as much material for the appliqués. Of course this is entirely optional and as surely many of you are thinking – why don’t do it from scratch. Yes, but now you also got to see that you can make minor changes. Don't forget to save the image.


13. Gå nu till Design fönstret
14. Välj Running Stitch i Line delen
15. Välj Quick Stitch Border Line
16. För markören till linjerna på en bokstav i taget och tryck OK på Color Tolerance. Tänk på att du även måste ”göra” linjen i mitten av bokstaven A.
13. Now go to the Design window
14. Select Running Stitch in Line section
15. Select Quick Stitch Border Line
16. Move the cursor to the lines on a letter at a time and press OK on the Color Tolerance. Remember that you also have to "do" line in the middle of the letter A.


17. Byt till en ny färg (ikonen Color Change)
18. Upprepa proceduren men välj nu Triple Stitch. Här ska vi dock välja en ny färg för varje bokstav.
19. Spara designen som en EDO fil. Jag kallar min XMAS.
20. Exportera sedan filen som en broderifil och kalla även den XMAS.
17. Choose a new color (the icon Color Change)
18. Repeat the procedure but select now Triple Stitch. Here, however, we choose a new color for each letter.
19. Save the design as an EDO file. I call my XMAS.
20. Export the file as an embroidery file and call it XMAS as well.
6 D Design Creator is part of 6 D Premier from Husqvarna Viking

Thursday, November 27, 2014

XMAS – 3

Nu kanske ni frågar er varför ni inte kan skriva XMAS på en gång. Naturligtvis kan ni göra det och här ska jag visa hur. Likaså kan nu ju använda en större brodérbåge om ni har det så behöver ni inte hålla på att flytta runt bokstäverna.
Now you might ask why you can't write XMAS at once. Of course you can do it and here I'll show you how. Of course, you can use a larger embroidery hoop if you have that so you do not need to keep on moving around the letters.

Ni gör exakt som jag angav i punkterna 1-7. Men istället för att som i punkt 8 bara skriva X, så skriver ni XMAS. Skulle broderiet ligga utanför broderbågens yta så väljer ni Select All (Ctrl+A) och sen klickar ni på Center in Hoop.
You do exactly as I described in steps 1 to 7. But instead of what is said in step 8 where you just type X, type XMAS. If the embroidery is beyond the hoop area you choose Select All (Ctrl + A) and then click on Center in the Hoop. It will look like this.

Då kommer det se ut så här. Som ni ser så räcker inte 180x130 bågen och mellanrummet mellan bokstäverna är alldeles för litet för att vi ska kunna klippa ut applikationsbokstäver.
As you can see is not enough room in the 180x130 hoop and the spacing between the letters is just too small for us to be able to cut out the appliqué letters.

För att separera dessa går vi till Filmstrip till vänster och klickar på +. Vi kommer då att kunna se bokstäverna en och en.
To separate these, we go to the Filmstrip on the left and click on the +. We will then be able to see the letters one by one.

Markera en bokstav i taget och flytta den till en annan position i bågen. Vill man justera storleken gör man som jag beskrev i punkt 9.
Select a letter at a time and move it to another position in the hoop. If you want to adjust the size - do as I described in step 9.


Så här kan det se ut då. Nu har jag i och för sig bågen i horisontell position. Det får man tänka på om man har layouten så och hur den sedan sys ut när man sätter bågen i maskinen.
Here's how it might look like then. Now I have the hoop in the horizontal position. What you have to think about if you have the layout like this is that when sewn it will be in a vertical position.

Vill man använda en större båge som exempelvis en 260x200 mm, så kan man ju göra ett blanksteg mellan bokstäverna när man skriver dem och då kan det se ut så här.
Då har ni fått två alternativ på hur ni kan göra med bokstäverna. Oavsett vilket sätt ni väljer spå sparar ni designen som en 4QB fil. Jag har kallat min XMAS. Ett litet tips – gör en mapp för projektet du håller på med så att du vet var du sparade bildfilen.
If you want to use a larger hoop, for example, a 260x200 mm, you can of course make a space between the letters when writing them and then it can look like this.
Now you have two options on how you can make the letters. No matter which way you choose you must save the picture as a 4QB file. I've called mine XMAS. A little tip – make a folder for the project you are working on so you know where you saved the image file.
6 D Design Creator is part of the 6 D Embroidery Software (6 D Premier) from Husqvarna Viking

Wednesday, November 26, 2014

XMAS – 2

I denna del tänkte jag visa er hur jag gör bokstäverna från en font jag har på min dator och för detta ändamål ska jag använda 6 D Design Creator.
Först ska vi göra ”en bild” av bokstäverna. Vi bör även tänka till vilken storlek vi ska ha. Men eftersom vi ska göra applikationsbokstäver så får bokstäverna heller inte vara för tunna. Vi ska kunna klippa ut dem.
1.   För att göra bokstäverna så börjar vi med att öppna 6 D Embroidery Software och modulen 6 D Design Creator
2.   Avbryt Wizard  
3.   Börja i Draw fönstret 
4.   Gå till Hoop ikonen och sätt storlek på brodérytan till 180x130 Vertikal
In this part I thought I'd show you how I make the letters from a font I have on my computer, and for this purpose I'll use 6 D Design Creator.  First let's make a "picture" of the letters. We should also consider what size we'll have on the letters. But since we're going to do appliqué letters, the letters are also not to be too thin. We should be able to cut them out.
1.   To make the letters we begin with opening 6 D Embroidery Software and module 6 D Design Creator
2.   Cancel the Wizard
3.   Begin in the Draw Window
4.   Go to the Hoop icon and set the size of the embroidery area to 180x130 Vertical

5.   Välj ”A” som i Text - i Create delen (till höger)
6.   Klicka på arbetsytan och en ruta – Create Text - där du kan välja Font och storlek på fonten kommer upp.
7.   Jag väljer Arial – Bold – och storlek 500. Som default står storlek 144 men det hindrar inte att vi anger en annan storlek.
8.   Sedan skriver jag ett X och trycker OK. I det här läget kommer jag kunna se om storleken är den jag vill ha eller inte. I mitt fall ville jag ha ca 5 cm höga bokstäver och det tycks det nästan vara. Vill jag kan jag då bara ångra och skriva en aningen högre nummer.
5.   Select the "A" as in text in the Create section (right)
6.   Click in the workspace and a box – Create Text - where you can select the font and size of the font will appear.
7.   I choose Arial - Bold – 500. Default size is 144 but this does not mean that we cannot specify a different size.
8.   Then I write X in the box and press OK. At this point, I will be able to see if the size is the one I want or not. In my case, I wanted to have about 5 cm high letters, and it seems to almost be that. If I want to, I can then just undo and write a slightly higher number.

9.   Alternativt kan jag ”dra ut” bokstaven när den är markerad så den blir den storlek jag vill ha. Genom att hålla ner Ctrl samtidigt som jag drar i ett hörn så förstoras bokstaven proportionerligt. Ta gärna hjälp av rutnätet.
9.   Alternatively, I can "pull out" the letter when it is selected, so it will be the size I want. By holding down the Ctrl key while I drag a corner the letter is enlarged proportionally. Please take help of the grid.

10. Flytta den första bokstaven till ena hörnet av arbetsytan.
10. Move the first letter to one corner of the work area.

11. Nu kan du göra nästa bokstav på samma sätt. Fortsätt tills du har alla bokstäverna XMAS.
12. Spara ”bilden som en 4QB fil under namnet XMAS
11. Now you can do the next letter in the same way. Continue until you have all the letters XMAS.
12. Save the image as a 4QB file under the name XMAS.

6 D Design Creator is part of the 6 D Embroidery Software (6 D Premier) from Husqvarna Viking

Tuesday, November 25, 2014

XMAS – 1

Julen närmar sig med stormsteg. Redan denna helg är det första advent och jag skulle definitivt behöva fixa en ny dörrkrans.
Christmas is fast approaching. Already this weekend is the first advent and I would definitely need to fix a new door wreath.

Man behöver inte så mycket för att göra en trevlig dörrkrans.
En krans
Lite Band
Lite dekorationer som röda bär eller dylikt.

One doesn’t need that much to make a nice door wreath. 
A wreath
Some ribbons
Some decorations like red berries or similar.

Av någon anledning har jag sett att det är mycket bokstäver i form av ”XMAS” som är den engelska förkortningen av Christmas. I och för sig skulle jag ju kunna använda det svenska ”JUL” som är ännu kortare men jag tycker att ”XMAS” ser ganska trevligt ut.
Därför tänkte jag göra några bokstäver i form av applikationer i just bokstäverna ”XMAS”. Kanske kan det se ut lite så här?
For some reason, I've seen that it's a lot of letters forming the word "XMAS" here in Sweden. In and of itself, I could of course use the Swedish "JUL" which is even shorter, but I think the "XMAS" looks pretty nice.
So I thought I would do some letters in appliqué with the letters "XMAS". Maybe it might look a bit like this?

Monday, November 24, 2014

Finally – more embroidered jewelry – part 5

Blev det inte snyggt? Se så jämt och fint broderiet är och faktiskt så tycker jag att det är riktigt snyggt att ha det naturellt.
Doesn’t it look nice? See how evenly and delicately the embroidery is and actually I think it is really neat to have it natural.

Naturligtvis kan man sätta på pärlor eller smyckestenar om man vill. Men jag tycker att detta är så snyggt som det är så jag tänker nog börja med att ha dem som de är.
Of course one can put on beads or jewelry stones if you want. But I think that it is neat as it is, so I will probably start by having them as they are.

Armbandet har sydda hållare för stängningsanordningen.
The bracelet has small holes for the closing devices so I put those there.

Här är örhängena. De är satta på ett par clips. Eftersom det är måndag så länkar jag till BambiSyr.
Here are the earrings. They are put on a pair of clips.  Since it's Monday, so I link to BambiSyr.

Designs: Jewelry Kit from Husqvarna Viking

Sunday, November 23, 2014

Finally – more embroidered jewelry – part 4


De första stygnen ser inte mycket ut för världen. Men allteftersom broderiet fortskrider så ser man mer och mer av det vackra mönstret. Jag har valt att göra både armband och örhängen i en enda färg – ljust beige.
The first stitches don't look like much of the world. But as the embroidery progresses we see more and more of the beautiful pattern. I have chosen to do both the bracelet and earrings in a single color — pale beige.

Här ser ni att armbandet och örhängena är färdiga. Jag är så nöjd med både mellanlägg och tråd. Jag ville ha ett matt broderi och jag tror också att den här tråden kommer ge lite bättre stadga åt ”smyckena” än vad vanlig rayontråd gör. Nåja, framtiden lär utvisa.
Here you see that the bracelet and earrings are finished. I am so happy with both stabilizers and thread. I wanted a matte embroidery and I also believe that this thread will give a little better stability for "jewelry" than ordinary rayon thread. Well, the future will tell.

Mellanlägget höll sig perfekt på plats och det var också en mycket bra erfarenhet – detta att kombinera tyg- och plastvarianten av det vattenlösliga mellanlägget. Lite tålamod får man ha eftersom det tar några minuter innan man kan sätta igång, men under den tiden kan man ju trä maskinen och kanske ta och hämta en kopp kaffe eller te.

The stabilizer stayed perfectly in place and it was a very good experience – this combination of the fabric- and plastic version of the water-soluble stabilizer. A little patience is in place, because it takes a few minutes before you can get started, but during that time you can of course thread the machine and perhaps get a cup of coffee or tea.

Baksidan ser också helt OK ut.
The reverse side also looks perfectly OK.

När broderiet är klart så river jag bort det vattenlösliga plastmellanlägget. Som ni ser så går det jättelätt. Vill man kan man spara småbitar av mellanlägg i en plastburk så kan man ha till extra förstärkning på ”små områden” eller bara för att ”stärka om” ett broderi vid ett senare tillfälle.
When the embroidery is complete, I removed the plastic water soluble stabilizer. As you can see, it’s really easy. If you want to, you can save bits of stabilizer in a plastic jar so you can have extra reinforcement on "small areas" or simply to "re-strengthen the embroidery” later.

Sedan tar man bort nålar och tar ramen ur brodérbågen. Därefter river bort det vattenlösliga mellanlägget från ramen
Then you remove the pins and remove the frame out of the hoop. Then tear away the water-soluble stabilizer from the frame

Därefter ska det vattenlösliga mellanlägget bort och det gör man enklast genom att lägga de broderade smyckena med mellanlägget i en skål med ljummet vatten. Låt lite av mellanlägget vara kvar så håller sig broderiet stelt. Det ska dock inte vara kladdigt.
Thereafter, the water-soluble stabilizer is to be removed and this is done most easily by putting the embroidered ornaments with the stabilizer in a bowl of lukewarm water. Let a little of the stabilizer be left which will keep the embroidery stiffly. It should not, however, be messy.

Jag låter dem rinna av lite på en handduk som är vikt flera gånger.
I let them drain on a towel that is folded several times.

Sedan lägger jag handduken på min “korkmatta” och spänner upp de broderade smyckena med knappnålar. På detta sätt torkar de helt plant och jag kommer inte behöva stryka dem.

Then I put the towel on my "Cork mat" and put pins in the embroidered jewelry so the are shaped the way I want. This way, they dry completely flat and I won't have to press/iron them.

Här ser ni en närbild på smyckena medan de fortfarande är våta. Nästa gång ska jag visa hur de blev.
Here you see a close-up of the jewelry while they are still wet. Next time I am going to show the result.


Designs: Jewelry Kit from Husqvarna Viking