Saturday, May 31, 2014

How to do a Potholder ITH design with quilting around a design – 3

Om du följer med denna lektion avsnitt för avsnitt så börjar du med följande:

-  Öppna 6 D Embroidery Software - 6 D Embroidery Extra
-  Se till att Hoop Size är 200 x 200 mm – vertikal. Detta görs i View / Change Hoop.
- Öppna designen som du sparade som som ”ITH Grytlapp – version 1” i förra avsnittet.
-  Se till att den sista färgen är vald – detta görs i ”Home” genom att använda de gröna pilarna som säger Previous Design och Next Design. Eftersom jag har gjort en separat trådkarta kan  jag bara sätta markören ovanför färgen så talar den om vilken färg i ordningen det är - i detta fall Steg/Färg Nr 3. Det är alltså väldigt viktigt att skriva upp vilka färger man använt till vilka steg.
-  Gå sedan till ”Border”.
If you follow this lesson sections for sections; you start with the following:
-  Open 6 D Embroidery Software - 6 D Embroidery Extra
-  Make sure the Hoop Size is 200 x 200 mm – vertical. This is done in View / Change Hoop.
-  Open the design you saved as “ITH Potholder – version 1” in the previous part of this tutorial. 
- Make sure the the last color is selected - this is done in "Home" by using the green arrows that say Previous Design and Next Design. Since I have made a separate thread chart I can just put the cursor over the color and it tells what color in the order it is - in this case, Step / Color No. 3. So it is very important to write down what colors you used for which steps.
-  Go to Border.
Nu ska vi skapa Steg/Färg nummer 4 – den applikationssöm som ska försegla kanterna på tygstycket i mitten.
Now let's create the Step/Color number 4 – the appliqué seam to seal the edges of the fabric patch in the center.

14. Med mittenrutan markerad så ändrar vi nu Stitch Type till Motif. Margin ska fortfande vara 0 mm och Combine ska heller inte vara markerat.
15. Välj Options och välj en mönstersöm du tycker är snygg som en ”applikationssöm”. Jag valde:
Group: Pfaff Motifs
Category: 3.3 NA Antique Hand Emb
Pattern Number: 17
Width: 4.8 mm, Height: 6.0
Jag markerade även Kern.
Tryck OK
16. Välj Apply
17. Markera den nya färgen i Color Select och högerklicka och välj en annan färg genom att klicka på Change Color.
Spara nu designen som ”ITH Grytlapp – version 2”.
OBS! Gör ingen Color Sort, gör ingen Combine All och gör ingen Export - utan ”Spara som”.
Nästa gång ska jag visa hur vi hur vi infogar en quiltning runt mittenrutan. Vi kommer då att använda denna design vi skapat i mitten och använda oss av den mycket smarta Quilt Wizard. Jag ska även visa hur ni oberoende av applikationssöm ändå kan få en jämn kant runt mittenrutan.
14. With the square selected change the Stitch Type to Motif. Margin should be are still be at 0 mm and Combine should not be selected.
15. Select Options and select a pattern you think looks neat as an "appliqué" seam. I chose:
Group: Pfaff Motifs
Category: 3.3 NA Antique Hand Emb Pattern
Number: 17
Width: 4.8 mm, Height: 6.0
I also made a check mark in Kern.
Press OK
16. Select Apply
17. Select the new color in the Color Select and right-click and select a new color by clicking on the Change Color.
Save your design as "ITH Potholder - Version 2".
NOTE! Do not do Color Sort, do not Combine All and do not Export just "Save as". 
The next time I'll show how we how we insert a quilting motif around the center square. We will then use this design we created in the middle and make use of the very smart Quilt Wizard. I'll also show you how independent of appliqué seam chosen still can get a smooth edge around the center square.

6D Embroidery Software and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking -  6D Design Creator is from Husqvarna Viking

Friday, May 30, 2014

How to do a Potholder ITH design with quilting around the center design – 2

Då ska vi sätt igång med att göra de kvadrater som denna design kommer att innehålla. Eftersom jag använder 6 D Embroidery Software så kommer denna tutorial att baseras på detta program.
1.   Öppna 6 D Embroidery Software
2.   Se till att Hoop Size är 200 x 200 mm – vertikal. Detta görs i View – Change Hoop.
3.   Gå till Border
4.   Nu ska vi med hjälp av olika ”Margins” skapa olika storlek på de kvadrater vi ska använda.
Then we'll go ahead making the squares this design will include. Since I use 6 D Embroidery Software, this tutorial will based on this program.
1.   Open 6 D Embroidery Software
2.   Make sure the Hoop Size is 200 x 200 mm – vertical. This is done in View – Change Hoop.
3.   Go to Border
4.   We will use different “Margins” to create the different sizes of squares we will use. 

Först kommer vi skapa Steg/Färg 2 – placeringslinjen för mittenrutan.
First, we will create Step/Color 2 - placement line for the center fabric piece.

5.   Sätt Margin till 30 mm.
6.   Avmarkera Rounded Corners samt Combine.
7.   Välj Running Stitch.
8.   I Options kan du låta stygnlängden vara kvar på 2 mm.
9.   Välj Apply
5.   Set Margin at 30 mm.
6.   Uncheck Rounded Corners and Combine.
7.   Select Running Stitch.
8.   In Options, you can leave the stitch length at 2 mm.
9.   Select Apply

Nu ska vi skapa Steg/Färg 3 – den linje som syr fast tygstycket i mitten.
Now let's create Step/Color 3 – the line that sews the center fabric piece onto the fabric in the hoop.


10. Med mittenrutan fortfarande markerad så ändrar vi nu Margin till 0 mm. Du ser att rutan är markerad genom att du har de små hörnen i sidorna samt att linjen är mer markerad. Till vänster är den markerad och till höger inte.
10. With the middle square still selected we now change the Margin to 0 mm. You can see that the box is selected as you have small squares in the corners and the line is more pronounced. To the left it is the selected and to the right it is not.

11. Running Stitches ska forfarande vara valt.
12. Tryck Apply
13. Markera den nya färgen i Color Select och högerklicka och välj en annan färg. Det är bra att skriva ner vilka färger du valt till vad. Alternativt kan man skapa en egen ”Trådkarta” som man döper till Steg/Färg 1, Steg/Färg 2 osv.
Om du vill följa med steg för steg så sparar du nu designen som ”ITH Grytlapp – version 1”.
OBS! Gör ingen Color Sort, gör ingen Combine All och gör ingen Export - utan ”Spara som”.
Om du går till Home ska du nu kunna gå mellan de två färgerna med de gröna pilarna som säger Previous Design och Next Design. Då ska du också se att du har två olika färger på dina fyrkanter.
Nästa gång ska jag visa er hur vi gör en applikationssöm som ska försegla de råa kanterna på tyget i mitten.
11. Running Stitches should still be selected.
12. Press Apply
13. Select the new color in the Color Select - right click and select another color. It is good to write down what colors you choose for what. Alternatively, you can create your own "Thread Chart" where you rename different colors to Step/Color 1, Step/Color 2 etc.
If you want to follow this tutorial in parts you must now save the design as “ITH Potholder – version 1”. 
NOTE! Do not do Color Sort, do not Combine All and do not Export just "Save as".
If you go to Home, you should now be able to go between the two colors with the green arrows which say Previous Design and Next Design. Then you should also see that you have two different colors of your squares.
Next time I'll show you how we do an appliqué seam to seal the raw edges of the center fabric patch.
6D Embroidery Software and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking 

Thursday, May 29, 2014

How to do a Potholder ITH design with quilting around the center design – 1

Nu ska jag visa er hur man faktiskt enbart med 6 D Embroidery Extra kan göra en ITH design som denna grytlapp.
Det ni måste börja med är att planera i vilken ordning de olika momenten ska sys och det har jag ju visat i er i detta avsnitt, men för att repetera ser själva skissen ut som följer:
1.   Running Stitch linje 200 x 200 mm som fäster tyg och ev. ett tunt lager vadd på mellanlägg
2.   Running Stitch linje som visar var tygstycket i mitten ska placeras – i mitt fall har jag valt att ha en avstånd om 30 mm från den yttre linjen och det är naturligtvis anpassat för den design jag valt.     
3.   Running Stitch linje som syr fast tygstycket i mitten - i mitt fall är även den precis ovanpå den placeringslinje vi hade som steg nummer 2.
4.   En Applikationssöm som fäster tyget i mittens råa kanter, även den ovanpå de andra två linjerna.
4b. Ev. en temporär Running Stitch linje som omringar den yttre delen av den dekorativa applikationssöm vi skapat för att få en rak linje på quilt-mönstret – men mer om detta sedan och denna linje kommer att tas bort så egentligen kommer den inte vara någon färg i slutändan.
5.   Running Stitch linje 200 x 200 mm som fäster vadd och tyg på baksidan.
6.   Quiltmönster runt (utanför) det inre tygstycket.
Vill man sedan ha en design i mitten ska den placeras mellan steg 4 och 5 – alltså ska den sys innan vadd på baksidan och tyget för baksidan läggs på och fästes samt quiltas.

Now I'll show how you actually with 6 D Embroidery Extra, only can make a ITH designs like this potholder.
What you need to start with is to plan the order in which the various steps are to be sewn and I have already shown how to proceed in this post, but to repeat the steps the sketch is as follows:
1.  Running Stitch line 200 x 200 mm which attaches the fabric and an optional thin batting on the stabilizer
2.  Running Stitch line showing where the piece of fabric in the middle should be placed - in my case, I have chosen to have a distance of 30 mm from the outer line and that is to match my chosen design.
3.   Running Stitch line to attach the piece of fabric in the middle - in my case, it is on top of the placement line we had to step number 2.
4.  An Appliqué seam that attaches the center part fabric's raw edges, this one also on top of the other two lines. 
4b. Optional if needed - a temporary Running Stitch line that encircles the outer part of the decorative appliqué seam we created to get a straight line on the quilt pattern - but more on that then and this line will be removed so really it will not be any color in the end.
5.  Running Stitch line 200 x 200 mm which attaches the batting and fabric on the back.
6.  Quilt pattern around (outside) the inner fabric patch. 
Would you then have a design in the middle, it will be place it between steps 4 and 5 - that will be sewn before the batting and the fabric for the back on the back are attached and quilted.
6D Embroidery Software - 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking  

A new guest in the Garden – and a big one….

Vi har fått en ovanlig gäst som vankar fram och tillbaka i vår trädgård hela dagarna.
We have had an unusual guest who wanders back and forth in our garden all day.

Jag skulle väl inte säga att den är jättetam, men den följer efter oss på lite avstånd.
Well I would not say that it's really tame, but it's following us at a distance.

Min man säger att den vankar fram med stora kliv.
My husband says it wanders forward with big steps.

Den flyger inte annat än om den ska ge sig iväg eller blir skrämd utan vankar fram och tillbaka
It does not fly unless it is to be set off or is frightened but wanders back and forth

Faktiskt så har den inte gjort så mycket väsen av sig även om den är väldigt stor jämfört med de andra fåglarna.
Actually, it has not done so much noise even if it is very large compared to the other birds.
Jag hade trott att kråkor var mycket mer skräniga och det kanske de är men denna är ovanligt lugn. Här har den hittat en nöt så nu är den nöjd.
I would have thought that crows were much noisier and perhaps they are, but this is unusually calm. Here it found a nut so now it is satisfied.

Wednesday, May 28, 2014

Colors in my garden and…


I går var jag på en ”träff” hos min symaskinsåterförsäljare Pia. Mina inköp blev lite olika typer av trådar.
När jag i morse gick ut i trädgården slog det mig att jag nog inspirerats av de färger som nu finns – lila-blå, rosa, grönt, vitt (ja, grått kan väl räknas som smutsigt vit eller?) …
Yesterday I was on a visit along with other sewers as well at my sewing machine dealer Pia. My purchases were some different types of threads.
When I went out in the garden this morning it occurred to me that I probably had been inspired by the colors now available – purple-blue, pink, green, white (gray counts as dirty white or?) …

Titta på den vackra rosa/lila Rhododendronen …
Look at the beautiful pink/purple Rhododendron …

… och de fina trådarna i lila/rosa toner. Dessa är 30 wt bomullstråd som man kan brodera på maskinen med.
... and the nice threads in purple/pink tones. These are 30 wt cotton thread which can be used to embroider on the machine.

Vita syrener har vi också och de doftar ju ljuvligt den korta tid de blommar…
White lilacs, have a wonderful scent the short time they bloom ...

… vi får väl låtsas att det är smutsigt vitt, dvs grått. Här jag jag köpt ”all-purpose” tråd i grått. Ni vet väl att grått är en fantastisk färg att sy med om man vill ha något som bara smälter in? Likaså blev det en rulle stark tråd – för knappar. Törs väl knappt nämna att det blev en rulle svart brodértråd också eller kanske jag klarar mig för den är nämligen koks-grå :-)
... we'll have to pretend that it is dirty white, i.e. gray. Here I've bought "all-purpose" thread in grey. You do know that gray is a great color to sew with if you want something that just blends into, don’t you? I also bought a stronger grey thread that I will use when I make covered buttons. Well, I hardly dare to mention that I also bought some black embroidery thread or maybe I can because it is actually charcoal gray :-)

Lite grönt, ja det får representeras av alla gröna blad runt den vackra Rhododendron busken samt gräset.
A little green, well it may be represented by all the green leaves around the beautiful Rhododendron bush and the grass.

Här blev det ytterligare en 30 wt bomullstråd som man kan brodera på maskinen med - men denna är i en härligt knallgrön färg.
Here is another 30 wt cotton thread which can be used to embroider on the machine - but this time in a lovely bright green color.


Men till sist lite magik – ja jag vet inte riktigt om jag ska tro på det, men jag såg ju med mina egna ögon på det som broderats på svart – det blev skimrande grönt. Måste bara prova.

But finally a bit of magic - I really don't know if I'm going to believe this but I saw with my own eyes on what was embroidered on black – it was iridescent green. Just have to try.

Tuesday, May 27, 2014

An empty frame made from Borders – 3

Adding the quilting through all layers …

Nu när jag sytt designen och sömmarna som enbart ska synas på framsidan kommer jag att lägga på ett lager vadd (som är lämpligt för grytlappar) samt ett tyg som ska vara på baksidan.

Now that I stitched the design and the seams which will only appear on the front, I will put on a layer of batting (which is suitable for pot holders) and a piece of fabric that will be on the reverse side.

Jag gör som jag visat förut -  nålar först från baksidan, sedan från framsidan och sist plockar jag bort nålarna på baksidan. Naturligtvis sätter jag nålarna utanför ”området som ska broderas”.
I do as I have shown before - pin only from the back, then from the front and finally I pick away the pins on the reverse side. Of course I put the pins outside "the area to be embroidered".

Det första som kommer sys nu är en söm som håller fast alla lager.
The first thing that will be sewn now is a seam that holds all layers together.

Därefter kommer själva quiltmönstret.
Next is the actual quilting pattern.

Eftersom vi gjort denna design i 6 D Embroidery Extra så kommer vi få ett litet hoppstygn till var själva quiltmönstret börjar. Här är lämpligt att ”klippa tråden på baksidan” så vi inte får ett långt hoppstygn som sitter fast i quiltmönstret på baksidan. Ta upp undertråden till framsidan.
Since we made this design in 6 D Embroidery Extra, we will get a little jump stitch to where the actual quilt pattern starts. It is appropriate to "cut the thread at the back” so we do not get a long jump stitch that is stuck in the quilt pattern on the back. Bring the bobbin thread to the front.

Fäst trådarna som när du quiltat på vanlig maskin - in i vadden.
Fasten the thread ends as you would do if you would have quilted on a regular sewing machine - into the batting.

Naturligtvis använder jag samma tråd på baksidan som framsidan.
Of course, I use the same thread at the back as on the front.

Så där ja - nu var all sömnad "In-the Hoop"  klart och det som återstår är att sy på en kantremsa och hängare. Vill ni veta hur jag gjorde? Det tänkte jag visa i några kommande inlägg.
That's it - now all the stitching "In-the-Hoop" is done and what remains is to sew on the binding and hanger. Are you interested to learn how I did? Then I will show you in some upcoming posts.


Designs:  Doodle Layer Cake from Urban Threads
6D Embroidery Software (6 D Embroidery Extra) is from Husqvarna Viking

Monday, May 26, 2014

Show and Tell Monday May 26, 2014


Denna vecka som varit har kännetecknats av värme (sommarvärme), packande och en hel del oförutsedda händelse som att bilen helt plötsligt inte ville starta så den fick bärgas till en verkstad. Sedan blev det till att cykla och handla med cykelkärran – varmt och svettigt. Men då fick jag i alla fall inviga min nya nyckelsnodd som är sydd av scraps.
This week has been has been characterized by heat (summer heat), packing and a lot of unforeseen event like when the car suddenly wouldn't start so it had to be towed to a repair shop. Then I had to ride the bike and do some shopping with the bicycle cart – hot and sweaty. But at least I got to use my new key lanyard which is made from scraps.

Synd att jag inte sett inläggen på ”BambiSyr” om att sy på kassakvitton – det hade varit perfekt för detta ändamål.
Too bad I haven't seen posts on "BambiSyr" to sew on cash receipts – it would have been perfect for this purpose.

Men det fanns även glädjeämnen denna vecka som att jag fick en massa mönster jag beställt  till ”Quiltedamens Julekalender”.
But there were joys this week like when I got a lot of patterns I ordered for "Quiltedamens Christmas calendar".

Annars har det varit många bakverk i mitt skapande – tur att de är kalorifria åtminstone :-)
Såsom denna med tårta och flaggor. Här gick jag lös ordentligt på pärlor och limstift med glitter i. Det funkar riktigt bra och håller fint när det torkat. Till julen brukar jag göra vita ”spetsstjärnor” och ”garnera” med glitterlim. Det blir som glittrande snöflingor. Nu har jag nog fått värmeslag eftersom jag börjar tänka på snöflingor, eller hur? :-)
Otherwise, there have been many pastries in my creations – luckily they are calorie-free, at least:-) As with this cake and flags. Here I used lots of glitter glue and beads. It works really well and looks nice when dried. For Christmas, I usually do white "lace stars" and "decorate" them with glitter glue. They become like glistening snowflakes. Now I've probably got heat stroke because I'm starting to think of snowflakes, right? :-)

Jag håller även på att sy en grytlapp helt i svart och vitt. Jag har maskinbroderat designen men den är helt klart ”görbar” även utan brodérmaskin eftersom mönstret även finns för handsömnad. Den är inte helt klar än eftersom jag har quiltning och kantremsa kvar när denna bild togs. Broderiet ser nästan ut som en ”zentangel” tycker ni inte? Det kommer från Urban Threads och finns både som hand- och maskinbroderi. Så ni som gillar att brodera för hand kolla in den sidan. Lite annorlunda motiv men jag är helt ”såld” och det blev nog lite många ”klick” i förrgår :-) Ja, det var väl vad jag hunnit med denna vecka och eftersom det är Måndag så länkar jag till BambiSyr – visa och berätta.

I am also sewing a pot holder completely in black and white. I have machine embroidered the design but it is “doable” without an embroidery machine as there is a hand sewing version of the pattern. It's not completely done yet because I have the quilting and binding left when this picture was taken. The embroidery looks almost like a "zentangel" don't you think? It comes from Urban Threads and is available both as hand- and machine embroidery. So those of you who like to embroider by hand check out that page. Slightly different designs but I am completely "sold" and it was probably a bit too many "clicks" the day before yesterday:-) Yes, that was what I have done this week, and since it's Monday, I link to BambiSyr – show and tell.


Sunday, May 25, 2014

An empty frame made from Borders – 2

Filling the empty frame with a design…

Bara för att det är så trevligt med bakinspirerade designs så tänkte jag fortsätta på temat, men ändå sätta min egen touch på det.
Här har jag använt en design från UrbanThreads. Jag gillar verkligen deras designs – för er som gillar att sy för hand så har de oftast även en handsömnads version.  Nu var det ”farligt” att surfa runt på den sidan eftersom de hade ”rea” under en begränsad tid. Det blev nog lite för många ”klick” – men, men……
Som ni ser så har jag valt att enbart använda svart tråd även om det var flera färger i orginaldesignen. Det gör att min design får ett lite tecknat utseende eller hur? Nästan lite som de där ”zentangles” som tycks vara så populära nu.

Just because it's so nice with baking inspired designs I thought I would continue on that theme, but still put my own twist on it.
Here, I have used a design from Urban Threads. I really like their designs – for those of you who like to sew by hand they usually also have a hand sewing version.  Now it was “dangerous” to surf around on that web page because they had "store wide sale" for a limited time. It was probably a bit too many "clicks" – but, but ......
As you can see, I have chosen to use only black thread even if there were more colors in the original design. It makes my design to look a bit like a cartoon, don’t you think? Almost a bit like those "zentangles" which seems to be so popular now.

Designs:  Doodle Layer Cake from Urban Threads

Saturday, May 24, 2014

An empty frame made from Borders - 1

Kan man ha för många grytlappar? Näääääääää…… :-)
Jag använder mina grytlappar flitigt – både till grytunderlägg och som vanliga grytlappar.
Grytlappen har jag gjort ITH (in-the-hoop). Designen är enklast tänkbara och skapad i 6 D Embroidery Extra. Det enda funktion jag använt är ”Borders” med olika ”Margins”. De olika ramarna har jag sedan gett olika färger, även om det här är olika nyanser av grått/svart för att få maskinen att stanna. Sedan har jag använt mig av en helt fantastisk funktion som finns i form av en Quilt Wizard i 6 D Embroidery Extra. Den skapar nämligen ett quiltmönster runt en design.
Det går alltså alldeles utmärkt att göra vissa ”ITH designs” i 6 D Embroidery Extra. Klart att är man extremt noga med att det knappt ska finnas några hoppstygn så bör man väl kanske göra den i 6 D Design Creator. Men jag tycker att det är roligt att tänja på gränserna och se vad man kan göra utan alla finesser som finns i själva stygnsättningsdelen av 6 D Embroidery Software.
Nu ska jag ta det lite lugnt och äta lite middag för det har varit runt 27-28 grader C här och det är väldigt varmt. Men i morgon ska jag visa vad jag lagt till för design i mitten.
Can you have too many pot holders? Noooooooo ... ...:-)
I use my potholders extensively – both as trivets and as ordinary potholders.
This potholder is done as an ITH (in-the-hoop). The design is the simplest possible and created in 6 D Embroidery Extra. The only feature I used is "Borders" with different "Margins". The different frames have then been given their unique color even though I have made them in different shades of grey/black to get the machine to stop. Then I used a totally awesome feature that is available in the form of a Quilt Wizard in 6 D Embroidery Extra. It creates a quilt pattern around a design.
It is perfectly acceptable to do certain “ITH designs” in 6 D Embroidery Extra. Of course, if you are extremely careful that it barely will be no jump stitches then you should perhaps do it in 6 D Design Creator. But I think it is fun to “stretch the limits” and see what you can do without all “the bells and whistles” found in the digitizing part of 6 D Embroidery Software.
Now I'm going to relax a bit and have some dinner because it has been around 27-28 degrees C here and it is very hot. But tomorrow I'll show what design I added in the middle.
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking  .. 6D Embroidery Extra and 6D Design Creator are parts of 6 D Embroidery Premier from Husqvarna Viking