Tuesday, December 9, 2014

Christmas Tree Appliqué – 5

Då ska jag visa er hur jag gjorde med mina två andra granar eftersom de var lite större och jag ville spara på mina tyger. Jag klippte helt enkelt ut bitarna i förväg.
Then I'll show you how I did with my other two trees because they were a little bigger and I wanted to save on my fabrics. I simply cut out the pieces in advance.
Ni vet - precis som man gör med applikationer man ritar på baksidan av Vliesofixpapper ...
You know - just as you do with appliqués you draw on the back of the fusible web - the paper side ...
... och sedan stryker fast på baksidan av tyget och klipper ut. Bara att här limmade jag fast pappersmallen på Vliesofix pappret och sedan strök jag fast det på tygets baksida. Detta innebär att pappersmallen måste spegelvändas. Men allt det här  fixas i 6 D Stitch Editor Plus.
... and then fuse it onto the back of the fabric. Only that in this case I glued the paper template on the paper of the fusible web and then I pressed/ironed the fusible web onto the reverse side of the fabric. This means that the template must be mirrored. But all of this is fixed in 6 D Stitch Editor Plus.
Så vad jag gjorde var att öppna designen i 6 D Stitch Editor Plus.
Sedan tryckte jag på knappen för att avmarkera alla färger (Invert Visible Color Blocks) och valde sedan den färg som är Placement Line genom att kryssa för den rutan i Color Select rutan. Vet man inte vilken färg som är vilken är det jättelätt att bara stega sig fram genom att använda sig av pilen som heter Draw Next Color Block.
Nu ska jag förstora linjen en aning - se till att Resize funktionen är vald. Målet är att linjen ska vara ca 1 mm större runt om.
Jag valde sedan Select All och därefter valde jag Modify Block ikonen och förstorade en procent i taget tills jag såg att millimeterantalet var det jag ville ha. När jag var nöjd tryckte jag på Apply.
I fallet med granen blev den lite större i botten då jag förstorade proportionerligt.
Då förminskade jag ner den lite på höjden genom att dra upp ena hörnet lite utan att hålla ner CTRL knappen så det blev ca en millimeter i botten också.
So what I did was to open the design in 6 D Stitch Editor Plus.
Then I pressed the button to deselect all colors (Invert Visible Color Blocks) and then chose the color that is the Placement Line by checking the box in the Color Select box. If you don’t know what color is what it is really easy just stepping its way through making use of the arrow called Draw Next Color Block.
Now I will enlarge the line a little - make sure the Resize function is selected. The goal is that the line should be about 1 mm larger all around.
I then chose Select All, and then I chose the Modify Block icon and enlarged one percent at a time until I saw that the number of millimeters was what I wanted. When I was content I pressed Apply.
In the case of the Christmas tree it became a little bigger at the bottom when I enlarged proportionally.
Then I reduced it down a little in height by just pulling one corner up a bit without holding the CTRL key so it was about a millimeter at the bottom too.
Checka av med färgen efter – linjen som syr fast applikationstyget samt även satinsömmen så att den täcker den nya placeringslinjen.
Check with the color after – the tackdown stitch as well as the satin stitch so that it covers the new placement line.
Sedan ska vi skriva ut den förstorade linjen spegelvänd för att kunna använda den och stryka på baksidan av Vliesofixet.
Then, we'll print out the template of the resized placement line, mirrored to use on the back of the fusible web.
Precis som förut så sys först en placeringslinje ut. Denna linje är nu ca 1 mm större runt om än den linje som syr fast tyget.
As before, a placement line is sewn. This line is now about 1 mm larger all around than the line to sew the fabric.
Tyget läggs precis på linjen som nyss sytts ut.
The fabric is placed precisely on the line that has just been sewn out.
Jag använder mitt lilla Clover ministrykjärn för att försiktigt fästa tyget. Du kan naturligtvis även ta bort bågen och göra detta. Men...jag stryker naturligtvis inte direkt i bågen mot symaskinen..
I use my little Clover mini iron to gently attach the fabric. You can also remove the hoop and do this. But ... of course I do not iron directly in the hoop against the sewing machine..
För att inte stryka direkt på symaskinen så har jag nästan som en ”pizzaspade” fast den är gjord av wettexduk och en linjal. På baksidan har jag limmat mellanlägg.
In order not to iron directly on the sewing machine I have almost like a "pizza shovel" though it is made of dry sponge dish cloth and a ruler. On the back, I have glued stabilizer.
Den skjuter jag in under bågen så stryksulan hamnar på den. Naturligtvis tar jag bort den innan jag börjar sy igen. Därför är det bra att ha ett långt handtag.
I insert that under the hoop so the iron sole hits that one and not the sewing machine. Of course, I take it away before I start embroidering again. That is why it is good to have a long handle.
Sedan är det bara att sy linjen som syr fast tyget, dvs den linje som har den ursprungliga storleken.
Then just sew the "tackdown" line, that is, the line that has the original size.
Slutligen sys satinsömmen. Så som ni ser så finns det olika sätt att göra samma sak på. Min nästa kudde kommer ha ytterligare en variant av applikation där man arbetar med utklippta delar.
Finally, the satin stitch seam is sewn. So as you can see, there are different ways to do the same thing. My next pillow will be a further version of appliqué where you work with pre-cut parts.

6 D Stitch Editor Plus (Embroidery Software) from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment