Wednesday, November 26, 2014

XMAS – 2

I denna del tänkte jag visa er hur jag gör bokstäverna från en font jag har på min dator och för detta ändamål ska jag använda 6 D Design Creator.
Först ska vi göra ”en bild” av bokstäverna. Vi bör även tänka till vilken storlek vi ska ha. Men eftersom vi ska göra applikationsbokstäver så får bokstäverna heller inte vara för tunna. Vi ska kunna klippa ut dem.
1.   För att göra bokstäverna så börjar vi med att öppna 6 D Embroidery Software och modulen 6 D Design Creator
2.   Avbryt Wizard  
3.   Börja i Draw fönstret 
4.   Gå till Hoop ikonen och sätt storlek på brodérytan till 180x130 Vertikal
In this part I thought I'd show you how I make the letters from a font I have on my computer, and for this purpose I'll use 6 D Design Creator.  First let's make a "picture" of the letters. We should also consider what size we'll have on the letters. But since we're going to do appliqué letters, the letters are also not to be too thin. We should be able to cut them out.
1.   To make the letters we begin with opening 6 D Embroidery Software and module 6 D Design Creator
2.   Cancel the Wizard
3.   Begin in the Draw Window
4.   Go to the Hoop icon and set the size of the embroidery area to 180x130 Vertical

5.   Välj ”A” som i Text - i Create delen (till höger)
6.   Klicka på arbetsytan och en ruta – Create Text - där du kan välja Font och storlek på fonten kommer upp.
7.   Jag väljer Arial – Bold – och storlek 500. Som default står storlek 144 men det hindrar inte att vi anger en annan storlek.
8.   Sedan skriver jag ett X och trycker OK. I det här läget kommer jag kunna se om storleken är den jag vill ha eller inte. I mitt fall ville jag ha ca 5 cm höga bokstäver och det tycks det nästan vara. Vill jag kan jag då bara ångra och skriva en aningen högre nummer.
5.   Select the "A" as in text in the Create section (right)
6.   Click in the workspace and a box – Create Text - where you can select the font and size of the font will appear.
7.   I choose Arial - Bold – 500. Default size is 144 but this does not mean that we cannot specify a different size.
8.   Then I write X in the box and press OK. At this point, I will be able to see if the size is the one I want or not. In my case, I wanted to have about 5 cm high letters, and it seems to almost be that. If I want to, I can then just undo and write a slightly higher number.

9.   Alternativt kan jag ”dra ut” bokstaven när den är markerad så den blir den storlek jag vill ha. Genom att hålla ner Ctrl samtidigt som jag drar i ett hörn så förstoras bokstaven proportionerligt. Ta gärna hjälp av rutnätet.
9.   Alternatively, I can "pull out" the letter when it is selected, so it will be the size I want. By holding down the Ctrl key while I drag a corner the letter is enlarged proportionally. Please take help of the grid.

10. Flytta den första bokstaven till ena hörnet av arbetsytan.
10. Move the first letter to one corner of the work area.

11. Nu kan du göra nästa bokstav på samma sätt. Fortsätt tills du har alla bokstäverna XMAS.
12. Spara ”bilden som en 4QB fil under namnet XMAS
11. Now you can do the next letter in the same way. Continue until you have all the letters XMAS.
12. Save the image as a 4QB file under the name XMAS.

6 D Design Creator is part of the 6 D Embroidery Software (6 D Premier) from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment