Friday, January 9, 2015

Felting Experiment – 4

Nu kanske några av er undrar hur jag gjorde för att splitta i ullfiltssulan och sy den i en mindre brodérbåge?
För att vara riktigt ärlig så gör man ju kanske inte detta så ofta nu för tiden då maskinerna kommer med större och större bågar - även de som inte är de allra mest avancerade.
Som jag sa - anledningen till att jag gjorde detta var mest för att det var kul att prova och se hur det skulle gå. Men även att inte behöva använda så mycket ullfilt. Nu hade jag ju inte behövt göra det heller om jag använt samma metod med mellanlägget som jag kommer att visa, så låt oss säga att detta var enbart av ”utforskningssyfte”.
Ytterligare en aspekt som gjorde detta väldigt intressant var att jag skulle brodera eller rättare sagt filta med ”Felting Embroidery Set” vilket innebär att jag inte kommer att använda vare sig övertråd eller undertråd. Dessutom används en speciell filtnål som ”tovar” ihop fibrerna med varandra varvid det uppstår ett mönster på baksidan. Mycket fascinerande. Men detta innebär ju att jag inte kommer kunna sy ”alignment marks” (markeringar för att passa ihop de olika delarna).
Varför? Jo för att det enda sättet att få en linje är att filta den och då kan jag ju inte ta bort den på samma sätt som jag kan ta bort stygn som är exempelvis 5-6 mm långa.
Så vad gör man då? Jo, man använder sig av pappers templates som man har som placering. Sedan gör man den sista finjusteringen på maskinen genom att flytta nålpositionen i brodérbågen så den hamnar på det ställe som den ska – i mitt fall i den absoluta mittpunkten.
Now some of you might be wondering how I did to split the wool felt insole and sew it in a smaller hoop?
To be honest, you do might not do this very often nowadays when the machines come with larger and larger hoops - even those who are not the most advanced.
As I said - the reason I did this was mostly because it was fun to try and see how it would go. As well as reduce the waste of wool felt used. Now I did not have to do that either if I used the same method with the stabilizer as I will show, so let's say that this was only for “exploration” purposes.
Another aspect that made this very interesting was that I would embroider or rather to felt with the "Felting Embroidery Set" which means I will not be using either upper thread or bobbin thread. In addition, the special felt needle "felts" the fibers together whereby there is a pattern on the back. Very fascinating. But this would mean that I will not be able to sew "alignment marks".
Why? Well, because the only way to get a line is to felt it and then I cannot remove it in the same way that I can remove the stitches are, for example 5-6 mm long.
So what do you do? Well, you use paper templates for placement. Then you do the final adjustments at the machine by moving the needle position in the hoop so it ends up in the place as it should - in my case in the absolute center point.

Men jag började med att förbereda min design. Jag har öppnat designen i 6 D Stitch Editor Plus. Här ser ni enbart sulans ytterlinjer för att göra själva splitlinjen tydligare, men naturligtvis finns även mönstret där när jag splittar. Jag kommer att lägga split-linjen i ett område där det inte finns något mönster. Likaså ser ni att jag här gjort en ”fiktiv” brodérbåge som är 280x140 mm. Tanken är att jag ska kunna sy den i en 180x130 mm brodérbågen så varje del bör inte vara mer än ca 140 mm i höjd. Anledningen till det ska jag visa er nästa gång. Det har med hur vi ska placera mellanlägg och filt i brodérbågen.
But I began to prepare my design. I've opened the design in the 6 D Stitch Editor Plus. Here you see the outer lines of the sole just to make it more visible, but of course the pattern is there when I make the split. I will add the split-line in an area where there is no pattern. Likewise, you will see that I have made a "fictitious" hoop that is 280x140 mm. The idea is to sew it in a 180x130 mm hoop so each part should be no more than about 140 mm in height. The reason for that, I'll show you next time,  is how we are going to place the stabilizer and wool felt in the hoop.

För att dela designen går jag till Modify fliken och väljer ikonen ”Design Separator”. Jag zoomar in så jag kan placera en rak linje genom designen.
To split the design, I go to the Modify tab and select the icon "Design Separator". I zoom in so I can put a straight line through the design.

Sedan fortsätter jag att sätta punkter runt den del av designen jag vill splitta så den är ”inringad”.
Avsluta genom att högerklicka. Du kommer då få en fråga om du vill splitta designen med den linje du gjort. Här svarar man ja.
I then continue to put points around the part of the design I want to split so it is "circled".
Finish by right-clicking. You will then be asked if you want to split the design with the line you made. Here you answer yes.

Då kommer vi få två nya designdelar som vi kan spara. Överdelen...
Then we get two new design elements that we can save. The top ...

... och underdelen.
... and the bottom section.

Spara nu om dessa delar i den ”korrekta” bågstorleken – 180x130 mm och centrera designen. Spara dem som ”Överdel Vänster” och ”Underdel vänster” .

Save these parts in the "correct" hoop size - 180x130 mm and center the design. Save them as "Upper Left" and "Bottom left".

OBS! Glöm inte att spegelvända dessa två delar. Vi har ju en höger- och en vänsterfot. Spara dessa som ”Överdel höger” och ”Underdel höger”.

N.B. Do not forgetting to mirror these two parts. We have a right and a left foot. Save this as "Upper right" and "Bottom right".

Skriv ut templates (pappersmallar) på dessa fyra designdelar. Ett tips skriv inuti delarna vad de är. Exempelvis överdel höger osv. Nästa gång ska jag visa hur vi preparerar broderbågen.
Print templates of these four design elements. A piece of advice - write inside the parts what they are. For example: top right, etc. Next time I'll show you how we will prepare your hoop.
6 D Stitch Editor Plus is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment