Saturday, January 10, 2015

Felting Experiment – 5

Nästa steg är att spänna rivbart mellanlägg i en båge som är lite större än det mått halva sulan är. Min ena halva räknade jag skulle få plats i 140x100 mm så jag har valt att använda min 180x130 mm broderbåge.
The next step is putting tear away stabilizer in a hoop that is a little larger than the measure of half the sole. My half, I reckoned, could fit in 140x100 mm so I chose to use my 180x130 mm hoop.

Jag ritar även ut mittlinjerna och markerar ett område som med någon centimeter på vardera sida räcker för broderiet. 
I draw the center lines and mark an area that with a centimeter on each side is enough for the embroidery. 

Sedan tar jag och skär snitt runt om med en hobby kniv.
Then I cut small incisions around it with a hobby knife.

Därefter ska filtbiten läggas på plats. Du drar med ett vattenlösligt limstift utanför den ritade linjen. Lägg sedan på första biten filt.  Låt torka 1-2 minuter och fäst sedan även med nålar.
Thereafter, the felt piece is laid in place. You put water soluble glue stick outside the drawn line. Then put on the first piece of felt. Allow to dry for 1-2 minutes and then fasten with pins as well.

Antingen lägger man på en bit filt som man vet även räcker till bottendelen. Men man kan också nåla fast bägge pappersmallarna och sedan vika undan den del man inte ska sy. Sätt nålarna så biten ligger still i rätt läge.
Either you put on a piece you know is sufficient for the bottom half as well. But you can also pin together the two templates and then fold away the part you do not want to sew. Put the pins so the piece stays in place.

Klipp sedan bort den jackade delen och förstärker med lite småbitar av mellanlägg. Jag använde mittbiten till detta.

Then cut off the middle part and reinforce with little pieces of stabilizer. I used my cut out piece for this.

Eventuellt kan man behöva justera nålens position på maskinen. Ta bort pappersmallen innan du börjar brodera.
You may need to adjust the needle position on the machine. Remove the paper template before you start embroidering.

När man broderat klart, passar man in nästa del. Man får titta noga eftersom det inte är någon synlig tråd. Men å andra sidan detta är inte kärnfysisk så skulle det bli någon millimeter fel så är det inte hela världen.

When the embroidery is finished you align the next part. You must look carefully because there are no visible threads. But on the other hand, this is not nuclear physics, if it would be a few millimeters wrong; it's not the end of the world.

 
Ett tips är att lägga ett papper som man tejpat fast på en korkmatta och ritat linjer på.
One tip is to put a piece of paper that you taped onto a cork mat and draw lines on the paper.

Då kan man passa in linjerna på mellanlägget.
Then you can match the lines to the lines on the stabilizer.

Passa sedan in nästa del med hjälp av pappersmallen. Har man använt metoden där man satte fast bägge pappersmallarna så viker man bara upp den andra delen och fäster den och passar in i bågen. Använd limstift på kanterna av mellanlägget och nåla sedan fast filtbiten.
Fit the next part of the paper template to the previous sewn part. If you used the method where you placed both templates you can just fold up the other side and attach it and fit into the hoop. Use glue stick on the edges of the stabilizer and put some pins into the felt piece.

Man kan behöva justera på maskinen också så nålen går ner i mittpunkten även på denna del.
You may need to adjust at the machine as well so the needle goes down in the center point on this part as well.

Så här ser det ut när det är klart. Den lila linjen visar skarven.
Here's how it looks when it is finished. The purple line shows the alignment.

No comments:

Post a Comment