Tuesday, September 30, 2014

Jewelry - 4

I detta avsnitt fortsätter jag att sy ifrån det fantastiska setet ”Embroider & Shine collection. Men denna gång kommer det att bli ett par örhängen.
Jag vet att jag blev så inspirerad av de örhängen jag såg på Husqvarna Vikings Blog där man sytt ett par örhängen som finns i Topaz 50 maskinen. Nu går man kanske inte och köper en maskin för ett par örhängen :-) så därför blev jag jätteglad att hitta ett par i den här kollektionen. Nu är de ju inte identiska men ganska lika och jag ska visa hur man faktiskt kan förändra utseendet ganska dramatiskt bara genom att leka med färger. På bilden ovan ser ni dels original utseendet och sedan har jag helt enkelt valt att göra allt i svart. Nu är det i och för sig grått på bilden men det är för att ni överhuvudtaget ska se det helt sagolikt vackra bladmönstret. I svart skulle det varit hart när omöjligt att se.
När jag var på Syfestivalen i Februari i år så såg jag faktiskt de örhängen som broderades på Topaz 50 ”in real life”. Visst är de vackra. Men jag tror att dessa ovan kommer bli minst lika snygga.
In this blog post, I continue to sew from the fantastic kit “Embroider & Shine Collection". But this time it will be a pair of earrings. 
I know I was so inspired by the earrings I saw on the Husqvarna Viking’s Blog where they sewed a pair of earrings that are available in the Topaz 50 machine. Now, you may not buy a machine for a pair of earrings:-) so therefore I was thrilled to find a pair in this collection. Now they are after all not identical but quite similar and I'll show you how to actually change the appearance quite dramatically just by playing with colors. In the picture above you see both the original look and then I have simply chosen to do all in black. Now it is in itself, gray in the picture but it is because you should be able to see the fabulously beautiful leaf pattern. In black it would have been almost impossible to see.
When I was at the Sewing Festival in February this year, I actually saw the earrings that were embroidered on Topaz 50 "in real life". Sure, they are beautiful. But I think these above will become at least as stylish.
Att ändra färg är jättelätt och det tror jag de flesta av er vet hur man gör. Jag vet åtminstone tre sätt att göra det på.
1.   På min Designer Diamond kan jag bara trycka på ”STOP” knappen och då åsidosätts alla färgbyten. Jag behöver alltså inte göra något i mitt 6 D Embroidery Extra. Jag trycker sedan på ”START” knappen och sedan syr maskinen ut hela broderiet utan stopp för färgbyten.
2.   Jag kan markera varje färg i 6 D Embroidery Extra och byta till en och samma färg på alla färger. Sedan gör jag en Color Sort (lite omständigt men helt görligt). Detta är ju också det sätt man får göra om man vill sy i andra färger och dessutom vill se hur det blir. Här ska man kanske tänka på att vara försiktig med Color Sort så olika delar inte sys i fel ordning.
3.   I 6 D Embroidery Extra kan jag gå till Edit och markera den sista färgen. Sedan väljer jag ”Merge Color Blocks”. Det är en liten ikon längst till höger under rutan ”Color Select” (där alla färgbyten finns). Sedan är det bara att klicka vidare tills en färg återstår. Nu spelar det ju absolut ingen roll vilken färg som är på bilden utan det väljer man ju på tråden man ska brodera med. Vill man dock ha en svart färg så är det bara att markera den kvarvarande färgen och välja ”Change Color”. Den lilla ikonen finns längst till vänster under rutan ”Color List”. Därefter sparar man designen under ett annat namn. Det som är viktigt är att man verkligen inte hoppar mellan färgerna utan ”arbetar sig uppåt” så att säga.
En sista liten check. ”Kör” broderiet i ”Design Player” och jämför med original versionen att alla segment körs i rätt ordning. Det tar inte många minuter och kan spara dig mycket tid i slutänden.
Changing colors are really easy and I think most of you know how to do that. I know at least three ways to do it.
1.   On my Designer Diamond, I can just press the "STOP" button and then all color changes are overridden. I do not need to do anything in my 6 D Embroidery Extra. I then press the "START" button and the machine will sew out the entire design without stopping for color changes.
2.   I can select each color in 6 D Embroidery Extra and change to the same color on all colors. Then I do a Color Sort (a little tedious but entirely feasible). That is also the way to go if you want to sew in other colors and would like to see how it looks. Here one has to be careful with Color Sort so the different parts are not sewn in the wrong order.
3.   In 6 D Embroidery Extra, I can go to Edit and select the last color. Then I choose "Merge Color Blocks". There is a small icon at the far right under the "Color Select" (where all the color changes are). Then just “click on” until one color remains. Now it really does not matter what color is in the picture, you choose the color of thread you want to use yourself. However if you want to have a black color it is just to select the remaining color and select the "Change Color". The little icon on the far left under the "Color List". Then save the design under a different name. What is important is that you really do not jump between colors but "work your way up" so to speak.
One last little check. "Run" the design in "Design Player" and compare with the original version to make sure all segments are running in the correct order. It does not take many minutes and can save you a lot of time in the end.


Nästa gång ska jag visa hur jag gjorde mina örhängen. Eftersom jag ville ha lite mer stadga på dem och jag ville vara helt 100% säker på att jag inte fick några problem med förskjutningar så de inte höll ihop. Sedan ville jag även ha effekten av det jag kommer visa er. Annars hade jag nog inte gjort det :-)
Visst är det kul att man kan “simulera” hur det skulle se ut med lite glittrande stenar i örhängena?
Next time I'll show how I made my earrings. Because I wanted a little more stability on them and I wanted to be absolutely 100% sure that I did not have any problems with offsets so they would not hold together. Then, I also wanted to have the effect of it, that I will show you. Otherwise, I probably would not have done it:-)
Isn't it fun that you can "simulate" how it would look with some glittering stones in the earrings?
Designs:  Embroider & Shine collection from Husqvarna Viking
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking 

Monday, September 29, 2014

Jewelry - 3

Ser ni något konstigt med detta armband? Nej skulle inte tro det för nu är det helt OK.
Do you see something strange with this bracelet? No wouldn't believe it because now, it is perfectly OK.
Men när jag broderat klart såg jag till min förskräckelse att det hade blivit en förskjutning i mönstret vilket gjorde att bitarna inte hängde samman på ett ställe. Det kan berott på att jag fick ett trådtrassel men det kan också berott på att det vävda vattenlösliga mellanlägget töjt sig lite. Det är alltid en avvägning om vilket mellanlägg man ska använda. Vävt eller plast. Bägge har sina för- och nackdelar.
But when I had finished the embroidery, I saw to my horror that there had been a shift in the pattern, which meant that the pieces were not linked in one place. It can be due to that I got a thread tangle but it could also been due to the woven water soluble stabilizer stretched a bit. There is always a trade off on which stabilizer to use. Woven or plastic. Both have their pros and cons.
Detta är normalt sett en mardröm när man syr ”freestanding lace” eftersom när man löser upp det vattenlösliga mellanlägget så kommer bitarna falla isär. I detta fall har det skett på ett mycket bra ställe för jag är övertygad om att detta kommer kunna repareras på ett i princip osynligt sätt. Vad jag gjorde var att jag lät det vattenlösliga mellanlägget lösas upp eftersom det hade blivit för klumpigt att sy med det kvar. Sedan lät jag armbandet torka och pressade det mellan frottéhanddukar så det inte skulle plattas till. Sedan trädde jag maskinen med ”Invisible thread” som övertråd och en tunn undertråd och sydde med en liten sicksack fram och tillbaka medan jag "pressade ihop" delarna.
This is normally a nightmare when sewing "freestanding lace" because when you dissolve the water soluble stabilizer the pieces will fall apart. In this case, it happened in a very good spot, I am confident that this will be repaired in a virtually invisible way. What I did was that that I let the water soluble stabilizer dissolve because it would have been too clumsy to sew with it left. Then I let the bracelet dry and pressed it between terry towels so it would not flatten. Then I threaded the machine with "Invisible Thread" on top and a lightweight bobbin thread and sewed with a small zigzag back and forth while I "pressed" the parts together.
Som ni ser blev lagningen i det närmaste helt osynlig, vilket också var meningen.
As you can see the repair was almost invisible, which was the intention.
Därefter så tog jag en bit svart mjuk resår och sydde först fast på ena sidan på samma sätt som jag lagade partiet ovan. Sedan testade jag storleken på armbandet så att jag kunde dra det försiktigt över handen. Nu kan man ju välja vilken form av stängning man vill ha. Man skulle ju kunnat förlänga armbandet och göra en stängning med en knapp och ett ”snöre av trådar”. Detta är lite av ett experiment. Det kan bli så att jag kommer göra en annan stängning eller helt enkelt sy på ytterligare en liten bit av broderiet. Nu vet jag ju att det går att foga samman bitar i det närmaste helt osynligt.
Then I took a piece of black soft elastic and sewed one side in the same way that I fixed the spot above. Then I tested the size of the bracelet so I was able to pull it gently over the hand. Now, one can choose any form of closure you want. One would have been able to extend the bracelet and make a closure with a button and a "string of threads". This is a bit of an experiment. It may be that I will do another closing or simply sew on another small piece of embroidery. Now I know that it is possible to join together pieces almost completely invisible.
Här ser ni en närbild av baksidan och resåren. Jag kommer alltså kunna dra upp armbandet lite. Men det ska ju absolut inte vara för spänt.
Here you can see a close up of the back and elastic. I will therefore be able to pull up the bracelet a little. But it'll definitely not be too strained.
Avslutar med en bild på vackra höstfärger som faktiskt matchas av den vackra scarfen och armbandet. Nästa gång ska jag visa er ett par örhängen som jag ska brodera.
Finally a picture of the beautiful fall colors that actually matches the beautiful scarf and bracelet. Next time I'll show you a pair of earrings I will embroider.
Designs:  Embroider & Shine collection from Husqvarna Viking 

Sunday, September 28, 2014

Jewelry - 2

Här är mitt armband. Passar jättefint till min scarf och egentligen till ingen kostnad utom tråd och tid. Men tråden har jag och tiden är min egen för en hobby jag älskar - så finns det något som är negativt?
Here is my bracelet. Fits very nicely to my scarf and really for no cost except thread and time. But the thread I have and the time is my own for a hobby I love  - so is there really something that is negative?
Här ser ni armbandet när det är hopsytt. Det är fantastiskt att man kan sy sådana saker, eller hur?
Det ska bli kul att ha detta till en svart klänning för egentligen behöver man inte så mycket mer smycken än detta armband och en scarf löst hängande runt halsen – bara rakt ner. Inget knytande. Supersnyggt!
Here you see the bracelet when it is sewn together. It's amazing that you can sew such things, isn't it?
It will be great to have this to a black dress … and really you do not need so much more than this jewelry bracelet and a scarf hanging loosely around your neck - just straight down. No tying. Super Stylish!
Eftersom jag gärna vill avdramatisera komplexiteten i saker och visa att det går att fixa mycket så ska jag avslöja att jag råkade ut för en ”liten incident” under själva broderandet som inte är så bra när det gäller ”freestanding lace”. Vad som hände – ja det spelar egentligen ingen roll och för att vara ärlig så kan jag bara gissa. Men … det som spelar roll är vad effekten blev och hur man faktiskt kan fixa en sådan situation. Det och hur jag sydde ihop armbandet ska jag visa nästa gång.
Since I am keen to play down the complexity of things and show that it is possible to fix a lot I'll reveal that I ran into a “small incident” during the embroidery process that is not as good when it comes to "freestanding lace." What happened - well it does not really matter, and to be honest, I can only guess. But ... what matters is what the effect was and how to actually fix such a situation. That and how I sewed the bracelet I'll show next time.
Designs:  Embroider & Shine collection from Husqvarna Viking 

Saturday, September 27, 2014

Jewelry - 1

Har ni tänkt på hur mycket färggranna och ”överdimensionerade” smycken som är modernt nu? Nu menar jag inte äkta vara utan mer bijouterier. Färger som gnistrar som de ädlaste juveler.
Have you thought about how much colorful and "oversized" jewelry that is fashionable now? Now I do not mean the real thing, but more costume jewelery. Colors that sparkle like the noblest jewels.
Men har ni tänkt på att det faktiskt går att brodera smycken? Unika sådana och precis i de färger man själv önskar.
Brukar ni titta på de ”stora” symaskinsmärkenas hemsidor? Gör det för de har massor av praktisk information, projekt, tips och idéer. Ibland finns till och med fria designs. Själv syr jag på en Husqvarna Viking Designer Diamond och tittar därför gärna på Husqvarna Vikings hemsida och nu i höst har de lagt in massor av nyheter och fin-fina projekt. Bland annat en minikollektion av smycken man kan brodera. Tusen tack!
But have you considered the fact that it is actually possible to embroider jewelry? Unique and such like in the colors you want.
Do you ever look at the "big" sewing machine brands' websites? Do so because they have lots of useful information, projects, tips and ideas. Sometimes there are even free designs. I myself sew on a Husqvarna Viking Designer Diamond and therefore I like to look at the Husqvarna Viking website and this autumn they have put in lots of news and great projects. Among other things, a mini collection of jewelry you can embroider. Thank you!
Tänk så praktiskt att kunna brodera ett armband, halsband eller örhängen i en färg som matchar den där klänningen eller scarfen perfekt.
Imagine so convenient to be able to embroider a bracelet, necklace or earrings in a color that matches that dress or scarf perfect.
Eftersom jag ville matcha en turkos scarf med lite orientaliskt mönster som passar så fint till svart så ville jag använda färger som matchade den. På bilden ovan ser ni armbandet med de nya färgerna.
Because I wanted to match a turquoise scarf with little oriental pattern that fits so nicely to black so I wanted to use colors that matched it. In the picture above you see the bracelet with the new colors.

Det är det jag menar är så unikt med att kunna brodera smycken – ingen annan kommer ha ett likadant om man dessutom väljer färgerna själv. Ja – nu överdrev jag kanske lite visst finns det en chans att någon annan har lika god smak som du och jag :-)
That's what I think is so unique about being able to embroider the jewelry - no one else will have an identical if you also choose the colors yourself. Well now I might be exaggerating a bit of course there is a chance that someone else has the same great taste as you and I:-)
Visst lyser trådarna fint i solen även om det blåser “som bara den” i dag.
Isn’t it glowing from the threads in the sunlight even if it blows ”like I don’t know what” today.
Här är en liten förhandstitt på broderiet som jag kommer visa er i morgon när det torkat.
Here is a little pre-view of the embroidery I will show you tomorrow when it has dried.
Designs:  Embroider & Shine collection from Husqvarna Viking
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Friday, September 26, 2014

Velcro

Eftersom jag ofta måste ha med mig dator och andra saker så använder jag en ryggsäck. Men som i detta fall blir den alldeles för tung att cykla med så då har jag den på pakethållaren. Men man måste spänna fast den. Jag har hittills haft ett snöre eftersom jag måste köpa en spännrem. Men så kom jag på den smarta idén att använda ett kardborrband.
Since I often need to have the computer and other things with me, I use a backpack. But in this case it becomes too heavy to have on my back when I ride the bicycle; I have it on the package holder. But you have to fasten it. I have so far had a string because I need to buy a strap. But then I came upon the clever idea of using a Velcro.
Jag har satt ihop bitarna på mitten med en säkerhetsnål och jag kommer sedan sy ihop dem.
Det viktiga är att man använder två bitar. Den ena med öglor och den andra mjuka delen. När man sätter ihop dem ska den ena ”rätasidan” vara upp och sättas samman med den andra med "avigsidan" upp. När jag säger "rätsida" är det antingen sidan med öglor eller den "mjuka" sidan öglorna fäster i.
I have put the two pieces together in the middle with a safety pin and I will then sew them together.
The important thing is that you use two pieces. The one with the loops and the other soft part. When you put them together, one "right side" will be up and put together with the other piece having the "wrong side" up. When I say "right side", I mean either the side with the loops or the soft side in which the loops attach.
När man förvarar den rullar man helt enkelt ihop den.
When you will store it, simply roll it together.

Thursday, September 25, 2014

Autumn and not spring…..

Idag fick jag ett kuvert med en pressarfot jag beställt. Det är en pressarfot för frihandssömnad.  ”Closed Free Motion Spring Foot” heter den.
Today I received an envelope with a presser foot I ordered. It is a free-motion presser foot. "Closed Free Motion Spring Foot" is the name.

Det som är speciellt med den är att själva fotdelen är jätteliten. Det ska bli kul att prova den.
Apropå ”Spring” så betyder det ju vår – men det var det minsta man kan säga om vädret idag.  Eftersom jag bestämt mig för att bli sundare så har jag de senaste 4 månaderna cyklat till och från jobbet och det känns mycket bra. Men i morse regnade det jättemycket och det var kallt – då kändes det inte så bra. Men när jag kommit fram och bytt om så kändes det som en seger att jag faktiskt cyklade trots att jag kunde tagit tåget.
What is special about it, is that the foot is very small. It will be fun to try it. 
Speaking of "Spring", that’s the least one can say about the weather today. Since I decided to be healthier, I have the last 4 months cycled to and from work and that feels very good. But this morning it rained a lot and it was cold - then it did not feel so good. But when I arrived at work and had changed clothes it felt like a victory that I actually cycled even though I could have taken the train.

Wednesday, September 24, 2014

New presser foot – 4

All the difference

Jag hoppas ni tycker att det är användbart att se hur jag går tillväga innan jag börjar med mitt projekt. Men även att ni får se vilka hinder jag stöter på och hur man får prova sig fram för att få ett perfekt (nåja, godkänt) resultat.
I hope you find it useful to see how I proceed before I start my project. But also that you get to see what obstacles I encounter and how to try things out to get a perfect (well, accepted) results.

Jag visade ju det nya garnnystanet jag köpte som var lite tunnare än det andra garnet och se det gjorde verkligen susen.
I showed the new ball of yarn I bought that was a little thinner than the other yarn and it really did the trick.

Lite mellanlägg på baksidan och pressarfoten flöt som en dröm fram över fleecen. Snyggt blev det också.
Some stabilizer on the back and the presser foot floated like a dream over the fleece. It looks really nice.

Där ser man – garnet har en stor betydelse. Den här pressarfoten är verkligen det perfekta redskapet för att sy tjocka dekorativa sömmar av garn.
There you go - the yarn has a great importance. This foot is really the perfect tool for sewing thick seams of yarn.   

Yarn Embellishing Foot Set from Husqvarna Viking

Monday, September 22, 2014

Brrr….so cold, windy and rainy…and Monday


Nu brukar väl inte måndagar alltid vara så, men idag var det inget vidare. Det spöregnade så jag kunde inte cykla. Sedan när jag gick hem så blåste det genom "märg och ben". Man märker verkligen att det är höst nu.
Även marken visar tydliga spår av höst med nedfallna löv. Dessa är väl inte så vackra men bitvis under min promenad hem så gick jag genom röda, gula och gröna löv. Men det börjar bli mörkare också och det ser man väl på den här bilden som jag tog när jag kom hem idag.
Now usually Mondays aren’t always like this, but today wasn’t a very pleasant day. The rain was pouring so I could not ride the bike. Then when I went home it blew through “marrow and bone”. You really notice that it's fall now.
Even the ground shows clear traces of autumn with fallen leaves. These are not so beautiful but   during my walk home, I went through red, yellow and green leaves. But it's getting darker and you can see that in this picture that I took when I got home today.


På vägen hem stannade jag till vid en av de två tygaffärer som finns där jag jobbar. Här köpte jag ett nytt nystan garn. Det här garnet är lite tunnare så jag tror att det kommer bli perfekt till den garnpressarfot som jag håller på att testa ut garn till. Det är verkligen en fantastisk pressarfot.
On the way home I stopped at one of the two fabric stores where I work. Here I bought a new skein of yarn. This yarn is a little thinner so I think that will be perfect for the yarn presser foot which I'm about to test out yarn for. It is truly an amazing presser foot.

Eftersom det är måndag så tänkte jag även länka till BambiSyr’s “Visa och berätta”. Det jag har gjort under den gångna veckan är dels att färdigställa mina handledsvärmare.
Since it's Monday I thought I’d also link to BambiSyr's "Show and Tell". What I have done over the past week is to finalize my wrist warmers.

Sen har jag faktiskt ägnat en del tid åt att prova min nya pressarfot och se vilket garn som är bäst och hur jag ska hantera olika tyger. Detta kan ju vara intressant att läsa för att ni ska få lite insikt i hur viktigt det är med testsömnad – jag vet…det är tråkigt men så nyttigt.
Then I actually spent some time to try out my new presser foot and see what yarn is best and how to handle various fabrics. This can of course be interesting to read so that you will get some insight into how important it is to test sew - I know ... it is boring but so important and useful.


Här har ni de olika avsnitten 
Here you have the different posts
1                   2                   3

Sunday, September 21, 2014

New presser foot - 3

Boring... but important

Visst är det tråkigt det där med testsömnad. Helst vill man ju bara sätta igång med det riktiga projektet.
Man ska testa på rätt material och se att just den söm man vill sy funkar på just det materialet. Dessutom det svåraste av allt och det som man verkligen måste testa – garnet och tjockleken på detta.
Garnet i sig är vad jag tror är den riktigt kritiska punkten i detta moment och det som gör att man faktiskt måste testa ”varje gång”.
Nu gör jag det kanske svårare för mig än jag borde göra eftersom jag ska sy på fleece och i stretchriktningen.
Eftersom jag ville testa en annan söm som var lite bredare och mer tydlig så beslutade jag mig för att testa även denna.
Sure it is boring with test sewing. Ideally, you just want to get on with the real project.
You should test on the appropriate material and ensure that just the one seam you want to sew works on that particular material. In addition, the most difficult of all, and what you really need to test - the yarn and the thickness of this.
The yarn itself is what I think is the really critical point in this subsection and that makes you actually have to test "every time".
Now I might do it harder for me than I should do because I want to sew on fleece and in the stretch direction.
Since I wanted to test another seam that was a little wider and more obvious I decided to test this as well.

Det var tur att jag gjorde det eftersom det som såg någorlunda OK ut med den första sömmen, även om det var på gränsen till att vara för tjockt, blev en riktig katastrof med denna.  Här ser ni hur ett för tjockt garn med flera trådar korvar ihop sig direkt i det lilla hålet i pressarfoten.

It was fortunate that I did it because what looked reasonably OK out with the first stitch, although it was on the verge of being too thick, became a real disaster with this. Here you see how the thick yarn with multiple threads "becomes a bump" directly over the small hole in the presser foot.

Här se ni den bit jag använt för att testa olika varianter som jag beskriver nedan.
Here you see the piece I used to test different variations as I describe below.

Här har jag sytt på fleece i stretch riktningen. Att sy med mellanlägg vill jag helst slippa men det kanske är oundviklligt så jag provar utan mellanlägg så får vi se vad som händer. Urspungsgarnet med 4 trådar – “bump” – katastrof – stopp.
Here I have sewn on fleece in stretch direction. Sewing with stabilizer under removes some of the effect of what I want to do, so now I have to try things out. Original yarn with 4 threads – ”bump” - disaster - stop.

3 trådar – bra en bit - sedan ”bump” - stopp – mindre katastrof.
3 threads - good for a small length - then “bump” - stop - less disaster.

Men med mellanlägg och om man håller undan tråden så blir det faktiskt ganska bra.
But with stabilizer and if you keeps away the thread a bit, it will actually be quite good

2 trådar – löper på ganska bra men blir lite tunnare än jag tänkt – men det blir nog så här jag får göra. Ska prova lite till. Kan även här konstatera att det blir snyggast med rivbart.
2 threads - runs on pretty good but gets a bit thinner than I intended - but it will probably be like this I get to do. Will try some more. Can also here be noted that it is looks best with stabilizer.

Närbild på tre trådar med mellanlägg och jag kan konstatera att detta blir klart snyggast. Men fortfarande är jag inte helt övertygad om att det här garnet är det bästa. Det kanske till och med kommer bli så att jag får köpa ett lite tunnare och mindre fluffigt garn även om jag faktiskt gillar struktur och utseende på detta garn jättemycket. Så som ni ser så är det jätteviktigt att testsy om man provar något nytt och framför allt svåra material ihop.
Close-up of three threads with stabilizer and I can see that this is far the best. But still, I am not entirely convinced that this yarn is the best. It might even be so that I may buy a little thinner and less fluffy yarn although I actually like the structure and appearance of this yarn very much. So as you can see, it is very important to test sew if you try something new and particularly difficult materials together.
Yarn Embellishing Foot Set from Husqvarna Viking

Saturday, September 20, 2014

New presser foot - 2

Gissade ni på en pressarfot man kan sy med garn i? För det är precis vad detta är.
Did you guess on a presser foot, you can sew with yarn? For that is exactly what this is.
Tidigare har det, till den symaskin jag har (Designer Diamond), funnits ett ”Yarn Couching Feet Set” som man kunnat använda till broderi och till ”frihandssömnad”. Men nu har det alltså kommit en pressarfot som man kan använda till ”vanlig sömnad” – ”Yarn Embellishing Foot Set”. Dock med speciella sömmar avsedda för denna fot och sen måste maskinen kunna sy sidledes. Men det står vilka maskiner den passar till här.
Previously it has, to the sewing machine I have (Designer Diamond), been a "Yarn Couching Feet Set" that you could use for embroidery and "freehand sewing". But now, there is a presser foot that can be used for "regular sewing" - "Yarn Embellishing Foot Set". However, with specially designed stitches designed for this foot, and then the machine must be able to sew “sideways”. But it says which machines it fits here.
Här ser ni en bild på hur en bård kan se ut. Mitt garn var på gränsen till att vara för tjockt med det funkade ändå som jag ville. Jag har nämligen en idé… och där vill jag ha ett lite mer tjockt, fluffigt intryck. Så detta kan nog bli bra. Men…jag ska nog rita en linje så jag kommer sy betydligt rakare.... och prova lite mer med några andra sömmar. Detta är en utmaning när man syr sömmar som även går sidledes. Men vad är det man säger? Övning ger färdighet.
Here you see a picture of what a border can look like. My yarn was on the verge of being too thick but it worked as I wanted. I have an idea ... and I want a little more thick, fluffy appearance. So this might be fine. But ... I'll probably draw a line so I will sew much straighter.... and make some more test sewing with some other seams. This is a challenge when sewing seams that also runs sideways. But what is it they say? Practice makes perfect.
Här är en närbild och ni ser kanske tråden som håller fast garnet. I ”verkliga livet” kommer jag naturligtvis sy med en grå tråd. Nu tog jag bara den rosa som satt i maskinen.
Here is a close up and maybe you see the thread holding the yarn. In "real life", I will of course sew with a gray thread. Now I just used the pink that was in the machine.
Eftersom tråden ska sys i garnet är det viktigt att garnet går igenom den lilla hålet i pressarfoten samt att man även justerar nålens läge med den lilla röda ratten. Men allt detta är förklarat i anvisningarna som följer med paketet.
Since the thread is sewn into the yarn, it is important that the yarn goes through the small hole in the presser foot and that you also adjust the needle position with the little red dial. But all this is explained in the instructions that come with the package.
Yarn Embellishing Foot Set from Husqvarna Viking