Monday, November 10, 2014

Leaves – part 4

I den här delen tänkte jag visa er hur vi kan rita dit bladets ”nerver och skaft”. Kom ihåg det blir bara snyggare om alla linjer inte är spikraka och varenda linje är symmetrisk och perfekt :-)
Men vi börjar med att öppna broderiet vi sparade i förra avsnittet.
 • Öppna 6 D Embroidery Software och öppna sedan 6 D Design Creator
 • Express Design Wizard - Choose Design Type öppnas.
 • Välj Load Existing Design.
 • Välj Nästa
 • Välj View Design och markera den stygnsättningsfil du sparade i förra avsnittet. Mitt heter “Löv – Version 1”.
 • Välj Slutför.

In this section I will show you how we can draw the leaf’s veins and stem. Remember it only gets prettier if all the lines are not perfectly straight, and every line is symmetrical and perfect:-)
But we begin by opening the design we saved in the previous section.
 • Open 6 D Embroidery Software and then open 6 D Design Creator
 • Express Design Wizard - Select Design Type window opens.
 • Select the Load Existing Design.
 • Select Next
 • Select View Design and select the digitizing file you saved in the previous section. Mine is named "Leaf - Version 1".
 • Select Finish.


Nu kommer du få upp stygnsättningsfilen tillsammans med bilden som bakgrund. Här är en smaksak om man vill arbeta med bilden som den är eller om man vill göra den lite mer transparent. Jag har valt att ha den transparent. Välj då Background och sedan Fade Background.
Now you will get the digitizing file along with the image as a background. This is a matter of taste if you want to work with the image as is or if you want to make it a little more transparent. I chose to have it transparent. To do this, select Background and then Fade Background.

Eftersom vi ska göra bladets nerver och skaft så vill jag att de ska fortsätta som om de var ett med lövet. Därför vill jag inte att lövet ska vara helt stängt. Vill ni kan ni ju hoppa över detta steg (31-34) för det kommer förmodligen inte synas så mycket under de linjer som blir. Det är en smaksak.
31. Börja med att spara stygnsättningsfilen som ”Löv – version 1 öppen”
32. Gå till Edit fliken och markera Running Stitch i Film Strip delen.
Since we are going to do the leaf’s veins and stem, I want them to continue as if they were one with the leaf. Therefore I do not want the leaf to be completely closed. If you want you can of course skip this step (31-34) because it will probably not be seen as much in the lines that will be. It's a matter of taste.
31. Start to save digitizing file as "Leaf - Version 1 open"
32. Go to the Edit tab and select the Running Stitch in Filmstrip part.

33. Flytta isär ”Start och End” punkterna så det blir så här. I verkligheten är avståndet inte så stort. Det bara ser ut så eftersom jag zoomat in väldigt mycket.
34. Spara filen igen genom att bara trycka på spara. Varför vi gör så här är för att inte förstöra den första stygnsättningsfilen vi gjorde.
33. Move the "Start and End" points apart so it will be like this. In reality the distance is not so large. It just looks like that because I zoomed in a lot.
34. Save the digitizing file again by simply pressing Save. Why we do this is not to destroy the first stitch file we did.

35. Börja med att göra en Running Stitch Line runt själva skaftet. Börja där du slutade – vid E. Även här har jag använt Freehand Point Line. Nu har jag valt att fortsätta med samma färg. Vill du kan du använda en annan färg. Men det kan vi också justera sedan eftersom det är väldigt enkelt att infoga färgbyten mellan de olika objekten i Film Strip.
35. Start by making a Running Stitch Line around the stem. Start where you left off – at the E. Again, I have used Freehand Point Line. Now I have chosen to continue with the same color. If you want, you can use a different color. But we can also adjust that later because it's very simple to insert color changes between the different objects in the Filmstrip.

36. När vi kommit upp till punkten för S så ska vi börja ”rita bladets nerver”. Jag skulle rekommendera att ni bara övar på att göra bladets vener några gånger så ni får in tekniken och vet hur ni vill placera dem. Själv fick jag göra detta en 4-5 gånger innan jag var nöjd och kunde göra det ”på riktigt”.
Här ser ni en schematisk bild hur det blir. Ni kommer alltså gå fram och tillbaka på varje sida. Tänk på att linjerna behöver absolut inte matcha varandra till 100%.
36. When we come up to the point of S we will begin "draw the leaf’s veins" I would recommend that you practice on making the veins of the leaf a few times so you get the technique and know how you want to place them. I myself had to do this 4-5 times before I was satisfied and could do it "for real".
Here you can see a schematic picture how it will be done. You will therefore go back and forth on each side. Keep in mind that the lines need not match 100%.

37. Ovan har jag försökt rita med pilar ett tänkt schema hur man kan göra nerverna. Ni kan naturligtvis göra fler eller färre. Den sista orangea linjen låter jag gå ner i skaftet och upp och ner igen till där vi började på skaftdelen för att fylla skaftet. Sedan kan man naturligtvis fylla på skaftet upp till bladet med några ytterligare linjer beroende på hur man vill ha det. Att jag använt olika färger på mina pilar är enbart för att visa de olika stegen.
37. Above, I have tried to illustrate with arrows a hypothetical schedule how to make the veins. You can of course do more or less. The last orange line goes up and then down in the stem and up and down again to where we started to fill the stem. You can of course replenish the stem up to the leaf with some additional lines depending on how you want it. I used different colors on my arrows just to show the different steps.

38. När man går tillbaka kan man sätta punkterna emellan de första punkterna.
38. When you go back, you can put the points between the first ones.

39. I början/slutet kan det vara lämpligt med en fyrkantig punkt. Tänk även på att dra den sista punkten i läge innan ni fortsätter på andra sidan.
39. At the beginning/end, it may be appropriate to have a square stitch point. Also, remember to drag the last stitch point into position before you continue on the other side.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

40. Ovan ser ni stegen i stygnsättningsperspektiv. Nu ser jag att jag stygnsatte åt motsatt håll mot vad jag ritade på bilden men principen är ändå den samma.
40. Above you can see the steps in a digitizing perspective. Now I see that I put the stich points in the opposite direction of what I drew in the picture but the principle is still the same.

41. Spara nu stygnsättningsfilen som Löv – Version 2.
41. Save the digitizing file as Leaf – Version 2.

6 D Embroidery Software - 6 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment