Wednesday, November 19, 2014

Finally – more embroidered jewelry – part 2

Detta armband är ca 20 centimeter långt och naturligtvis kan jag använda min 240x150 mm brodérbåge. Men varför ta en större båge än nödvändigt, när man kan använda en 180x130 mm brodérbåge?
Nu ser det ju inte speciellt lovande ut på bilden, eller vad säger ni?
This bracelet is about 20 centimeters long, and of course, I can use my 240x150 mm embroidery hoop. But why take a larger hoop than necessary, when you can use a 180x130 mm hoop?
It doesn't really look to promising on the picture, or what do you say?
Hur gör man då? Jo, man kan ju rotera broderiet. I 6 D Embroidery Software – 6 D Embroidery Extra, som jag använder, så finns en liten rund ring som jag ringat in den kan man rotera broderiet med.
How do you do that then? Well, one can rotate the design. In 6 D Embroidery Software - 6 D Embroidery Extra, which I use, there is a small round ring that I circled that you can rotate the design with.

Med hjälp av den kan jag enkelt rotera designen så den får plats i bågen. Här har jag roterat den motsols, men det väljer man ju själv.
By using it, I can easily rotate the design so it fits into the hoop. Here I have rotated it counter clockwise, but you choose yourself.
  
Men det finns även några andra hjälpmedel i 6 D Embroidery Extra man kan använda. Tar man och klickar på ikonen Rotate 45 - vilket gör att broderier roteras 45 grader - så blir det så här. När man använder Rotate funktionen roterar man medsols. Som ni ser blev det lite för mycket.
But there are also some other facilities in 6 D Embroidery Extra that can be used. If you click on the icon Rotate 45 - which rotates the embroidery design 45 degrees - it will be like this. When using the Rotate function rotates it clockwise. As you can see, it was a little too much.

Vi ångrar (Ctrl+Z) eller så trycker vi på ikonen med en pil bakåt Undo.
Nu ska vi prova ikonen Modify Design. Här kan vi skriva in ett gradantal. Jag provar med 40. Det visar sig vara aningen för mycket.
We undo (Ctrl + Z) or click on the icon with an arrow backwards - Undo.
Now let's try the icon Modify Design. Here we can enter a level number. I try with 40. It turns out to be slightly too much. 


Nu till nästa super-smarta sak. Medan designen fortfarande är markerad så högerklickar vi och väljer Properties. Nu ser vi att vi får upp samma ruta igen och där står Rotate 40 grader. Vi minskar detta till 38.
Ser man på, nu får designen plats inom bågens yta. Jag kontrollerar naturligtvis bägge ändarna. Man kan ju alltid justera lite till men varför bry sig – det är helt OK nu.
Now to the next super-smart thing. While the design is still selected, right-click and select Properties. Now we see that we get the same box again and it says Rotate 40 degrees. We reduce this to 38.
Well, well, now the design fits within the hoop area. I check both ends of course. We can always adjust a bit more but why bother - it's OK now. 

Nu sparar jag designen under ett annat namn, exempelvis med tillägget 180x130 mm.
Now I save the design under a different name, for example, with the addition of 180x130 mm.

Designs: Jewelry Kit from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment