Monday, January 26, 2015

Freestanding Lace Butterfly - 1


En annan design som nu börjar sys från kortet “Most Popular Butterfliesär denna free standing Lace design.
Another design that is now starting to be sewn from the card "Most Popular Butterflies" is this free standing Lace design.

Min idé är att använda den till något jag aldrig tidigare gjort så vi får se hur det fungerar. Ja, fungerar och fungerar lär det ju göra – men blir effekten den jag tänkt?
Gult är ju heller inte en av de färger jag brukar använda men ibland kan det kanske vara bra att prova något nytt – förutom svart och grått :-)
Jag känner i alla fall att efter en helg i förkylningens tecken kan lite ”sol färg” vara på sin plats.
My idea is to use it for something I never done before so we'll see how it works. Well, works and works, of course it will do – but is the effect the one I meant?
Yellow is also not one of the colors I normally use but sometimes it might be good to try something new – in addition to black and grey :-)
At least I think it will be in place with some “solar color” after a weekend with a cold

Det är i alla fall en faslig massa stygn i denna design och enligt min maskin ska det ta någonstans mellan 45-50 min att sy den.
Men det går ju att dela upp en design i ”delmoment” bara man låter arbetet sitta kvar i bågen.
På min Designer Diamond har jag en funktion som heter Smart Save som gör att jag kan stoppa var jag vill och sedan lagrar maskinen det i minnet och det är bara att plocka upp där man slutade.
Men man kan ju också komma ihåg vilket stygnantal man var på och sedan stega fram till det när man ska fortsätta. Eller som jag kan göra bara ta upp en ruta och skriva numret. Mycket smidigt.
Är det olika färger i en design är ju färgens nummer ett bra riktmärke.
Men man kan ju även ”köra designen” i 6 D Stitch Editor Plus och när man kommer till ett "bra ställe" så stannar man och klipper ut den delen. Sedan klistrar man in den som design igen. Man kan behöva sortera om delarna så de kommer i rätt ordning. Antingen byter man färg på den andra halvan eller så låter man helt enkelt bli Color Sort.
Men oavsett hur man gör så ska man som jag skrev välja ett "bra ställe". Vad är då ett "bra ställe"? Jo, ett som företrädesvis kommer att sys över. I fallet med fjärilen kan ju några stygn in över mitten vara lämpligt för där kommer fjärilens kropp att sys.
It is a “scary bunch of stitches” in this design and with my machine it will take somewhere between 45-50 min to sew it.
But it is possible to split a design in "parts" as long as you do not remove it from the hoop. On my Designer Diamond I have a function called Smart Save which allows me to stop where I want and then the machine stores it in-memory and you just pick up where you left off.
But one can also remember which stitch number you stop at and then step up to it to continue.
Or I can type in the number on my Designer Diamond. Very neat.
If there are different colors in a design the color number a good benchmark.
But one can also "run design" in 6 D Stitch Editor Plus and when you come to a “good place” you stop and cut out the part. Then paste it as design again. You may need to reorder the design parts so they will be in the right order. Either change the color of the other half or simply don’t do any Color Sort.
But no matter how you do so you should as I wrote choose a “good place”. What is a "good place"? Well, preferably somewhere the stitches will be sewn over. In the case of the butterfly it is a few stitches beyond the middle as the butterfly's body will be sewn there.

Designs: #283 Most Popular Butterflies from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment