Tuesday, March 31, 2015

Egg Towel - part 3

Då fortsätter vi med att göra ett par applikationsägg. Vi börjar där vi slutade i förra delen.
21. Öppna 6 D Embroidery Software.
22. Öppna 6 D Design Creator.
23. Välj Load Existing Design i Wizarden
23. Välj Nästa och välj View Design
24. Välj designen Ägg Break Apart
25. Välj Slutför.
26. Nu kan vi omvandla designen till en broderifil på två sätt. Antingen väljer vi Export Embroidery. Den här funktionen får man se upp med om man exempelvis inte vill att den göra en Color Sort. Detta är ju inte så bra när det gäller applikationer.  Det gäller då att avmarkera de val man inte vill att funktionen utför. Detta val gör även att man måste spara designen under ett namn. Eller så ser man till att man till att man är i Design fliken och Create. Sedan väljer man Edit och Copy Embroidery och så kan man klistra in den från Clipboard in i 6 D Embroidery Extra. Därifrån kan man spara den som ett ägg innan man börjar bearbeta den eller så sparar man först när allt är färdigt. Jag tycker att oavsett sätt så bör man spara samma fil som skapats i Design Creator.
Then we continue with doing a couple of appliqué eggs. We begin where we left off in the last part. 
21. Open 6 D Embroidery Software.
22. Open 6 D Design Creator.
23. Select Load Existing Design in the wizard
23. Select next and choose View Design
24. Select the design Egg Break Apart
25. Select Finish.
26. Now you can turn your design into an embroidery file in two ways. Either we choose Export Embroidery. This feature may be a bit tricky as it among other things Color Sorts which isn’t a good thing for appliqué designs. You must uncheck the choices you don't want the function to perform. This choice also means that you must save the design under a name. Or you can also make sure you are in the Design tab and Create. Then choose Edit and Copy Embroidery, then you can paste it from the Clipboard into the 6 D Embroidery Extra. From there, you can save it as a single egg before starting to process it or save it until everything is finished. I think that whatever way you choose you should save the file created in Design Creator.
27. När designen klistras in i 6 D Embroidery extra är det liggande. Jag väljer Rotate 45 två gånger så ägget roteras 90 grader och därmed kommer i stående läge.
27. When the design is pasted into 6 D Embroidery extra, it is in landscape mode. I choose Rotate 45 twice so the egg is rotated 90 degrees and so in portrait mode.
28. Jag flyttar ägget lite till vänster.
28. I move the egg a little bit to the left. 

29. Gör duplicate eller en copy/paste. Det sist inklistrade ägget ska nu vara markerat.
29. Make a duplicate or a copy/paste. The last pasted egg should now be selected. 

30. Flytta det andra ägget lite nedåt till höger och rotera så du är nöjd med positionen. Försök att hålla dig så att skarven, dvs. start/stopp ligger innanför linjen till det andra ägget.
30. Move the second egg a bit downwards to the right and rotate so you are satisfied with the position. Try to keep the seam, ie. start/stop located inside the line to the second egg. 

31. Byt färg på åtminstonen satinlinjen. Är du osäker på om du kommer ihåg att avmarkera Colorsort vid Export Embroidery senare, ska du även byta de två andra färgerna. Jag skulle dock rekommendera att du gör det.
32. Gör nu en Combine All på de två äggen. Om du inte bytt alla färger på det andra ägget så glöm inte att göra det. Du behöver ju bara byta en nyans så att de inte av misstag blir ”Color Sorted”.
Nästa gång fortsätter vi. Följer du med i varje del kan du här göra en Spara som och ange ett valfritt namn på ägget kanske med tillägget version 1.
31. Change color on at least the satin line. If you cannot rely on unchecking the Color Sort if using Export Embroidery later in this process, you should also change the other two colors. I would recommend that. 
32. Now make a Combine All on the two eggs. Unless you didn’t change the colors on the second egg, don't forget to do it. You only need to change a shade so they don't accidentally get "Color Sorted".
Next time, we will continue. If you follow each part, you can do a save as and specify a name of your choice on the egg, perhaps with the addition version 1.

6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment