Sunday, March 29, 2015

Egg Towel - part 2

How to make the egg design in 6 D Design Creator
1. Öppna 6 D Embroidery Software.
2. Öppna 6 D Design Creator.
3. Avbryt Wizarden.
4. Gå till Draw fliken.
5. Sätt Hoop size till 100x100 mm.
6. Gå till Shapes i Create delen och välj Shape nr 2.
1. Open 6 D Embroidery Software.
2. Open 6 D Design Creator.
3. Cancel the Wizard.
4. Go to the Draw tab.
5. Set Hoop size to 100 x 100 mm.
6. Go to Shapes in the Create Area and select Shape No. 2.
7. Dra en äggliknande form - liggande. Den bör vara ca 75x45 mm eller i en form och storlek du tycker blir bra. Genom att göra den liggande och sedan rotera den kommer vi att få start och stoppunkt på sidan vilket är bra för den del jag kommer att ta bort.
8. Gå till Design-fliken.
9. I området Line väljer du följande: Satin Line
10. Välj sedan Options och gör följande justeringar:
I fliken Line:
Width: 3.2 mm (eller som passar dig)
Density: 4
Underlay: ska vara markerat
I fliken Appliqué väljs alternativet:
Running Stitch - Stop - Double Stitch - Stop - Border.
11. Tryck på OK. Den ovala formen till höger ska nu vara grön.
7. Draw an egg like shape - lying. The size should be about 75x45 mm or the size and shape you think looks good. By making the orientation landscape and then rotate it, we will get the start and stop point on the side which is good for the part I will remove.
8. Go to Design tab.
9. In the Line Area choose: Satin Line
10. Select Options and make the following adjustments:
In the tab Line:
Width: 3.2 mm (or whatever suits you)
Density: 4
Underlay: should be selected
In the Appliqué tab select the option:
Running Stitch-Stop-Double Stitch-Stop-Border.
11. Select OK. The oval shape to the right will now be green.
12. Välj Quick Stitch Border Line och för pekaren mot ovalens linjer.
13. Vänsterklicka och en linje i rött och blått kommer nu omge ovalen. Tryck OK och högerklicka för att slutföra.
14. Spara designfilen som Ägg. Det kommer vara en edo fil.
Eftersom jag sedan kommer att sätta samman två ägg och klippa bort en del så kommer jag att förstöra de stop kommandon som finns i den inbyggda applikationsfilen. Därför kommer jag nu att ersätta stoppkommandona med olika färger.
15. Markera Satin Line Appliqué i Film Strip.
16. Gå till Object och välj Break Apart. Nu ska du ha 3 objekt med Stop emellan.
17. Markera var och en av de två Stop – en i taget – högerklicka och välj Insert Color Change och välj en ny färg.
18. Markera var och en av de två Stop – en i taget – och högerklicka och välj Delete.
19. Om så behövs kan man justera några av stygnpunkterna på Satin Line.
20. Spara nu den nya designfilen som Ägg Break Apart. Det kommer vara en edo fil.
Nästa gång ska vi göra om denna designfil till en broderifil och arbeta vidare i 
6 D Embroidery Extra.
12. Select  Quick Stitch Border Line and move the cursor/pointer towards the outlined oval.
13. Left click and a line of red and blue are now surrounding the oval. Press OK and right click to finish.
14. Save the design file as Egg. It will be an edo file.
Because I will put two eggs together and cut off a portion, I will destroy the stop commands that are available in the native appliqué file. Therefore, I will now replace the stop commands with different colors.
15. Select Satin Line Appliqué in the Film Strip.
16. Go to the Object and select Break Apart. Now you'll have 3 items with a Stop in between.
17. Select each of the two Stops – one by one – right click and select Insert Color Change and select a new color.
18. Select each of the two Stops – one at a time — and then right-click and select Delete.
19. If needed adjust some of the Satin Line stich points.
20. Save the new design file as Egg Break Apart. It will be an edo file.
Next time we'll convert this design file to an embroidery file and work in 6 D Embroidery Extra.

6 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment