Thursday, November 27, 2014

XMAS – 3

Nu kanske ni frågar er varför ni inte kan skriva XMAS på en gång. Naturligtvis kan ni göra det och här ska jag visa hur. Likaså kan nu ju använda en större brodérbåge om ni har det så behöver ni inte hålla på att flytta runt bokstäverna.
Now you might ask why you can't write XMAS at once. Of course you can do it and here I'll show you how. Of course, you can use a larger embroidery hoop if you have that so you do not need to keep on moving around the letters.

Ni gör exakt som jag angav i punkterna 1-7. Men istället för att som i punkt 8 bara skriva X, så skriver ni XMAS. Skulle broderiet ligga utanför broderbågens yta så väljer ni Select All (Ctrl+A) och sen klickar ni på Center in Hoop.
You do exactly as I described in steps 1 to 7. But instead of what is said in step 8 where you just type X, type XMAS. If the embroidery is beyond the hoop area you choose Select All (Ctrl + A) and then click on Center in the Hoop. It will look like this.

Då kommer det se ut så här. Som ni ser så räcker inte 180x130 bågen och mellanrummet mellan bokstäverna är alldeles för litet för att vi ska kunna klippa ut applikationsbokstäver.
As you can see is not enough room in the 180x130 hoop and the spacing between the letters is just too small for us to be able to cut out the appliqué letters.

För att separera dessa går vi till Filmstrip till vänster och klickar på +. Vi kommer då att kunna se bokstäverna en och en.
To separate these, we go to the Filmstrip on the left and click on the +. We will then be able to see the letters one by one.

Markera en bokstav i taget och flytta den till en annan position i bågen. Vill man justera storleken gör man som jag beskrev i punkt 9.
Select a letter at a time and move it to another position in the hoop. If you want to adjust the size - do as I described in step 9.


Så här kan det se ut då. Nu har jag i och för sig bågen i horisontell position. Det får man tänka på om man har layouten så och hur den sedan sys ut när man sätter bågen i maskinen.
Here's how it might look like then. Now I have the hoop in the horizontal position. What you have to think about if you have the layout like this is that when sewn it will be in a vertical position.

Vill man använda en större båge som exempelvis en 260x200 mm, så kan man ju göra ett blanksteg mellan bokstäverna när man skriver dem och då kan det se ut så här.
Då har ni fått två alternativ på hur ni kan göra med bokstäverna. Oavsett vilket sätt ni väljer spå sparar ni designen som en 4QB fil. Jag har kallat min XMAS. Ett litet tips – gör en mapp för projektet du håller på med så att du vet var du sparade bildfilen.
If you want to use a larger hoop, for example, a 260x200 mm, you can of course make a space between the letters when writing them and then it can look like this.
Now you have two options on how you can make the letters. No matter which way you choose you must save the picture as a 4QB file. I've called mine XMAS. A little tip – make a folder for the project you are working on so you know where you saved the image file.
6 D Design Creator is part of the 6 D Embroidery Software (6 D Premier) from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment