Saturday, November 8, 2014

Leaves – part 2


Har ni plockat några löv nu? Har ni låtit dem torka lite?
Då kan ni klistra fast det/de på ett papper. Det första vi ska göra är att skanna in lövet.
Have you picked some leaves now? Have you let them dry a little?
Then you can glue it/them on a paper. The first thing we should do is to scan in the leaf.

Börja med att limma fast det torra lövet/löven på ett papper. Antingen tar ni ett papper som ni vet det exakta måttet på – i mitt fall är det ett A4 papper som har måtten 210 mm × 297 mm.
Start by gluing the dry leaf/leaves on a piece of paper. Either, you take a piece of paper that you know the exact measurement of – in my case it is an A4 paper which is 210 mm × 297 mm.
Eller så ritar ni en ruta på pappret som ni vet måttet på och som lövet får plats i.
Det viktiga är att ni vet det exakta måttet på det område som skannas in då får ni också samma mått som i verkligheten.
Or you draw a box on the paper which you know the measure of and that leaf will fit in.
The important thing is that you know the exact measure of the area being scanned, this way you'll also have the same dimensions as in reality.

1.   Öppna 6 D Embroidery Software och öppna sedan 6 D Design Creator
2.   Express Design Wizard - Choose Design Type öppnas.
3.   Välj Load Picture into the Paint Window.
4.   Välj Nästa.
5.   Välj Acquire Picture.
6.   En ruta med olika alternative för scanning kommer upp.
7.   Jag väljer Färg dokument. Sedan låter jag resten av inställningarna vara som de är.
8.   Välj Skanna.
9.   Data överförs.
10. En bild kommer nu upp.
11. Välj Klar
12. Express Design Wizard – Choose Picture kommer nu upp
13. Välj Nästa
14. Express Design Wizard – Rotate Picture kommer nu upp. Här väljer jag att inte göra någonting utan jag väljer Nästa.
15. Express Design Wizard – Crop Picture kommer upp. Antingen du låter det vara som det är, om det är det mått som du vill ha. Annars måste du beskära bilden. Du gör det genom att flytta de blå handtagen så att de passar in i i rutan. Zooma in så att du kan se det klart. I detta fall är det kanske inte så viktigt om det blir någon millimeter fel men i vissa fall kan det vara så.
16. Välj Nästa.
17. Express Design Wizard – Design Size kommer nu upp. Här väljer man design storlek genom att antingen välja bågstorlek eller design storlek.
18. Eftersom jag valt att ha storleken enligt det A4 blad jag valt rita en ruta runt min bild så väljer jag Fit Design to Hoop. Sedan går jag till Change Hoop och markerar Enter Hoop Size. Sedan skriver jag det mått pappret har - Width 210 mm × Height 297 mm. Välj OK.
19. Välj Nästa och sedan Slutför.
20. Spara bilden (Save as Picture) som ”Löv a mm x b mm”. I mitt fall blev det ”Löv 210 mm × 297 mm”. När du gör en speciell brodérbåge som denna är det alltid bra att veta storleken.
Nästa gång ska jag visa hur vi stygnsätter linjerna på lövet. Eller snarare stygnsätter en linje och sedan "utför lite magi".
 

1.   Open 6 D Embroidery Software and then open 6 D Design Creator
2.   Express Design Wizard - Choose Design Type will open.
3.   Select Load Picture into the Paint Window.
4.   Select Next.
5.   Select Acquire Picture.
6.   A box with different options of scanning comes up.
7.   I choose color documents. Then I let the rest of the settings be as they are.
8.   Select Scan.
9.   Data is transferred.
10. An image will now appear.
11. Select Finish
12. Express Design Wizard - Choose Picture comes up
13. Select Next
14. Express Design Wizard - Rotate Picture comes up. Here I choose to do nothing. Select Next.
15. Express Design Wizard - Crop Picture comes up. Either you let it be as it is if that's the measure you want. Otherwise you must crop the picture. You do that by moving the blue handles so they fit snugly around the box. Please zoom in so you can see it clearly. In this case it may not be so important if it becomes the millimeter but in some cases it may be.
16. Select Next.
17. Express Design Wizard - Design Size comes up. Set design size by either selecting Hoop Size or Design Size.
18. Since I chose to use an A4 paper for my leaves, I choose Fit Design to Hoop. Then I go to Change Hoop and mark Enter Hoop Size. Then I write the measurements I have on my paper - Width 210 mm × Height 297 mm. Select OK.
19. Select Next and then Finish.
20. Save the image (Save as Picture) as “Leaf a mm x b mm”. In my case it was “Leaf 210 mm × 297 mm”. When you do a special hoop like this it is always good to know the size.
Next time I'll show how we digitize the lines on the leaf.  Or rather digitize one line and then "perform some magic".
6 D Embroidery Software and 6 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment