Friday, December 12, 2014

Christmas pillow No 2 – part 3


Nästa steg i tillverkningen av denna kudde är att klippa ut bokstäverna samt att förbereda tyget som ska vara framsidan på kudden.
The next step in the production of this pillow is to cut out the letters as well as preparing the fabric that will be the pillow front.

Jag börjar med att klippa ut bokstäverna. Jag klistrar fast den spegelvända mallen på baksidan av Vliesofix.
I start by cutting out the letters. I glue the mirrored the template on the back of the fusible web.

Sedan stryker jag det på tygets baksida och klipper ut precis efter linjen på bokstaven.
Then I iron it on the back of the fabric and cut out just after the line on the letter.

Det är därför mycket lättare om man lämnar lite papper runt bokstaven så man verkligen har en linje att klippa i. Var noga med att klippa så exakt i linjen du bara kan.
Therefore it is much easier if you leave some paper around the letter so you really have a line cutting in. Be sure to cut so precisely in the line as you can.

När jag har klippt ut alla bokstäver så ska jag placera mitt tyg i broderbågen.
When I've cut out all the letters I'll place my fabric in embroidery hoop.

När jag gjorde hela min arbetsyta så placerade jag ett + tecken i mitten. Detta för att jag splittade upp hela broderiet i fyra delar. Även om jag kommer att sätta ihop varje del så att den matchar i föregående så måste jag ju veta var jag ska börja. Jag vek även själva tyget på jag fick horisontella och vertikala mittlinjer.
When I did my entire work area I placed a + sign in the middle. This because I split the embroidery in four parts. Although I will put together each part so that it matches the previous I need to know where to start. I folded the fabric so I got horizontal and vertical centerlines.

Sedan när jag skrev ut de splittade mallarna så fanns ju + tecknet med på en av dem.
Then when I printed the split templates there was of course the + sign on one of them.
Jag vek pappret så mitten av + tecknet verkligen blev i ett hörn. Detta hörn placerade jag i mitten av tyget.
I folded the paper so that the middle of the + sign really was in a corner. This corner I placed in the middle of the fabric.

Sedan markerade jag mittlinjerna på den pappersmallen.
Then marked the center lines on the paper template.

Jag passade in mina mittlinjer mot mittlinjerna på mellanlägget och jag gjorde enligt den metod där jag använde min korkmatta.
I fit my lines towards the Centre lines on the stabilizer and I made it according to the method in which I used my Cork mat.

No comments:

Post a Comment