Monday, December 22, 2014

XMAS potholder - 2

Att göra en sådan här grytlapp är faktiskt jättelätt om man har 6 D Embroidery Extra som har den fantastiska Quilt Block Wizarden.
Making a potholder like this one is actually very easy if you have 6 D Embroidery Extra, which has the amazing Quilt Block Wizard.

Vad du behöver är följande:
- Bokstäverna som jag berättade om i gårdagens blogginlägg
- Tyg till grytlappen och små bitar av tyg till applikationerna
- Vliesofix
- Vadd avsedd för grytlappar
- 200x200 mm brodérbåge
Nu kommer anvisningarna vara för 6 D Embroidery Extra eftersom det är det program jag använder. Men jag ska skriva vad det är jag gör så ni som har andra program kan göra liknande. Men då får ni själv klura ut vilka steg ni ska ta.
What you need is the following:
- The letters which I wrote about in yesterday's blog post
- Fabric for potholder and small pieces of fabric for the appliqué
- Fusible web
- Batting intended for potholders
- 200x200 mm hoop
Now this tutorial will be for 6 D Embroidery Extra because it is the program I use. But I'll write what I'm doing so that you who have other programs can do a similar potholder. But then you have to figure out what steps you should take.
Det första vi ska göra är att fördela ut broderierna i bågens yta.
1.   Börja med att öppna 6 D Embroidery Extra
2.   I View väljer du Hoop Size 200x200 mm Vertikal
3.   Öppna de 4 bokstäverna en i taget och placera dem i varje fjärdedel av brodérbågen. Här visar jag bara en schematisk bild med X.
4.  Välj Combine All
Följande steg (5-6) är valfria. Du kan naturligtvis sy bokstäverna en och en. Jag valde dock att rationalisera processen en aning så därför kommer jag att flytta färgerna för placeringslinjerna och den linje som syr fast applikationen så de ligger först.
5.   Titta nu hur broderiernas färger är placerade. Om du går till Edit fliken så ser du vilken färg som är vilken, om du håller markören över färgen. Det vi nu ska göra är att flytta alla placeringslinjer för bokstäverna så de sys först. De kommer alltså ligga på plats 1-4.
6.   Sedan ska du göra samma sak med linjerna som är identiska i storlek med placeringslinjen och som syr fast applikationstyget. Dessa linjer kommer nu att ligga på plats 5-8.
Därefter så valde jag att sy allt som det var tänkt. Du ska inte hålla på med någon Color Sort när du syr applikationer.
7.   Spara designen som "XMAS".
8.   Välj nu Copy så designen kommer upp i Clipboard fönstret.
The first thing we should do is to distribute the designs in the hoop area.
1.   Start by opening 6 D Embroidery Extra
2.   In  View, select Hoop Size 200x200 mm Vertical
3.   Open the 4 letters one by one and place them in each quarter of the hoop. Here I only show a schematic picture with X.
4.   Select Combine All
The following steps (5-6) are optional. You can sew the letters one by one. However, I chose to streamline the process a bit so I will move the colors for the placement lines and the lines that sew the appliqué in place so they are first.
5.   Now look how the embroidery colors are placed. If you go to the Edit tab you will see which color is which if you hold the cursor over the color. What we should do is to move all placement lines for the letters so they are sewn first. They will therefore be in position 1-4.
6.   Then, do the same with lines that are identical in size to the placement lines and sew the appliqué fabric in place. These lines will now be in position 5-8.
Then I decided to sew everything as it was intended. You should not get involved with any Color Sorting when you stitch appliqué designs.
7.   Save the design as "XMAS".
8.   Now select Copy so the design will show in the Clipboard window. 
Nu ska jag infoga ett Quiltmönster i Quilt Block Wizard. Har ni inte ett dylikt kanske ni har någon annan funktion som gör att ni kan skapa ett quiltmönster runt era broderier.
9.   Öppna ett nytt fönster i 6 D Embroidery Extra.
10. Välj Quilt Block Wizard
11. Markera Filled Quilt Block; Inner Embroidery
12. Välj Nästa
13. Välj Shape nr 1
14. I Enter Size väljer du Side och skriver 200 mm i A
15. Avmarkera Cut Line rutan
16. Välj Nästa
17. Välj Paste så klistras designen som du har i Clipboard in. 
18. Välj Nästa.
19. Nu kommer en sida där du ska välja avstånd från designen. Jag satte 7 mm.
20. Välj Nästa
21. Nu kommer sidan där du väljer Quiltmönster upp. Jag valde följande:
- Diamond Fill
- Running Stitch
- I Options ändrade jag Gap till 20 mm och Stitch Length ändrade jag till 3 mm. 
- I övrigt lät jag det vara som det är.
- Tryck OK och sedan Slutför
Nu ska vi tillföra ytterligare 2 linjer och det är en ram som går runt 200x200 mm brodérområde.
22. Gå till Border och sätt Margin till 0 mm. 
23. Markera Running Stitch i Stitch Type och klicka på Options och sätt Stitch Length till 3 mm.
24. Välj Apply.
25. Byt färg på linjen
26. Upprepa ytterligare en gång så du nu har 2 linjer.
27. Byt färg även på denna linjen.
28. Den ena Running Stitch linjen ska du flytta upp till plats nummer 1. Den ska vi nämligen använda som en Basting Line för att fästa tyg och vadd i brodérbågen.
29. För att flytta färgen går du till Edit fliken. Markera färgen du vill flytta och stega uppåt med pilen.
30. Den andra linjen flyttar vi upp ett steg så den hamnar framför Quiltmönstret. Den linjens uppgift blir nämligen att fästa tyget på baksidan.
31. Innan vi slutför designen går vi till Home och väljer Design Player. Nu kan du verifiera att allt sys i rätt ordning.
32. När du är klar väljer du Combine All om inte allt redan är kombinerat men skippa Color Sort. Spara designen som "XMAS med quiltmönster". Om du använder Export så se till att du avmarkerat Color Sort där också. 
Now I will insert a quilt design in the Quilt Block Wizard. If you don't have that function in your Embroidery Software you might have some other function that allows you to create a quilt design around your designs.
9.   Open a new window in 6 D Embroidery Extra.
10. Select the Quilt Block Wizard
11. Select Filled Quilt Block; Inner Embroidery
12. Select Next
13. Select Shape No. 1
14. Enter Size, select Side and write 200mm in A
15. Clear the Cut Line box
16. Select Next
17. Choose Paste to paste the design you have in the Clipboard. 
18. Select next.
19. Now there is a page where you should select distance of the design. I type 7 mm.
20. Select Next
21. Now comes the part where you pick quilt design. I chose the following:
- Diamond Fill
- Running Stitch
- In Options, I changed Gap to 20 mm and Stitch Length to 3 mm. 
- Otherwise, I let it be as it is. 
- Press OK and then Finish
Now we will add a further two lines and it is a Basting Line that goes around the 200x200 mm embroidery area. 
22. Go to Border och set Margin to 0 mm. 
23. Check Running Stitch in Stitch Type and click Options and set Stitch Length to 3 mm.
24. Select Apply.
25. Change the color of that line
26. Repeat one more time so you now have 2 lines.
27. Change the color of this line as well.
28. One Running Stitch line, will be moved to position No. 1. We will use the first line as a Basting Line to secure the fabric and batting in the hoop.
29. To move a color, go to the Edit tab. Select the color you want to move and step up with the arrow.
30. The second line we move up one step, so it ends up in front of the Quilt design. That line's task is to attach the fabric to the back.
31. Before we finalize the design, we go to Home, and select Design Player. Now you can verify that everything is sewn in the correct order.
32. When you are finished, select Combine All if everything isn't combined already but skip Color Sort. Save the design as "XMAS with quilt design". If you use export - make sure you uncheck Color Sort there too. 
6 D Embroidery Extra is from Husqvarna Viking 

No comments:

Post a Comment