Friday, March 13, 2015

Drip, drop, stop – 4

Nu när vi gjort vattendropparna så är det dags för texten. Som jag nämnde så ville jag ha lite redwork liknande text samtidigt som den måste synas.
I 6 D Embroidery Software som jag använder finns en del ”outline fonter” men ingen som jag ville ha.
Då finns ju alternativet att göra sin egen font och det finns tre sätt att göra:
1. Stygnsätta enskilda bokstäver i 6 D Design Creator
2. Stygnsätta enskilda bokstäver/helt alfabet i 6 D Font Digitizing
3. Använda Quick Font som finns integrerat under Lettering Tab
Quick Font är ju som namnet säger en ”snabb font generator”. Som med all automatisk stygnsättning så blir ju resultatet inte alltid 100% perfekt. Dock tycker jag nog att allt som oftast så blir resultatet faktiskt ganska bra – så bra att jag inte finner någon anledning att göra det ”för hand”.
Now that we've done the water droplets so it's time for the text. As I mentioned I wanted to have some redwork similar text, while it must be visible. 
In 6 D Embroidery Software that I use there are some "outline fonts" but none that I wanted.
Then there's the option to make your own font and there are three ways to do that:
1. Digitize individual letters in 6 D Design Creator
2. Digitize individual letters/full alphabets in 6 D Font Digitizing
3. Use the Quick Font which is integrated in the Lettering Tab. Quick Font is, of course, as the name says, a "quick font generator".
As with all automatic digitizing the result is not always 100% perfect. However, I think that all that often, the result is actually pretty good — so good that I do not find any reason to do it "by hand".
För att generera en font så gör du så här:
1. Öppna 6 D Embroidery Software.
2. Välj Quick Font
3. En ruta som heter “Select Font” öppnar sig
4. Här väljer du en font (de måste finnas installerade på datan)
5. Sedan väljer du ”Style” – jag valde Regular
6. I File Type väljer du om du vill använda fonten i 6 D Embroidery System, vilket gör att du kan hitta den under My Fonts och använda den precis som de andra fonterna i programmet. Men jag kan också välja att skapa en font som jag kan använda i min Designer Diamond.
7. Character Set låter jag vara på Extended
8. Sedan väljer jag nästa
9. Nu kommer sidan Set Stitch Options upp. Här väljer man vilken typ av font man ska göra. Jag har valt Outline.
10. I Border Stitch Options sätter jag längd på mina stygn och om jag vill ha vanlig Running Stitch eller Double Stitch eller Triple Stitch.
11. Därefter sätter jag ett storkleksintervall på min font. Jag valde att göra en som var från 25 mm till 100 mm.
12. Slutligen väljer man Joining Point.
13. Vill man kan man välja färg på fontens linjer. Men eftersom detta enbart är en färg så kan jag ju ändra den sedan. Men har man en font som har en fyllyta och en bård så kan det vara bra att kunna avgöra vilka färger man vill ha på dessa.
14. Sen trycker man på Nästa så genereras fonten. Man får nu en sammanfattning av Namn, var fonten placeras (jag brukar låta de jag genererar ligga i My Fonts så jag inte av misstag tar bort en font som ligger i programmet. Det var väl enkelt?
To generate a font, follow these steps:
1. Open 6 D Embroidery Software.
2. Select Quick Font
3. A box called "Select Font" opens
4. Select a font (they must be installed on the computer)
5. Then select "Style" – I chose Regular
6. In File Type, choose whether you want to use the font in 6 D Embroidery System, which means that you can find it under My Fonts and use it just like the other fonts in the Lettering Tab. But I can also choose to create a font I can use in my Designer Diamond.
7. Character Set I leave at Extended
8. Then I choose next
9. Now Set Stitch Options comes up. Here you select what type of font to do. I have chosen Outline.
10. In the Border Stitch Options I set the stitch length and if I want a plain Running Stitch or Double Stitch or Triple Stitch.
11. Then I set the output size range for my font. I chose to do one that is from 25 mm to 100 mm.
12. Finally, choose Joining Point.
13. If you want to, you can choose the color of font’s lines. But since this is merely one color I can change it later. But if you have a font which has a fill pattern and a border it can be good to be able to decide what colors you want on them.
14. Then press Next so the font is generated. You now get a summary of Name, where the font is placed (I usually let the ones I generate stay in My Fonts so I don't accidentally delete a font which is located in the program. It was easy wasn’t it?
6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment