Sunday, November 9, 2014

Leaves – part 3

“Putting Stitch points around the image – creating a Running Stitch Line”
I detta avsnitt kommer jag visa er hur vi stygnsätter en ”Running Stitch” linje runt lövet med manuell stygnsättning.
Men vi börjar med att öppna bilden vi sparade i förra avsnittet.
 • Öppna 6 D Embroidery Software och öppna sedan 6 D Design Creator
 • Express Design Wizard - Choose Design Type öppnas.
 • Välj Load Picture into the Paint Window.
 • Välj Nästa
 • Välj View Picture och markera den bild du sparade i förra avsnittet. Mitt heter “Löv 210 mm × 297 mm”.
 • Express Design Wizard – Rotate Picture kommer nu upp. Här väljer jag att inte göra någonting utan jag väljer Nästa.
 • Express Design Wizard – Crop Picture kommer upp. I detta fall är det ju den storlek jag vill ha så jag gör ingenting.
 • Välj Nästa.
 • Express Design Wizard – Design Size kommer nu upp. Här väljer man design storlek genom att antingen välja bågstorlek eller design storlek.
 • Eftersom jag valt att ha storleken enligt det A4 blad jag valt så markerar jag Fit Design to Hoop. Sedan går jag till Change Hoop och markerar Enter Hoop Size. Sedan skriver jag det mått pappret har - Width 210 mm × Height 297 mm. Om man valt att rita en ruta runt bladet så anger man storleken på broderbågen enligt den rutan.
 • Välj OK.
 • Välj Nästa
 • Välj Slutför.

In this section, I will show you how we put a "Running Stitch" line around the leaf with manual digitizing. But we begin by opening the picture we saved in the previous section.
 • Open 6 D Embroidery Software and then open 6 D Design Creator
 • Express Design Wizard - Select Design Type window opens.
 • Select Load Picture Into the Paint Window.
 • Select Next
 • Select View Picture and select the picture you saved in the previous section. I named mine "Leaves 210 mm × 297 mm."
 • Express Design Wizard - Rotate Picture is now up. Here I choose to do nothing, but I Select Next.
 • Express Design Wizard - Crop Picture comes up. In this case, it's the size I want so I do nothing.
 • Select Next.
 • Express Design Wizard - Design Size is now up. Set the design size by either selecting hoop size or design size.
 • Since I have chosen to have the size according to the A4 sheet I've chosen I select Fit Design to Hoop. Then I go to Change Hoop and select Enter Hoop Size. Then I write the dimensions of the A4 sheet - Width 210mm x Height 297mm. If you've chosen to draw a box around the leaf you set the hoop size according to those dimensions.
 • Select OK.
 • Select Next
 • Select Finish.


21. För att inte komplicera det alltför mycket nu så använder jag hela bilden när jag stygnsätter, även om jag bara koncentrerar mig på ett av löven. Nu väljer du fliken Design.
22. Zooma in över det löv du valt
21. In order not to complicate it too much now, I will use the whole picture when I digitize, although I only concentrate on one of the leaves. Now, choose the Design tab.
22. Zoom in over the leaf you’ve chosen.
23. Välj nu Running Stitch i Line rutan och välj sedan Freehand Point Line. Nu ska vi börja sätta punkter runt lövet. Kom ihåg – runda punkter blir mjuka linjer och fyrkantiga punkter blir spetsar. För att få en fyrkantig punkt håller man ner ”ctrl” samtidigt som man klickar.
23. Now select Running Stitch in the Line box, and then select the Freehand Point Line. Now we're going to start putting stitch points around the leaf. Remember – round points become smooth lines and square points becomes sharp points. To get a square point, hold down "ctrl" while clicking.

24. Här har jag satt punkter runt hela lövet. Det som är bra med bilder som denna är att man kan sätta punkterna lite som man vill. Det är i princip omöjligt att följa varenda litet hack eller böj. Tänk på att naturen är inte helt perfekt. I mitt tycke är det mer charmigt med lite ojämna linjer än spikraka.
24. Here I have put stitch points around the entire leaf. The good thing with pictures like this is that you can put the stitch points a little bit where you want. It's basically impossible to follow every little nick or bend. Remember that nature is not perfect. In my opinion, it is more charming with a little uneven lines than dead straight.
25. När du kommer till det som blir sista punkten så stannar du nära den första.
25. When you come to that which will be the last point you stay close to the first.
26. Dra den sedan på plats över den första punkten.
26. Then pull it into place over the first point.
27. Då kommer det bli så här.
27. Then it will be like this.
28. Sedan högerklickar man och då kommer man se ett ”Start och ett End”.
28. Then right click and you will see a Start and an End”.
29. Så här blev mitt löv när jag tittar på det i Life View. Mer ”perfekt” än så tycker inte jag det behöver vara.
29. This is how my leaf looks like in Life View. I do not think it needs to be more "perfect" than that.
30. Spara nu denna design som en .edo fil (stygnsättningsfil) genom att gå till File – Save As. Jag har valt att kalla min ”Löv – version 1”.
30. Save this design as an .edo file (digitizing file) file by going to File - Save As. I have chosen to call mine "Leaf - Version 1".
6 D Embroidery Software – 6 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment