Sunday, March 22, 2015

Instructions on dish cloth rabbit in 5 D Quilt Design Creator

1. Öppna 5 D Quilt Design Creator
2. I Wizarden väljer du Quick Trace a Picture
3. Välj Nästa
4. Välj View Picture
5. Clipart för kaninen finns i 6 D Embroidery Software. Markera kaninen i 6d broderier\samples\6demb\pics2\animals\
6. Välj Nästa tills Design Size fönstret visas - 5 gånger. (Om det behövs beroende på bild, kan justeringar göras i Monochrome Threshold (svartvitt) fönstret
7. Ställ in storlek till 140 mm Höjd
8. Låt Quick Trace Picture Route vara på Optimized
9. Välj Slutför
1. Open 5 D Quilt Design Creator
2. In the Wizard select Quick Trace a Picture
3. Select Next
4. Select View Picture
5. The clipart for the Rabbit is found in 6 D Embroidery Software. Select the rabbit in 6d embroidery\samples\6demb\pics2\animals\
6. Select Next until the Design Size window appears - 5 times. If necessary depending on the image, adjustments can be made in the Monochrome Threshold window.
7. Set size to 140 mm Height
8. Let Quick Trace Picture Route be Optimized
9. Select Finish
Nu kommer du att ha en kanin med undantag för ögat. Som du kanske såg i Monochrome Treshold fönstret så var kaninens ögon svarta och fyllda.
Now you will have a rabbit with the exception of the eyes. As you probably saw in the Monochrome Threshold window the rabbit's eye was black and filled.
Emellertid så fungerar inte det med linjer så vi måste helt enkelt göra dessa linjer själv.
However, it does not work it with lines so we simply have to make these lines ourselves.
10. Gå till Create - Polygon Draw och sätt punkter på det yttre vänstra ögat
11. Högerklicka för att avsluta
10. Go to Create – Polygon Draw and set nodes on the outer left eye
11. Right click to finish
12. Do the same with the right full eye.
12. Gör samma sak med det högra hela ögat.
13. Gå till Inställningar och välj Triple Stitch och längd 2.2 mm
14. Tryck på OK
15. Exportera som Embroidery Design och namnge den som Kanin
16. Jag skulle också rekommendera att spara Quick Trace bilden. Du kan spara den i Save As och det kommer att bli en 4QB fil eller Export as Clipart vilket ger dig val som wmf, bmp och jpg bland andra.
13. Go to Preferences and set Triple Stitch and length 2.2 mm
14. Press OK
15. Export as Embroidery Design and name it Rabbit
16. I would also recommend you to save the Quick Traced Picture. You can save it in Save As and it will be a 4QB file or Export as Clipart which will give you choices as wmf, bmp and jpg among others.

5 D Quilt Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment